SFS 2007:1447 Förordning med instruktion för Riksgäldskontoret

071447.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Riksgäldskontoret;

utfärdad den 20 december 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Riksgäldskontoret är statens centrala finansförvaltning. Myndigheten

är också garantimyndighet enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
och lagen (1999:158) om investerarskydd.

2 §

Myndigheten har till uppgift att

1. efter regeringens beslut, utan att tjänsterna subventioneras, tillhanda-

hålla utlåning till och ta emot medel på konto från i första hand statliga myn-
digheter,

2. företräda det statliga betalningssystemet inklusive statens centralkonto,
3. ta upp och förvalta lån till staten enligt lagen (1988:1387) om statens

upplåning och skuldförvaltning, och

4. ställa ut och förvalta statliga garantier enligt garantiförordningen

(1997:1006).

3 §

Myndigheten ska särskilt

1. senast den 1 oktober varje år till regeringen lämna förslag till riktlinjer

för förvaltningen av statens skuld,

2. senast den 22 februari varje år till regeringen lämna underlag för utvär-

dering av förvaltningen av statens skuld,

3. regelbundet besluta statslåneräntan som den genomsnittliga marknads-

räntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år,

4. senast den 1 november varje år besluta statens utlåningsränta och sta-

tens avkastningsränta som den genomsnittliga marknadsräntan under de tre
närmast föregående åren, varvid marknadsräntan är räntan på nominella
statsobligationer med en återstående löptid på 4�6 år med tillägg av 0,25
procentenheter för förvaltningskostnader m.m.,

5. senast den 15 mars varje år till regeringen lämna underlag till årsredo-

visningen för staten avseende statliga garantier och krediter, och

6. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den

officiella statistiken.

SFS 2007:1447

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

2

SFS 2007:1447

4 §

Myndigheten ska ha

1. en beskrivning av de huvudsakliga risker som är förenade med verk-

samheten och hur dessa risker ska hanteras, och

2. interna instruktioner för hantering av de risker som anges i 1.
Myndigheten ska fortlöpande se över beskrivningen och instruktionerna

och följa upp hur instruktionerna följs.

Medelsförvaltning m.m.

5 §

Myndigheten ska placera sina medel, i den utsträckning de inte behö-

ver användas till utbetalningar, på konto i Riksbanken, en bank eller ett kre-
ditmarknadsföretag eller i statspapper eller andra skuldförbindelser med låg
kreditrisk. Placeringar får ske i utlandet och i utländsk valuta. För avgifter
och andra medel som myndigheten förvaltar i egenskap av garantimyndighet
finns det dock särskilda bestämmelser i 15 § lagen (1995:1571) om insätt-
ningsgaranti och 31 § lagen (1999:158) om investerarskydd.

6 §

Myndighetens hantering av växlingar mellan svensk och utländsk va-

luta ska präglas av förutsägbarhet och tydlighet.

7 §

Myndigheten ska täcka de underskott som kan uppstå på statens cen-

tralkonto.

8 §

Myndigheten får i ett enskilt fall besluta att obligationer och ränteku-

ponger samt utbetalning av vinster på premieobligationslån får lösas in, även
om betalningsrätten är preskriberad.

9 §

Om det finns särskilda skäl, får myndigheten helt eller delvis i ett en-

skilt fall besluta att efterskänka sådana fordringar som förvaltas av myndig-
heten.

10 §

Avgifter och andra medel som betalas till myndigheten avseende in-

sättningsgarantin och investerarskyddet ska redovisas under en inkomsttitel
på statsbudgeten med ett belopp motsvarande myndighetens kostnader för
förvaltning av dessa ersättningssystem.

Samverkan m.m.

11 §

Myndigheten ska samverka med

1. Konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket i fråga om myndig-

hetens prognoser över statens lånebehov, och

2. behöriga myndigheter och företrädare för system för insättningsgaranti,

system för investerarskydd eller andra motsvarande ersättningssystem i
andra länder.

12 §

Myndigheten ska samråda med

1. Riksbanken i frågor om de delar av upplåningsverksamheten som kan

antas vara av större penningpolitisk betydelse, och

2. Finansinspektionen i de frågor om insättningsgarantin och investerar-

skyddet som berör inspektionen.

background image

3

SFS 2007:1447

Vid samråd enligt första stycket 2 ska myndigheten lämna Finansinspek-

tionen de uppgifter som inspektionen behöver.

Ledning

13

§ Myndigheten leds av en styrelse.

14 §

Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

Styrelsens ansvar

15 §

Förutom att besluta i de ärenden som anges i 4 § myndighetsförord-

ningen (2007:515) ska styrelsen besluta om

1. förslag till riktlinjer enligt 3 § 1,
2. principer för hur de av regeringen fastställda riktlinjerna för förvalt-

ningen av statens skuld ska genomföras,

3. underlag för utvärdering enligt 3 § 2,
4. viktigare frågor enligt 8 och 9 §§, och
5. ramar och riktlinjer för hantering av de risker som är förenade med

verksamheten.

Beslutsorganet för insättningsgaranti och investerarskydd

16 §

Inom myndigheten ska det finnas ett särskilt beslutsorgan för insätt-

ningsgaranti och investerarskydd.

17 §

Beslutsorganet för insättningsgaranti och investerarskydd ska avgöra

de ärenden om insättningsgaranti och investerarskydd som myndigheten i
egenskap av garantimyndighet ska handlägga, om ärendena

1. är av principiell karaktär eller större betydelse, eller
2. avser föreskrifter.
Beslutsorganet får avgöra även andra ärenden om insättningsgarantin och

investerarskyddet än de som avses i första stycket. Sådana ärenden får be-
slutsorganet dock överlämna till myndigheten att avgöra.

18 §

Beslutsorganet för insättningsgaranti och investerarskydd ska bestå

av myndighetschefen, som är ordförande, och högst fyra andra ledamöter.

Beslutsorganet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra

ledamöterna är närvarande.

19 §

Beslutsorganet för insättningsgaranti och investerarskydd ansvarar

för sina beslut.

20 §

Myndighetens styrelse ansvarar inför regeringen för att beslutsorga-

net för insättningsgaranti och investerarskydd tilldelas medel och resurser i
övrigt för sin verksamhet, att verksamheten bedrivs författningsenligt och
effektivt samt att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

background image

4

SFS 2007:1447

Anställningar och uppdrag

21 §

Riksgäldsdirektören är myndighetschef.

22 §

Regeringen utser

1. vice ordförande i myndighetens styrelse, och
2. ledamöterna i beslutsorganet för insättningsgaranti och investerar-

skydd.

Delegering

23 §

Andra ärenden än de som avses i 15 och 17 §§ denna förordning och

4 § myndighetsförordningen (2007:515) får avgöras av riksgäldsdirektören,
eller om styrelsen inte bestämt något annat, av den som riksgäldsdirektören
bestämmer.

Bisysslor m.m.

24 §

Den som är ledamot i myndighetens styrelse eller i beslutsorganet för

insättningsgaranti och investerarskydd eller är anställd hos myndigheten, får
inte utan tillstånd

1. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för ett finansinstitut, eller
2. vara anställd hos eller åta sig uppdrag för ett finansinstitut.
Tillstånd enligt första stycket meddelas av regeringen i fråga om ledamot i

styrelsen och i beslutsorganet och av myndigheten i fråga om andra anställda
hos myndigheten än riksgäldsdirektören.

Personalansvarsnämnd

25 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

26 §

Myndigheten ska tillämpa

1. personalföreträdarförordningen (1987:1101), och
2. internrevisionsförordningen (2006:1228).

Rätt att få upplysningar m.m.

27 §

Myndigheten har rätt att från andra myndigheter få den information

som myndigheten behöver för sin verksamhet.

28 §

När myndigheten fattar sådana beslut som avses i 3 § andra stycket

lagen (1995:1571) om insättningsgaranti samt 4 § tredje stycket, 5 § första
stycket och 6 § första och andra styckena lagen (1999:158) om investerar-
skydd, ska den se till att den har rätt att få sådana uppgifter om institutet och
dess verksamhet vid filialen som den behöver.

background image

5

SFS 2007:1447

Rätt att meddela föreskrifter

29 §

Myndigheten får meddela föreskrifter om

1. inskrivning i statsskuldboken, och
2. avgiften enligt 29 § lagen (1999:158) om investerarskydd.
I 16 § garantiförordningen (1997:1006), 14 § förordningen (2006:1097)

om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning och 51 § för-
ordningen (2007:161) om finansiella åtgärder för hanteringen av restproduk-
ter från kärnteknisk verksamhet finns ytterligare bestämmelser om myndig-
hetens rätt att meddela föreskrifter.

Undantag från myndighetsförordningen

30 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering, och
29 § om skyldighet att lämna en förteckning till Justitiekanslern över

vissa ärenden som inte har avgjorts, när det gäller myndighetens verksamhet
enligt 1 § första meningen i denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007