SFS 2007:1450 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

071450.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 20 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 kap. 8 § lagen (2001:1227) om

självdeklarationer och kontrolluppgifter ska ha följande lydelse.

10 kap.

8 §

2

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av

1. värdepappersinstitut i de fall de medverkar vid avyttring av delägarrätt

eller fordringsrätt och kontrolluppgift inte ska lämnas av dem som avses i 2�
6,

2. värdepappersinstitut i de fall de registrerar en option eller en termin el-

ler på annat sätt medverkar vid utfärdandet av optionen eller vid slutförandet
av options- eller terminsaffären,

3. kreditmarknadsföretag,
4. garantimyndigheten enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti el-

ler lagen (1999:158) om investerarskydd,

5. den som har betalat ut ersättning vid avyttring genom inlösen, och
6. försäkringsgivare som har betalat ut ersättning på grund av sådan för-

säkring som ett värdepappersbolag har tecknat för skadeståndsskyldighet
som det kan komma att ådra sig när tjänster utförs i rörelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112.

2

Senaste lydelse 2007:559.

SFS 2007:1450

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007