SFS 2007:1452 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

071452.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 20 december 2007.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (1999:1134) om belast-

ningsregister ska ha följande lydelse.

16 §

1

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 9 kap. 6, 6 a, 7 eller

7 a § brottsbalken ska lämnas ut om det begärs av Riksgäldskontoret för ut-
redning enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller lagen
(1999:158) om investerarskydd, i fråga om den som ärendet gäller.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som

anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2000:98.

SFS 2007:1452

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007