SFS 2007:1454 Förordning om upphävande av förordningen (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

071454.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1993:18) om
försäkring mot vissa semesterlönekostnader;

utfärdad den 19 december 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (1993:18) om försäkring mot

vissa semesterlönekostnader ska upphöra att gälla vid utgången av januari
2008. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för kostnader som
hänför sig till semesterlönegrundande frånvaro som avser tiden före den
1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2007:1454

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007