SFS 2007:1455 Lag om detaljhandel med nikotinläkemedel

071455.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om detaljhandel med nikotinläkemedel;

utfärdad den 20 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om detaljhandel med godkända re-

ceptfria läkemedel som inte har förskrivits och vars enda aktiva substans är
nikotin (nikotinläkemedel).

Med detaljhandel avses försäljning och annat utlämnande i näringsverk-

samhet till den som är konsument.

Förhållandet till bestämmelser i annan lag

2 §

Bestämmelser om detaljhandel med andra läkemedel än nikotinläke-

medel och om läkemedelsförsörjning finns i lagen (1996:1152) om handel
med läkemedel m.m.

Bestämmelserna i 19 § första stycket och 21�21 b §§ läkemedelslagen

(1992:859) gäller vid detaljhandel enligt denna lag. Bestämmelsen i 22 § lä-
kemedelslagen gäller endast vid detaljhandel som bedrivs av Apoteket Ak-
tiebolag (publ) enligt denna lag.

Termer och uttryck som används i läkemedelslagen har samma betydelse i

denna lag.

Anmälan

3 §

En näringsidkare får inte bedriva detaljhandel med nikotinläkemedel

utan att först ha anmält handeln till den kommun där handeln ska bedrivas.
Om näringsidkaren saknar fast driftställe i Sverige ska anmälan göras till
Stockholms kommun.

Kommunen ska snarast underrätta Läkemedelsverket om anmälan.
En anmälan behöver inte göras av Apoteket Aktiebolag (publ).

�&ldersgräns

4 §

Nikotinläkemedel får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den

som inte fyllt 18 år.

1

Prop. 2007/08:17, bet. 2007/08:SoU7, rskr. 2007/08:107.

SFS 2007:1455

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

3

SFS 2007:1432�1470

background image

2

SFS 2007:1455

Om det finns särskild anledning att anta att läkemedlet är avsett att lämnas

över till någon som inte har fyllt 18 år får det inte lämnas ut.

Där detaljhandel med nikotinläkemedel bedrivs ska det finnas en tydlig

och klart synbar skylt med information om förbudet i första och andra
styckena. Den som lämnar ut nikotinläkemedel ska förvissa sig om att mot-
tagaren har uppnått nämnda ålder.

Egenkontroll

5 §

Den som bedriver detaljhandel med nikotinläkemedel ska utöva sär-

skild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och hanteringen av läkemed-
len och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollpro-
gram.

Information m.m.

6 §

Den som inte omfattas av bestämmelserna om hälso- och sjukvårdsper-

sonal i 1 kap. 4 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjuk-
vårdens område får vid detaljhandel med nikotinläkemedel endast lämna så-
dana upplysningar om läkemedlet som framgår av bipacksedeln till läke-
medlet.

7 §

Den som bedriver detaljhandel med nikotinläkemedel ska till Läkeme-

delsverket lämna de uppgifter som är nödvändiga för att verket ska kunna
föra statistik över försäljningen av nikotinläkemedel.

Tillsyn och kontroll

8 §

Läkemedelsverket har tillsyn över efterlevnaden av denna lag samt av

de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

Läkemedelsverket har rätt att på begäran få de upplysningar och hand-

lingar som behövs för tillsynen. För tillsynens utövande har Läkemedelsver-
ket rätt till tillträde till lokaler och andra utrymmen som används i samband
med försäljning och hantering i övrigt av nikotinläkemedel. Läkemedelsver-
ket har dock inte med stöd av denna lag rätt till tillträde till bostäder.

Läkemedelsverket får meddela de förelägganden och förbud som behövs

för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska
efterlevas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

9 §

Kommunen ska kontrollera efterlevnaden av 3�6 §§ och, när det gäller

anmälan och egenkontroll, de föreskrifter som meddelats med stöd av 14 §.

Kommunen har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som

behövs för kontrollen. För att utföra sina uppgifter enligt denna lag har kom-
munen rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som an-
vänds i samband med försäljning och hantering i övrigt av nikotinläkemedel.
Kommunen har dock inte med stöd av denna lag rätt till tillträde till bostä-
der.

Kommunen ska rapportera brister i efterlevnaden till Läkemedelsverket.
Apoteket Aktiebolag (publ) omfattas inte av kommunens kontroll.

background image

3

SFS 2007:1455

Avgift

10 §

En kommun får för sin kontroll ta ut avgift av den som bedriver de-

taljhandel med nikotinläkemedel.

Ansvar m.m.

11 §

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 3 § första stycket

eller 4 § första stycket döms till böter eller fängelse i högst sex månader. I
ringa fall ska inte dömas till ansvar.

Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud ska inte

dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet
eller förbudet.

12 §

Nikotinläkemedel som varit föremål för brott enligt denna lag eller

dess värde samt utbyte av sådant brott ska förklaras förverkat, om det inte är
uppenbart oskäligt.

�verklagande

13 §

Läkemedelsverkets beslut om föreläggande eller förbud enligt 8 § får

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut som Läkemedelsverket eller allmän förvaltningsdomstol meddelar

enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

Bemyndigande

14 §

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får

meddela ytterligare föreskrifter om anmälan enligt 3 § och egenkontroll en-
ligt 5 §.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringen vägnar

FREDRIK REINFELDT

G�RAN H�GGLUND
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007