SFS 2007:1456 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

071456.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i läkemedelslagen (1992:859);

utfärdad den 20 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 18 § läkemedelslagen (1992:859)

ska ha följande lydelse.

18 §

2

Bestämmelser om handel med läkemedel finns, förutom i denna lag,

i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. och i lagen (2007:1455)
om detaljhandel med nikotinläkemedel.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:17, bet. 2007/08:SoU7, rskr. 2007/08:107.

2

Senaste lydelse 1996:1153.

SFS 2007:1456

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007