SFS 2007:1457 Lag om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

071457.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1152) om handel med
läkemedel m.m.;

utfärdad den 20 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1996:1152) om handel

med läkemedel m.m. ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

5 a §

Vid detaljhandel med godkända receptfria läkemedel som inte har

förskrivits och vilkas enda aktiva substans är nikotin, gäller bestämmelserna
i lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:17, bet. 2007/08:SoU7, rskr. 2007/08:107.

SFS 2007:1457

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007