SFS 2007:1458 Lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

071458.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet
på hälso- och sjukvårdens område;

utfärdad den 20 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 2 och 4 §§ lagen (1998:531)

om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska ha följande ly-
delse.

1 kap.

2 §

2

Med hälso- och sjukvård enligt denna lag avses sådan verksamhet

som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen
(1985:125), lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar samt verksamhet
inom detaljhandel med läkemedel enligt lagen (1996:1152) om handel med
läkemedel m.m.

Med hälso- och sjukvård avses också sådan verksamhet som Apoteket

Aktiebolag (publ) bedriver enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med
nikotinläkemedel.

4 §

3

Med hälso- och sjukvårdspersonal enligt denna lag avses

1. den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården,
2. personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och

som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter,

3. den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder en le-

gitimerad yrkesutövare,

4. övrig personal inom sådan detaljhandel med läkemedel som omfattas

av särskilda föreskrifter och personal som är verksam inom den särskilda
giftinformationsverksamheten vid Apoteket Aktiebolag (publ) och som till-
verkar eller expedierar läkemedel eller lämnar råd och upplysningar,

5. personal vid larmcentral som förmedlar hjälp eller lämnar råd och upp-

lysningar till vårdsökande,

6. andra grupper av yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som ska

omfattas av lagen enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, eller

7. den som i annat fall enligt föreskrifter som har utfärdats med stöd av

denna lag tillhandahåller tjänster inom yrket under ett tillfälligt besök i
Sverige utan att ha svensk legitimation för yrket.

1

Prop. 2007/08:17, bet. 2007/08:SoU7, rskr. 2007/08:107.

2

Senaste lydelse 2001:502.

3

Senaste lydelse 2006:50.

SFS 2007:1458

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

2

SFS 2007:1458

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Vid tillämpningen av första stycket 1 och 3 jämställs med legitimerad yr-

kesutövare den som enligt särskild föreskrift har motsvarande behörighet.

Med hälso- och sjukvårdspersonal avses dock inte personal som är verk-

sam inom detaljhandel som avses i lagen (2007:1455) om detaljhandel med
nikotinläkemedel och som bedrivs av annan än Apoteket Aktiebolag (publ).

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)