SFS 2007:1463 Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

071463.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:262) om
understödsföreningar;

utfärdad den 20 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 14 b, 26 a, 26 f, 26 g, 26 i, 71 a

och 99 §§ lagen (1972:262) om understödsföreningar ska ha följande
lydelse.

14 b §

2

Varje gång en understödsförening åtar sig ett uppdrag att från en

sekundäretablering meddela tjänstepensionsförsäkring, ska föreningen
lämna en särskild underrättelse till Finansinspektionen. Underrättelsen ska
innehålla

1. uppgift om den som i egenskap av arbetsgivare ska betala avgifterna,

och

2. uppgift om det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som ska

ligga till grund för försäkringarna.

Finansinspektionen ska, om förutsättningarna enligt 14 a § första stycket

är uppfyllda, inom tre månader från det att inspektionen har tagit emot en så-
dan underrättelse som avses i första stycket lämna meddelande om underrät-
telsen till den behöriga myndigheten i det land där sekundäretableringen är
upprättad.

Finansinspektionen ska samtidigt som den lämnar meddelandet enligt an-

dra stycket underrätta understödsföreningen om att ett sådant meddelande
lämnas.

Om Finansinspektionen med anledning av ett sådant meddelande som av-

ses i andra stycket får veta vilka verksamhetsföreskrifter som är tillämpliga i
det land där sekundäretableringen är upprättad, ska inspektionen underrätta
understödsföreningen om det.

Verksamheten avseende tjänstepensionsförsäkring får inledas efter det att

föreningen tagit emot underrättelsen från Finansinspektionen, eller i varje
fall två månader efter det att den behöriga myndigheten i det land där sekun-
däretableringen är upprättad tagit emot inspektionens meddelande enligt an-
dra stycket.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att bedriva verksam-

heten avseende tjänstepensionsförsäkring inte finns, ska inspektionen vägra
att lämna meddelande enligt andra stycket. Beslut om detta ska fattas inom
tre månader från det att en underrättelse enligt första stycket togs emot.

1

Prop. 2007/08:35, bet. 2007/08:FiU9, rskr. 2007/08:120.

2

Senaste lydelse 2006:532.

SFS 2007:1463

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

2

SFS 2007:1463

26 a §

3

En försäkringsgrupp enligt denna lag består av en understödsfören-

ing och

1. dess dotterföretag eller intresseföretag som är försäkringsföretag, och
2. de försäkringsföretag med vilka understödsföreningen har en gemen-

sam eller i huvudsak gemensam ledning.

I fråga om vad som är dotterföretag och intresseföretag tillämpas 1 kap. 9,

9 b, 9 e och 9 f §§ försäkringsrörelselagen (1982:713). Det som föreskrivs i
fråga om intresseföretag ska vid tillämpningen av första stycket samt 26 b
och 26 f §§ även gälla företag som inte är ett dotterföretag eller intresseföre-
tag, om ägandet i företaget direkt eller indirekt uppgår till minst 20 procent
av kapitalet eller av samtliga röster.

26 f §

4

En understödsförening som avses i 26 a § första stycket ska upp-

rätta och till Finansinspektionen ge in en särskild redovisning som omfattar
försäkringsgruppen (gruppbaserad redovisning).

En gruppbaserad redovisning ska innehålla en sammanställning av sådana

väsentliga affärshändelser och avtal som avses i 26 c §. Redovisningen ska
även innehålla en sådan beräkning som avses i 26 e §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om den gruppbaserade redovisningens utformning och innehåll
samt när handlingarna ska ges in till Finansinspektionen.

26 g §

5

Finansinspektionen får besluta att ett företag helt eller delvis ute-

lämnas från en gruppbaserad redovisning enligt 26 f §, om

1. företaget är beläget i ett land utanför Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet och det finns rättsliga hinder för överföring av nödvändig infor-
mation,

2. företaget är av ringa betydelse med hänsyn till syftet med tillsynen, el-

ler

3. ett beaktande av företaget skulle vara olämpligt eller vilseledande med

hänsyn till syftet med tillsynen.

26 i §

6

En styrelseledamot eller annan befattningshavare hos ett företag

som vid fullgörande av skyldigheter enligt 26 a�26 h §§ får kunskap om
affärsförhållanden i ett företag eller hos en person som enligt 26 h § ska
lämna uppgifter, får inte obehörigen röja vad han eller hon fått veta och inte
heller utnyttja kunskapen i strid med uppgiftslämnarens intresse.

71 a §

7

Om skyldigheten enligt 26 h § att lämna information till en under-

stödsförening som ska upprätta en gruppbaserad redovisning inte fullgörs,
får Finansinspektionen förelägga den som ska lämna informationen att full-
göra sin uppgiftsskyldighet direkt till inspektionen.

Ingår ett företag som omfattas av 26 h § i samma koncern som under-

stödsföreningen, får inspektionen kontrollera uppgifterna på plats hos företa-
get.

3

Senaste lydelse 2006:532.

4

Senaste lydelse 2005:1122.

5

Senaste lydelse 2005:1122.

6

Senaste lydelse 2005:1122.

7

Senaste lydelse 2000:624.

background image

3

SFS 2007:1463

99 §

8

I fråga om europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem

som avses i artiklarna 37�41 i SCE�förordningen (dualistiskt organiserade
europakooperativ) gäller följande.

Om inte något annat följer av annan författning eller av SCE�förord-

ningen, ska bestämmelserna i denna lag och andra författningar om styrelsen
eller dess ledamöter tillämpas på ledningsorganet eller dess ledamöter.

Det som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i

lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar ska tillämpas på tillsynsorganet
eller dess ledamöter:

21 § tredje och fjärde styckena om förtida avgång,
22 § första stycket om bosättningskrav och obehörighetsgrunder,
22 § andra stycket om krav på medlemskap,
23 § första stycket om suppleanter,
25 § tredje stycket om protokoll,
26 § första stycket om beslutsunderlag och inträde av suppleant,
27 § om jäv,
36 § om talan mot föreningen,
37 § om registrering,
46 § första momentet tredje och fjärde styckena om revisorsjäv,
50 § tredje stycket om tillhandahållande av upplysningar till revisorn,
51 § första stycket om revisionsberättelsen,
57 § andra momentet om upplysningsplikt mot föreningsstämman,
69 § första momentet första�tredje styckena om klander av förenings-

stämmans beslut,

106 och 107 §§, 108 § första stycket samt 109 § om skadestånd, och
116 § om skiljeförfarande.
Det som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i

denna lag ska tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

26 § om lämnande av kredit,
26 i § om tystnadsplikt,
27 § fjärde stycket om hinder mot att vara styrelseledamot,
27 a § första stycket om ledningsprövning,
27 a § andra stycket om obehörighetsgrund,
45 § första stycket om tvångslikvidation, och
70 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen och när-

vara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna.

När 22 § lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar tillämpas på euro-

pakooperativ, ska bestämmelserna i den paragrafens andra stycke inte gälla
arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (2006:477) om arbets-
tagarinflytande i europakooperativ.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

8

Senaste lydelse 2006:599.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007