SFS 2007:1465 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

071465.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 20 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 13 kap. 1 § lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

13 kap.

1 §

3

Registreringsmyndighet för banker och filialer till utländska bankfö-

retag är Bolagsverket. Hos registreringsmyndigheten förs ett bankregister. I
detta skrivs de uppgifter in som enligt denna lag, aktiebolagslagen
(2005:551), sparbankslagen (1987:619), lagen (1995:1570) om medlems-
banker, lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. eller andra författningar
ska anmälas för registrering eller i övrigt ska tas in i registret.

För registrering av kreditmarknadsbolag och kreditmarknadsföreningar

gäller vad som föreskrivs i aktiebolagslagen respektive lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar. För registrering av filialer till utländska kreditföre-
tag gäller lagen om utländska filialer m.m.

Registreringsmyndigheten ska lämna ut uppgifter och handlingar i bank-

registret i elektronisk form, om det begärs.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:35, bet. 2007/08:FiU9, rskr. 2007/08:120.

2

Jfr rådets första direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om samordning av de

skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördra-
get avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra
skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (EGT L 065, 14.03.1968, s. 8, Celex
31968L0151), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/58/
EG (EUT L 221, 4.9.2003, s. 13, Celex 32003L0058).

3

Senaste lydelse 2005:932.

SFS 2007:1465

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007