SFS 2007:1467 Förordning om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

071467.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1600) om
årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag
och försäkringsföretag;

utfärdad den 20 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:1600) om årsredo-

visning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

dels

att 9 § ska ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 4 § ska lyda ⬝ Bemyndiganden⬝,

dels

att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 8 a och 13 §§,

samt närmast före 13 § en ny rubrik av följande lydelse.

8 a §

Bolagsverket (registreringsmyndigheten) får meddela föreskrifter

om

1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana hand-

lingar som avses i 8 kap. 5 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-
institut och värdepappersbolag och 8 kap. 5 § lagen (1995:1560) om års-
redovisning i försäkringsföretag,

2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet,

och

3. den elektroniska signaturen enligt 8 kap. 5 a § andra stycket lagen om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och 8 kap. 5 a § andra
stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

9 §

1

Kungörande enligt 8 kap. 6 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag eller 8 kap. 6 § lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag, ska ske senast månaden efter den då re-
dovisnings- och revisionshandlingarna har godtagits av registreringsmyn-
digheten.

Kungörelsen ska innehålla uppgift om
1. namn, organisationsnummer och företagskategori för det företag som

handlingarna avser eller, i fråga om koncernredovisning och koncernrevi-
sionsberättelse, namn, organisationsnummer och företagskategori för mo-
derföretaget i den koncern som handlingarna avser,

2. sista dagen av det räkenskapsår som handlingarna avser, och
3. den tidpunkt då handlingarna gavs in till registreringsmyndigheten

samt uppgift om diarienummer eller motsvarande ärendebeteckning.

Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om

1

Senaste lydelse 2004:365.

SFS 2007:1467

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

2

SFS 2007:1467

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. i vilken tidning kungörande ska ske, och
2. övriga frågor som sammanhänger med sådan kungörelse.

Avgifter

13 §

2

Om en registrering i bankregistret eller försäkringsregistret eller ett

kungörande av årsredovisning ska göras på något annat språk än svenska,
ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas.

Avgift ska betalas när årsredovisningen ges in. Avgiften återbetalas inte

om handläggningen har påbörjats.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

2

Tidigare 13 § upphävd genom 2001:922.