SFS 2007:1468 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

071468.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:329) om bank-
och finansieringsrörelse;

utfärdad den 20 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:329) om bank- och

finansieringsrörelse

dels

att 1 kap. 5 §, 3 kap. 1�3, 5, 8�12, 14, 16, 18 och 20 §§ samt 4 kap. 6,

12, 30 och 31 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 1 kap. 4 § ska lyda ⬝Bestämmelser om an-

mälnings- och ansökningshandlingar⬝,

dels

att det i förordningen ska införas tio nya paragrafer, 1 kap. 5 a §,

3 kap. 2 a�2 c och 27 §§, 4 kap. 8 a, 20 a, 25 a, och 33 §§ samt 5 kap. 3 §,
samt närmast före 3 kap. 27 § och 4 kap. 25 a § två nya rubriker av följande
lydelse.

1 kap.

5 §

Kopior som ges in enligt denna förordning ska vara bestyrkta.

En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får även ges in

i original.

5 a §

Om ett intyg enligt denna förordning upprättas i elektronisk form,

ska det undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt lagen
(2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

3 kap.

1 §

1

En anmälan för registrering enligt aktiebolagslagen (2005:551), lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar, sparbankslagen (1987:619) och la-
gen (1995:1570) om medlemsbanker ska göras hos Bolagsverket. En sådan
anmälan får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

2 §

2

En anmälan för registrering enligt lagen (1987:667) om ekonomiska

föreningar, sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570) om medlems-
banker ska undertecknas av en styrelseledamot eller den verkställande direk-
tören. En anmälan som görs av en sparbank, en medlemsbank eller en kredit-

1

Senaste lydelse 2005:566.

2

Senaste lydelse 2006:505.

SFS 2007:1468

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

5

SFS 2007:1432�1470

background image

2

SFS 2007:1468

marknadsförening i likvidation ska undertecknas av likvidatorn eller, när
flera likvidatorer utsetts, av en av likvidatorerna.

2 a §

En anmälan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska vara un-

dertecknad med en elektronisk signatur.

2 b §

Handlingar som ska fogas till anmälningar som har upprättats elek-

troniskt får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

2 c §

En försäkran på heder och samvete i en anmälan får undertecknas

med en elektronisk signatur.

3 §

3

För ett bankaktiebolag och ett kreditmarknadsbolag ska en anmälan

för registrering enligt 1 kap. 3 § aktiebolagsförordningen (2005:559) också
innehålla en försäkran på heder och samvete om att revisorerna uppfyller be-
hörighetskraven i 10 kap. 9 § första stycket lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse. För en kreditmarknadsförening ska en anmälan enligt
4 § förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar innehålla en försäk-
ran på heder och samvete om att revisorerna uppfyller behörighetskraven i
12 kap. 9 § andra stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse.

5 §

En anmälan för registrering av en nybildad sparbank eller medlems-

bank ska innehålla uppgift om

1. bankens postadress,
2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelse-

datum, postadress och, om postadressen avviker från hemvistet, hemvist för
följande personer:

a) styrelseledamot,
b) styrelsesuppleant,
c) verkställande direktör,
d) ställföreträdare för verkställande direktör,
e) särskild firmatecknare,
f) särskild delgivningsmottagare enligt 3 kap. 14 § femte stycket spar-

bankslagen (1987:619) eller 6 kap. 14 § femte stycket lagen (1995:1570) om
medlemsbanker,

g) revisor,
h) revisorssuppleant,
i) lekmannarevisor, och
j) suppleant för lekmannarevisor,
3. hur bankens firma tecknas.

8 §

En anmälan enligt 5 § ska innehålla en försäkran på heder och samvete

1. att de personer som avses i 5 § 2 inte är i konkurs eller har näringsför-

bud och inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller, i
fråga om de personer som avses i 5 § 2 f, endast att han eller hon inte har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. att bankens revisorer och revisorssuppleanter uppfyller behörighetskra-

ven i 4 a kap. 3 § andra och tredje styckena samt 4 § sparbankslagen respek-

3

Senaste lydelse 2005:966.

background image

3

SFS 2007:1468

tive 7 a kap. 3 § andra och tredje styckena samt 4 § lagen om medlems-
banker,

3. att uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande, verkställande

direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgiv-
ningsmottagare, och om hur bankens firma tecknas stämmer överens med de
beslut som banken har fattat, och

4. att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesupplean-

ter, verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktör, firma-
tecknare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer, suppleanter för
lekmannarevisorer och särskild delningsmottagare enligt 3 kap. 14 § femte
stycket sparbankslagen eller 6 kap. 14 § femte stycket lagen om medlems-
banker har åtagit sig uppdragen.

9 §

Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkstäl-

lande direktör, vice verkställande direktör eller firmatecknare inte är folk-
bokförd i Sverige, ska en kopia av passhandling eller annan identitetshand-
ling som avser den anmälde ges in samtidigt. Bolagsverket får kräva in ytter-
ligare handlingar om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet.

10 §

Vid en anmälan för registrering av en nybildad sparbank ska följande

handlingar ges in:

1. en kopia av det godkända reglementet,
2. en kopia av protokollet vid den konstituerande stämman,
3. en kopia av de teckningslistor på vilka teckning av grundfondsbidrag

har skett, och

4. ett intyg av en auktoriserad revisor om att det belopp som grundfonden

enligt reglementet ska uppgå till har betalats in.

11 §

Vid en anmälan för registrering av en nybildad medlemsbank ska föl-

jande handlingar ges in:

1. en kopia av de godkända stadgarna, och
2. en kopia av protokollet vid den stämma som fattat beslut om medlems-

bankens bildande.

12 §

Vid en anmälan för registrering enligt 3 kap. 17 § sparbankslagen

(1987:619) eller 6 kap. 17 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska 5 § 2
tillämpas.

Om anmälan inte avser endast ändring av hemvist eller postadress tilläm-

pas 5 § 3 och 8 § 1, 3 och 4.

14 §

Vid en anmälan för registrering av bolagets revisor och revisorssupp-

leanter enligt 4 a kap. 22 § sparbankslagen (1987:619) eller 7 a kap. 22 § la-
gen (1995:1570) om medlemsbanker ska 5 § 2 tillämpas.

Detsamma gäller för lekmannarevisor och suppleanter för lekmannarevi-

sor enligt 4 b kap. 20 § sparbankslagen eller 7 b kap. 20 § lagen om med-
lemsbanker.

Om en anmälan enligt första stycket inte avser endast ändring av hemvist

eller postadress ska 8 § 1, 2 och 4 tillämpas. Om anmälan enligt andra
stycket inte avser endast ändring av hemvist eller postadress ska 8 § 1 och 4
tillämpas.

background image

4

SFS 2007:1468

16 §

Tillsammans med en anmälan för registrering av att likvidatorerna

har lagt fram slutredovisning enligt 6 kap. 14 § sparbankslagen (1987:619)
eller 9 kap. 16 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska
följande handlingar ges in:

1. en kopia av stämmans protokoll, och
2. ett bevis om vilken dag kallelsen på okända borgenärer utfärdades.

18 §

En anmälan för registrering av beslut att likvidationen ska upphöra

och bankens verksamhet återupptas enligt 6 kap. 17 § sparbankslagen
(1987:619) eller 9 kap. 18 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska

1. för sparbanker innehålla en försäkran på heder och samvete att
a) det inte finns likvidationsanledning enligt sparbankslagen eller regle-

mentet, och

b) garantifond eller grundfond inte har återbetalats,
2. för medlemsbanker innehålla en försäkran på heder och samvete att
a) det inte finns likvidationsanledning enligt lagen om medlemsbanker

eller stadgarna, och

b) utskiftning inte har ägt rum.
En kopia av stämmans protokoll och en kopia av revisorernas yttrande ska

ges in samtidigt med anmälan.

Vid en anmälan ska 5 och 8 §§ tillämpas.

20 §

4

Tillsammans med en anmälan för registrering av att ett avtal om fu-

sion har godkänts av stämman enligt 7 kap. 4 § sparbankslagen (1987:619)
eller 10 kap. 4 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska
följande handlingar ges in:

1. en kopia av stämmans protokoll,
2. en kopia av handlingar som enligt 7 kap. 1 och 2 §§ sparbankslagen

respektive 10 kap. 1 och 2 §§ lagen om medlemsbanker har lagts fram på
stämman,

3. en försäkran på heder och samvete att fusionen inte har förbjudits enligt

konkurrenslagen (1993:20) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004
av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer

5

och att pröv-

ning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förord-
ningen, samt

4. en försäkran på heder och samvete att underrättelse som avses i 7 kap.

12 § fjärde stycket lagen om medlemsbanker har skett om fusionsavtalet
godkänts av fullmäktige i en medlemsbank.

Underrättelser

27 §

När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verk-

ställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild del-
givningsmottagare, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller supple-
ant för lekmannarevisor, ska Bolagsverket underrätta den registrerade om åt-
gärden. När verket tar bort en sådan registrering från registret, ska underrät-
telse lämnas till den som åtgärden berör.

4

Senaste lydelse 2005:566.

5

EGT L 24, 29.1.2004, s. 1 (Celex 32004R0139).

background image

5

SFS 2007:1468

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den huvudansvarige revi-

sorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller avförandet av re-

gistreringen sändas till den som åtgärden berör på hans eller hennes folkbok-
föringsadress enligt det statliga person- och adressregistret (SPAR) eller, om
en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket ska en gång varje år underrätta den som är registrerad som

likvidator eller suppleant för likvidator om registreringen. Underrättelsen
ska sändas till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte sända ut underrättelser om det är uppenbart att

en sådan underrättelse inte fyller något syfte.

4 kap.

6 §

Bolagsverket får för de ändamål som anges i 3 § besluta om direkt-

åtkomst till bankregistret.

8 a §

Information som ska lämnas enligt 26

§ personuppgiftslagen

(1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som har kommit in till
Bolagsverket, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den
enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta uppgift i en sådan
handling.

Om informationen inte innehåller en handling som avses i första stycket,

ska det av informationen framgå att handlingen behandlas av myndigheten.

12 §

6

Handlingar som avser anmälan eller underrättelse enligt aktiebolags-

lagen (2005:551), sparbankslagen (1987:619) eller lagen (1995:1570) om
medlemsbanker ska biläggas registret. Sådana handlingar ska för varje bank
sammanföras i akter.

Av 20 a § framgår att vissa handlingar för bankaktiebolag även ska föras

in i bankregistret.

20 a §

Bankregistret ska för varje bankaktiebolag innehålla

1. stiftelseurkunden,
2. bolagsordningen, uppgifter om ändring av bolagsordningen, och bo-

lagsordningen i dess senaste lydelse, och

3. års- och koncernredovisningar, revisions- och koncernrevisionsberät-

telser samt delårsrapporter enligt 8 kap. 5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 § lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Bankregistret behöver inte innehålla handlingar som avses i första stycket,

om de har kommit in till Bolagsverket före den 1 mars 2008. Det gäller dock
inte om det har begärts att handlingarna ska lämnas ut elektroniskt och ver-
ket enligt 13 kap. 1 § tredje stycket lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse har varit skyldigt att lämna ut dem i elektronisk form.

6

Senaste lydelse 2005:566.

background image

6

SFS 2007:1468

Sökning efter uppgifter och handlingar

25 a §

Vid sökning efter uppgifter som avser en bank som är upplöst får

endast organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp, om det
har förflutit mer än fem år sedan bankens upplösning har registrerats.

Vid sökning efter handlingar och uppgifter som avses i 12 och 20 a §§ får

endast uppgifter som avses i 15 kap. 2 § första stycket 1 och 2 sekretess-
lagen (1980:100) samt organisationsnummer och firma användas som sök-
begrepp.

30 §

7

Om en anmälan enligt 29 § samtidigt omfattar registrering eller re-

gistrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på
främmande språk, ska en avgift enligt första stycket 2 betalas för varje sådan
firma.

Om det begärs att en registrering ska göras på något annat språk än

svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas.

Avgift ska inte betalas för registrering av
1. ändrad postadress,
2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmanna-

revisor eller suppleant för lekmannarevisor,

3.

beslut om vinstutdelning enligt 18

kap. 10

§ aktiebolagslagen

(2005:551),

4. förhållanden som en likvidator ska anmäla, om inte annat följer av 29 §

andra stycket 4, och

5. en underrättelse från domstol eller Finansinspektionen.
Avgift ska inte heller betalas för registrering enligt 7 kap. 7 § tredje

stycket, 8 kap. 8 § och 11 kap. 5 § sparbankslagen (1987:619), samt 10 kap.
5 § fjärde stycket och 13 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Avgift ska betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbeta-

las inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats.

31 §

8

För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen

(2005:551) ska avgifter betalas med följande belopp:

1. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 475 kronor, och
2. tillstånd enligt 28 kap. 5 § att inte lämna uppgift om bankaktiebolagets

firma på sina webbplatser, 1 500 kronor.

Avgift ska betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om hand-

läggningen av en ansökan har påbörjats.

33 §

Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för sådant utläm-

nande av uppgifter och handlingar som sker i elektronisk form.

5 kap.

3 §

Bolagsverket får meddela föreskrifter om

1. elektronisk överföring till Bolagsverket av en anmälan för registrering

eller en ansökan som ska handläggas av Bolagsverket,

7

Senaste lydelse 2005:566.

8

Senaste lydelse 2005:566.

background image

7

SFS 2007:1468

2. vilka krav som ska ställas på den elektroniska signaturen enligt 3 kap.

2 a §,

3. elektronisk överföring till Bolagsverket av handlingar som ska ges in

tillsammans med en anmälan eller en ansökan som har upprättats elektro-
niskt,

4. bestyrkande av att en elektronisk kopia stämmer överens med originalet,
5. vilka elektroniska signaturer som får användas när en handling ska få

ges in som ett elektroniskt original, och

6. hur en försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får un-

dertecknas med en elektronisk signatur.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007