SFS 2007:1469 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

071469.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i försäkringsrörelseförordningen
(1982:790);

utfärdad den 20 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om försäkringsrörelseförordningen

(1982:790)

1

dels

att nuvarande 34 e�34 g §§ ska betecknas 34 f�34 h §§ och att nuva-

rande 48 a § ska betecknas 48 b §,

dels

att 2�8, 9 d, 9 g, 10�13, 15�16 a, 16 c�18, 19�22, 23�27 a, 28 d,

28 e, 29, 37, 47, 48, 50, och 61 §§ samt att rubriken närmast före 5 § ska ha
följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas tio nya paragrafer, 5 a�c, 34 e, 41 a,

46 a, 48 a, 50 a, 51 a och 51 b §§, samt närmast före 46 a , 51 a och 51 b §§
tre nya rubriker av följande lydelse.

2 §

När koncession och stadfästelse söks enligt 1 § ska bolagsordning och

verksamhetsplan ges in i original och en kopia. Bolagsordningen och verk-
samhetsplanen ska vara försedda med stiftarnas bevittnade namnunderskrif-
ter.

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter verksam-

hetsplanen ska innehålla.

3 §

En ansökan om ändring av en stadfäst bolagsordning för försäkrings-

bolag ska göras av styrelsen eller verkställande direktören. Till ansöknings-
handlingen ska det

fogas en kopia av det protokoll som innehåller ändrings-

beslutet.

4 §

En ansökan om förlängning av en koncession för försäkringsbolag ska

göras av styrelsen eller verkställande direktören. Ansökan ska göras senast
sex månader före utgången av den löpande koncessionen. Till ansöknings-
handlingen ska det

fogas en kopia av det protokoll som innehåller beslutet

om förlängningen.

Anmälan för registrering m.m.

5 §

2

En anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen (1982:713)

ska göras skriftligen hos Bolagsverket (registreringsmyndigheten). En sådan

1

Förordningen omtryckt 1995:1601.

2

Senaste lydelse 2004:366.

SFS 2007:1469

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

2

SFS 2007:1469

anmälan, eller en ansökan enligt den lagen som ska handläggas av registre-
ringsmyndigheten, får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten

.

En anmälan för registrering eller en ansökan som ska handläggas av re-

gistreringsmyndigheten, ska undertecknas av en styrelseledamot eller av den
verkställande direktören. En anmälan av ett försäkringsbolag i likvidation
ska undertecknas av likvidatorn eller, när flera likvidatorer har utsetts, av en
av likvidatorerna.

5 a §

En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till registrerings-

myndigheten ska vara undertecknad med en elektronisk signatur.

5 b §

Handlingar som ska fogas till anmälningar och ansökningar som har

upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till registreringsmyndighe-
ten

.

5 c §

En försäkran på heder och samvete i en anmälan eller ansökan får un-

dertecknas med en elektronisk signatur.

6 §

3

En anmälan för registrering enligt 2 kap. 13 § försäkringsrörelselagen

(1982:713) av bolag ska innehålla uppgift om

för samtliga försäkringsbolag

1. bolagets postadress,
2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelse-

datum, postadress och, om postadressen avviker från hemvistet, hemvist för
följande personer;

a) styrelseordförande,
b) annan styrelseledamot,
c) styrelsesuppleant,
d) verkställande direktör,
e) vice verkställande direktörer,
f) särskild firmatecknare,
g) särskild delgivningsmottagare enligt 8 kap. 13 § femte stycket försäk-

ringsrörelselagen,

h) revisor,
i) revisorssuppleant,
j) lekmannarevisor, och
k) suppleant för lekmannarevisor,
3. hur bolagets firma tecknas,

för försäkringsaktiebolag

4. det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tilldelade aktier

efter avdrag för aktier som har förklarats förverkade och inte övertagits av
någon annan (bolagets aktiekapital),

5. det belopp som har betalats med pengar eller med apportegendom,
6. apportegendomens beskaffenhet,

för ömsesidiga försäkringsbolag

7. inbetalt garantikapital.

3

Senaste lydelse 1999:1207.

background image

3

SFS 2007:1469

�r revisorn ett registrerat revisionsbolag, ska bolagets organisa-tions-

nummer anges.

En anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete
1. att de i första stycket 2 angivna personerna inte är i konkurs eller har

förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller, i fråga om en person som
avses i första stycket 2 g, endast att han eller hon inte har förvaltare enligt
11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. att bolagets revisor och revisorssuppleant uppfyller de behörighetskrav

som anges i 10 kap. 3 och 4 §§ försäkringsrörelselagen samt att lekmanna-
revisor och suppleant för lekmannarevisor inte är obehöriga enligt 11 kap.
10 § samma lag,

3. att uppgifterna i en anmälan om val av styrelseordförande, verkstäl-

lande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild
delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas stämmer överens
med de beslut som bolaget har fattat, och

4. att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesupplean-

ter, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör,
firmatecknare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer, supplean-
ter för lekmannarevisorer och särskild delningsmottagare enligt 8 kap. 13 §
femte stycket försäkringsrörelselagen har åtagit sig uppdragen.

7 §

4

Vid en

anmälan som avses i 6 § ska följande handlingar ges in:

för samtliga försäkringsbolag

1. en kopia av den stadfästa bolagsordningen,
2. en kopia av protokollet vid den konstituerande stämman,

för försäkringsaktiebolag

3. en kopia av de teckningslistor på vilka aktieteckning har skett,
4. en kopia av stiftelseurkunden och avtal enligt 2 kap. 7 § fjärde stycket

försäkringsrörelselagen (1982:713) som inte har tagits in i stiftelseurkunden,
samt en kopia av de balans- och resultaträkningar som anges i samma
stycke,

5. ett sådant yttrande av revisor som anges i 2 kap. 13 § andra stycket 3

försäkringsrörelselagen,

för ömsesidiga försäkringsbolag

6. en kopia av de teckningslistor på vilka teckning av försäkringar har

skett, och

7. ett intyg från revisor om att garantikapital enligt 2 kap. 13 § fjärde

stycket försäkringsrörelselagen har betalats in.

Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkstäl-

lande direktör, vice verkställande direktör eller firmatecknare inte är folk-
bokförd i Sverige, ska vid anmälan ges in en kopia av passhandling eller an-
nan identitetshandling som avser den anmälde. Bolagsverket får kräva in yt-
terligare handlingar om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet.

4

Senaste lydelse 1999:1207.

background image

4

SFS 2007:1469

8 §

Vid en anmälan för registrering enligt 2 kap. 13 c § försäkringsrörelse-

lagen (1982:713) av avtal om uppskjuten apport ska följande handlingar ges
in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll,
2. en kopia av det avtal som bolagsstämman har godkänt,
3. en kopia av styrelsens redogörelse enligt 2 kap. 13 a § andra stycket

försäkringsrörelselagen, och

4. ett sådant yttrande av revisor som anges i 2 kap. 13 a § tredje stycket

försäkringsrörelselagen.

9 d §

5

En anmälan för registrering ska undertecknas av den verkställande

direktören eller

1. när det gäller europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som

avses i artiklarna 39�42 i SE�förordningen (dualistiskt organiserade europa-
bolag), en ledamot i ledningsorganet, eller

2. när det gäller europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som

avses i artiklarna 43�45 i SE�förordningen (monistiskt organiserade europa-
bolag), en ledamot i förvaltningsorganet.

9 g §

6

Vid tillämpning av 6 och 7 §§ på europabolag ska det som sägs i 6 §

första stycket 2 a�c och tredje stycket om styrelseordförande, styrelseleda-
mot och styrelsesuppleant

1. i dualistiskt organiserade europabolag gälla för ordförande, ledamot

och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet, och

2. i monistiskt organiserade europabolag gälla för ordförande, ledamot

och suppleant i förvaltningsorganet.

10 §

En anmälan för registrering enligt 2 kap. 17 § försäkringsrörelselagen

(1982:713) av ett beslut att ta emot garantikapital under rörelsens gång ska
innehålla uppgift om det belopp som garantikapitalet ska ökas med.

Tillsammans med anmälan ska följande handlingar ges in:
1. en kopia av protokoll med beslutet samt en av styrelsen gjord ekono-

misk utredning om behovet av garantikapital och ett yttrande från revisor
och aktuarie över utredningen,

2. en kopia av det avtal som ligger till grund för tillskottet av garantikapi-

tal, och

3. ett intyg från revisor om att minst hälften av det belopp som garanti-

kapitalet ska ökas med har betalats in.

Om det i ett ömsesidigt försäkringsbolag efter anmälan om registrering

enligt första stycket görs ytterligare inbetalning av garantikapitalet, ska detta
anmälas för registrering. Till anmälan ska det fogas ett intyg om att garanti-
kapitalet har betalats in helt inom sex månader från registreringen av anmä-
lan enligt första stycket.

5

Senaste lydelse 2004:704.

6

Senaste lydelse 2004:704.

background image

5

SFS 2007:1469

11 §

7

Tillsammans med en ansökan om tillstånd att återbetala garantikapi-

tal enligt 12 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (1982:713) ska följande hand-
lingar ges in:

1. en kopia av protokollet från bolagsstämmans beslut om återbetalning,

och

2. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om verkan av att garantika-

pitalet återbetalas och ett yttrande från revisor och aktuarie över utred-
ningen.

12 §

I en anmälan för registrering enligt 4 kap. 14 § försäkringsrörelse-

lagen (1982:713) av ett beslut om nyemission ska följande uppgifter anges:

1. det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tilldelade nya

aktier efter avdrag för de aktier som har förklarats förverkade och inte har
övertagits av någon annan (ökningen av aktiekapitalet),

2. det belopp som ska betalas med pengar eller med apportegendom eller

genom kvittning, och

3. apportegendomens beskaffenhet.
Avser anmälan en nyemission på vilken lagen (1987:464) om vissa rik-

tade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m. är tillämplig, ska anmälan inne-
hålla en försäkran på heder och samvete att bestämmelserna i 3 och 4 §§
samt i förekommande fall 5 § första stycket sistnämnda lag har följts.

13 §

Vid en anmälan som avses i 12 § ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av protokoll med emissionsbeslutet,
2. en kopia av handlingarna enligt 4 kap. 7 § första stycket 1�3 försäk-

ringsrörelselagen (1982:713) samt en kopia av en sådan redogörelse och av
ett sådant revisorsyttrande som avses i 4 kap. 3 § andra stycket och 4 §
samma lag,

3. kopior av avtal som ligger till grund för en sådan bestämmelse som av-

ses i 4 kap. 3 § försäkringsrörelselagen,

4. ett exemplar av varje tidning i vilken kungörelsen om emissionsbeslutet

har varit införd,

5. ett exemplar av emissionsprospektet, när ett sådant ska upprättas,
6. kopior av teckningslistor på vilka aktieteckning har skett,
7. ett intyg om att hälften av det belopp som ska betalas med pengar för

aktierna i kapitalökningen har betalats in, och

8. ett sådant yttrande av revisor angående apportegendom som anges i

4 kap. 14 § första stycket 5 försäkringsrörelselagen.

Om emissionsbeslutet har fattats av styrelsen under förutsättning av bo-

lagsstämmans godkännande, ska en kopia av bolagsstämmans protokoll fo-
gas till anmälningshandlingarna.

15 §

Vid en anmälan för registrering enligt 4 kap. 17 § försäkringsrörelse-

lagen (1982:713) av bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemis-
sion ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och
2. en kopia av handlingarna enligt 4 kap. 7 § första stycket 1�3 försäk-

ringsrörelselagen.

7

Senaste lydelse 1999:1207.

background image

6

SFS 2007:1469

16 §

Vid en anmälan för registrering enligt 4 kap. 18 § försäkringsrörelse-

lagen (1982:713) av ett beslut om fondemission, ska följande handlingar ges
in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll,
2. en kopia av handlingarna enligt 4 kap. 7 § första stycket 1�3 försäk-

ringsrörelselagen, och

3. ett exemplar av varje tidning i vilken kungörelsen om emissionsbeslutet

har varit införd, när det är fråga om avstämningsbolag.

16 a §

8

I en anmälan för registrering enligt 5 kap. 8 § försäkringsrörelse-

lagen (1982:713) av ett beslut om emission av skuldebrev ska det belopp
anges med vilket aktiekapitalet kan ökas genom utbyte eller nyteckning av
aktier och den tid inom vilken utbyte eller nyteckning kan ske. Gäller anmä-
lan konvertibla skuldebrev, ska den innehålla en försäkran på heder och
samvete att villkoren för utbyte har bestämts så att ersättningen för varje
skuldebrev, i förekommande fall tillsammans med ett kontant belopp som
betalas vid utbytet, inte understiger det nominella beloppet på aktie som ut-
lämnas vid utbyte.

När det gäller vilka handlingar som ska ges in vid anmälan tillämpas 13 §

första stycket 1�5 samt andra stycket samma paragraf.

Har styrelsen eller någon styrelseledamot fattat beslut med stöd av 5 kap.

5 § femte stycket försäkringsrörelselagen, ska en skriftlig uppgift från styrel-
sen eller styrelseledamoten om beslutets innehåll samt en kopia av uppgiften
fogas till anmälningshandlingen.

Avser anmälan en emission på vilken lagen (1987:464) om vissa riktade

emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m. är tillämplig, ska anmälan innehålla
en försäkran på heder och samvete att bestämmelserna i 3 och 4 §§ samt i fö-
rekommande fall 5 § första stycket den lagen har följts.

16 c §

9

Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 5 kap. 15 §

försäkringsrörelselagen (1982:713) av hur många aktier som har getts ut i ut-
byte eller som har nytecknats och helt betalats ska följande handlingar ges
in:

1. en kopia av de teckningslistor på vilka aktieteckning har skett, när an-

mälan görs på grund av nyteckning,

2. ett intyg av auktoriserad eller godkänd revisor
a) vid utbyte, att bolaget på grund av emissionen har tillförts vederlag till

ett värde motsvarande minst sammanlagda beloppet av de aktier som har
getts ut i utbyte,

b) vid nyteckning, att aktierna helt betalats,
3. uppgift om till vilket beslut om emission av skuldebrev åtgärden om ut-

byte eller nyteckning hänför sig.

17 §

En anmälan för registrering enligt 6 kap. 4 § försäkringsrörelselagen

(1982:713) av ett beslut om nedsättning av aktiekapitalet ska, när nedsätt-
ningen helt eller delvis sker för återbetalning till aktieägarna eller avsättning

8

Senaste lydelse 1999:1207.

9

Senaste lydelse 1999:1207.

background image

7

SFS 2007:1469

till en fri fond, innehålla en försäkran på heder och samvete att det efter ned-
sättningen finns full täckning för det bundna egna kapitalet.

Vid anmälan ska följande handlingar ges in:
1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och
2. en kopia av de handlingar som anges i 4 kap. 7 § första stycket 1�3 för-

säkringsrörelselagen.

Om beslutet om nedsättning har fattats enligt 6 kap. 8 § försäkringsrörel-

selagen ska i stället följande handlingar ges in:

1. en kopia av protokoll eller annan handling som utvisar vilka aktier som

ska lösas in, och

2. en kopia av den för närmast föregående räkenskapsår fastställda balans-

räkningen.

18 §

Vid en anmälan för registrering enligt 6 kap. 8 b § försäkringsrörelse-

lagen (1982:713) av ett beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom inlö-
sen av aktier enligt förbehåll i bolagsordningen ska följande handlingar ges
in:

1. en kopia av protokoll eller annan handling som utvisar vilka aktier som

ska lösas in, och

2. en kopia av den för närmast föregående räkenskapsår fastställda balans-

räkningen.

19 §

Vid en anmälan för registrering enligt 8 kap. 17 § försäkringsrörelse-

lagen (1982:713) av bolagets ställföreträdare och av postadress ska 6 § för-
sta stycket 2 tillämpas.

Om anmälan inte avser endast ändring av hemvist eller postadress ska 6 §

första stycket 3 och tredje stycket 1, 3 och 4 tillämpas.

20 §

10

I en anmälan för registrering enligt 8 kap. 18 § försäkrings- rörelse-

lagen (1982:713) av bolagets aktuarie ska fullständigt namn, personnummer,
medborgarskap, hemvist och postadress anges.

I anmälan ska det lämnas en försäkran på heder och samvete att aktuarien

inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och att
aktuarien uppfyller de behörighetskrav som avses i 8 kap. 18 § försäkrings-
rörelselagen.

21 §

11

Vid en anmälan för registrering enligt 10 kap. 15 § försäkringsrörel-

selagen (1982:713) av bolagets revisorer och revisorssuppleanter ska 6 §
första stycket 2 och andra stycket tillämpas.

Om anmälan inte avser endast ändring av hemvist eller postadress ska 6 §

tredje stycket 1, 2 och 4 tillämpas.

21 a §

12

Vid en anmälan för registrering enligt 11 kap. 20 § försäkrings-

rörelselagen (1982:713) av bolagets lekmannarevisor och suppleant för lek-
mannarevisor ska 6 § första stycket 2 tillämpas.

10

Senaste lydelse 1999:1207.

11

Senaste lydelse 1999:1207.

12

Senaste lydelse 1999:1207.

background image

8

SFS 2007:1469

Om anmälan inte avser endast ändring av hemvist eller postadress ska 6 §

tredje stycket 1, 2 och 4 tillämpas.

22 §

Om reservfonden eller överkursfonden under räkenskapsåret har satts

ned enligt 12 kap. 9 § tredje stycket 3 försäkringsrörelselagen (1982:713),
ska det tillsammans med redovisningshandlingarna ges in en kopia av rätt-
tens beslut med lagakraftbevis.

23 §

13

I en anmälan för registrering enligt 14 kap. 6 § tredje stycket försäk-

ringsrörelselagen (1982:713) av ett likvidationsbeslut ska följande uppgifter
anges:

1. dagen när likvidationen ska inträda, om beslutet inte har omedelbar ver-

kan,

2. fullständigt namn, personnummer, hemvist och postadress för likvida-

tor och suppleant för denne samt firmatecknare, och

3. hur bolagets firma tecknas under likvidationen.
Vid anmälan ska en kopia av bolagsstämmans protokoll eller rättens för-

ordnande ges in.

Finansinspektionens underrättelse enligt 14 kap. 7 § första stycket försäk-

ringsrörelselagen ska innehålla uppgift om fullständigt namn, personnum-
mer och postadress för likvidator och suppleant för likvidator. Om en likvi-
dators eller suppleants postadress avviker från hemvistet, ska även hemvistet
anges.

24 §

Vid en anmälan för registrering enligt 14 kap. 16 § första stycket för-

säkringsrörelselagen (1982:713) att likvidatorerna har lagt fram slutredovis-
ning ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och
2. ett bevis om vilken dag kallelsen på okända borgenärer utfärdades.

25 §

14

Vid en anmälan för registrering enligt 14 kap. 17 § försäkringsrörel-

selagen (1982:713) att likvidationen ska fortsätta ska 6 § första stycket 1�3
och tredje stycket tillämpas.

26 §

15

En anmälan för registrering enligt 14 kap. 18 § tredje stycket för-

säkringsrörelselagen (1982:713) av ett beslut att likvidationen ska upphöra
och bolagets verksamhet återupptas ska innehålla en försäkran på heder och
samvete

1. att likvidationsanledning enligt försäkringsrörelselagen eller bolagsord-

ningen inte finns,

2. när det gäller försäkringsaktiebolag att bolagets eget kapital beräknat

enligt 14 kap. 2 § tredje�femte styckena försäkringsrörelselagen uppgår till
hälften av det registrerade aktiekapitalet, och

3. att utskiftning inte har ägt rum.
Vid anmälan ska en kopia av bolagsstämmans protokoll och en kopia av

revisorernas yttrande ges in.

13

Senaste lydelse 2000:826.

14

Senaste lydelse 1999:1207.

15

Senaste lydelse 1999:1207.

background image

9

SFS 2007:1469

Vid anmälan ska 6 § första stycket 1�3 och tredje stycket tillämpas.

27 §

Vid en anmälan för registrering enligt 14 kap. 18 § fjärde stycket för-

säkringsrörelselagen (1982:713) av att ett likvidationsbeslut har upphävts
ska en kopia av rättens dom eller beslut med lagakraftbevis ges in.

27 a §

16

Vid en anmälan för registrering enligt 15 kap. 2 § försäkrings-

rörelselagen (1982:713) av att avtal om frivillig överlåtelse av försäkrings-
bestånd har godkänts av bolagsstämman ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och
2. en kopia av de handlingar som enligt 15 kap. 1 § försäkringsrörelse-

lagen har lagts fram på stämman.

28 d §

17

Vid en anmälan för registrering enligt 15 a kap. 15 § försäkrings-

rörelselagen (1982:713) av ett försäkringsaktiebolag som har bildats i sam-
band med fusion genom kombination ska 6 § första stycket 1�6, andra och
tredje styckena samt 7 § första stycket 4 tillämpas.

Bestämmelser om intyg från revisor finns i 15 a kap. 15 § andra stycket

försäkringsrörelselagen.

28 e §

18

Om det efter överlåtande bolags upplösning görs anmälan enligt

15 a kap. 16 § försäkringsrörelselagen (1982:713) om att talan om skade-
stånd till bolaget har väckts enligt 16 kap. 5 § samma lag ska 6 § första
stycket 1�3 och tredje stycket tillämpas.

29 §

En anmälan för registrering enligt 17 kap. 2 § försäkringsrörelselagen

(1982:713) av bifirma kan göras i anmälan om bolagets registrering eller vid
ett senare tillfälle. Till anmälan ska det fogas en kopia av ett styrelseproto-
koll som bestyrker anmälan.

34 e §

Information som ska lämnas enligt 26

§ personuppgiftslagen

(1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som har kommit in till
registreringsmyndigheten, om den enskilde har tagit del av handlingens
innehåll. Om den enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta
uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller en handling som avses i första stycket,

ska det av informationen framgå att handlingen behandlas av myndigheten.

37 §

Handlingar som avser en anmälan eller underrättelse enligt försäk-

ringsrörelselagen (1982:713) ska biläggas försäkringsregistret. Sådana hand-
lingar ska för varje bolag sammanföras i akter.

Av 41 a § framgår att vissa handlingar även ska föras in i försäkrings-

registret.

41 a §

Försäkringsregistret ska för varje försäkringsaktiebolag innehålla

1. stiftelseurkunden,

16

Senaste lydelse 1998:116.

17

Senaste lydelse1999:1207.

18

Senaste lydelse 1999:1207.

background image

10

SFS 2007:1469

2. bolagsordningen, uppgifter om ändring av bolagsordningen och bolags-

ordningen i dess senaste lydelse, och

3. års- och koncernredovisningar, revisions- och koncernrevisionsberät-

telser samt delårsrapporter enligt 8 kap. 5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 § lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Försäkringsregistret behöver inte innehålla handlingar som avses i första

stycket, om de har kommit in till registreringsmyndigheten före den 1 mars
2008. Det gäller dock inte om det har begärts att handlingarna ska lämnas ut
elektroniskt och myndigheten enligt 20 kap. 8 § försäkringsrörelselagen
(1982:713) har varit skyldig att lämna ut dem i elektronisk form.

Sökning efter uppgifter och handlingar

46 a §

Vid sökning efter uppgifter som avser ett försäkringsbolag som är

upplöst får endast organisationsnummer och firma användas som sök-
begrepp, om det har förflutit mer än fem år sedan bolagets upplösning har
registrerats.

Vid sökning efter handlingar och uppgifter som avses i 37 och 41 a §§ får

endast uppgifter som avses i 15 kap. 2 § första stycket 1 och 2 sekretess-
lagen (1980:100) samt organisationsnummer och firma användas som sök-
begrepp.

47 §

19

I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska avgift be-

talas för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande samt för
ärendets handläggning och prövning. Avgifterna betalas med följande be-
lopp:

1. vid anmälan för registrering av nybildat försäkringsbolag, 2 000 kronor,
2. vid anmälan av ändring i firma eller av bifirma eller av firma i dess ly-

delse på främmande språk, 1 000 kronor,

3. vid anmälan enligt 14 kap. 18 § tredje stycket försäkringsrörelselagen

(1982:713), 480 kronor,

4. vid anmälan enligt 15 a kap. 15 § försäkringsrörelselagen av fusion ge-

nom kombination, 1 000 kronor, och

5. vid annan anmälan till försäkringsregistret, 800 kronor.
Om en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av

ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande
språk, ska en avgift enligt första stycket 2 betalas för varje sådan firma.

Om det begärs att en registrering ska göras på något annat språk än

svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas.

Avgift ska inte betalas för registrering av
1. ändrad postadress,
2. förhållanden som en likvidator ska anmäla, om inte annat följer av

första stycket 3,

3. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmanna-

revisor eller suppleant för lekmannarevisor, eller

4. anmälan från rätten, konkursförvaltaren eller Finansinspektionen.

19

Senaste lydelse 2004:43.

background image

11

SFS 2007:1469

Avgift ska inte heller betalas för registrering enligt 4 kap. 15 § andra

stycket, 6 kap. 7 § andra stycket, 15 kap. 3 § första stycket tredje meningen,
15 a kap. 17 och 24 §§ och 20 kap. 5 § försäkringsrörelselagen.

Avgift ska betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbeta-

las inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats.

48 §

20

För utlämnande efter särskild begäran av utdrag ur försäkrings-

registret tas avgift ut om utdraget inte utgör expedition i registreringsärende
som avgörs samtidigt. I fråga om avgiftens storlek m.m. gäller bestämmel-
serna i 20�24 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass C till-
lämpas.

Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för sådant

utlämnande av uppgifter och handlingar som sker i elektronisk form.

48 a §

För handläggning och prövning enligt 17 kap. 5 § andra stycket för-

säkringsrörelselagen (1982:713) av ansökan om att inte lämna uppgift om
försäkringsaktiebolagets firma på sina webbplatser ska en avgift på
1 500 kronor betalas.

50 §

Kopior som ges in enligt denna förordning ska vara bestyrkta.

En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får även ges in

i original.

50 a §

Om ett intyg enligt denna förordning upprättas i elektronisk form,

ska det undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt lagen
(2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

Underrättelser

51 a §

När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verk-

ställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild del-
givningsmottagare, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller supple-
ant för lekmannarevisor, ska registreringsmyndigheten underrätta den regi-
strerade om åtgärden. När myndigheten tar bort en sådan registrering från re-
gistret, ska underrättelse lämnas till den som åtgärden berör.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den huvudansvarige revi-

sorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller avförandet av re-

gistreringen sändas till den som åtgärden berör på hans eller hennes folkbok-
föringsadress enligt det statliga person- och adressregistret (SPAR) eller, om
en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket ska en gång varje år underrätta den som är registrerad som

likvidator eller suppleant för likvidator om registreringen. Underrättelsen
ska sändas till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte sända ut underrättelser om det är uppenbart att

en sådan underrättelse inte fyller något syfte.

20Senaste lydelse 2001:912.

background image

12

SFS 2007:1469

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Bemyndiganden

51 b §

Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av en anmälan för

registrering eller en ansökan som ska handläggas av registreringsmyndighe-
ten,

2. vilka krav som ställs på den elektroniska signaturen enligt 5 a §,
3. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av handlingar som

ska ges in tillsammans med en anmälan eller en ansökan som har upprättats
elektroniskt,

4. bestyrkande av att en elektronisk kopia stämmer överens med originalet,
5. vilka elektroniska signaturer som får användas när en handling ska få

ges in som ett elektroniskt original, och

6. hur en försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får un-

dertecknas med en elektronisk signatur.

61 §

21

En anmälan för registrering enligt artikel 11 i SCE�förordningen

ska innehålla de uppgifter som anges i 6 § första stycket 1, 2 a�c, 2 f�k och
3�6 denna förordning. De uppgifter som nämns i 6 § första stycket 2 ska
också anges för dem som bildar europakooperativet. I stället för det som
sägs i 6 § första stycket 4 gäller att det ska lämnas uppgift om storleken på
det kapital som avses i artikel 3 i SCE�förordningen.

Bestämmelserna i 6 § tredje stycket 3 och 7 § första stycket 1�6 denna

förordning ska gälla i tillämpliga delar. Vid tillämpningen av 7 § första
stycket 4 ska det som sägs där om stiftelseurkund avse europakooperativets
stadgar. I stället för det som sägs i 7 § första stycket 3 och 6 gäller att euro-
pakooperativet ska ge in en försäkran på heder och samvete att det tecknade
kapitalet uppgår till minst det lägsta beloppet för tecknat kapital som är fast-
ställt i stadgarna.

Det som sägs i 6 § första stycket 2 a�c och tredje stycket om styrelseord-

förande, styrelseledamot och styrelsesuppleant ska

1. i dualistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, leda-

mot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet, och

2. i monistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, leda-

mot och suppleant i förvaltningsorganet.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

21Senaste lydelse 2006:921.