SFS 2007:1470 Förordning om yrkesförarkompetens

071470.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om yrkesförarkompetens;

utfärdad den 19 december 2007.

Regeringen föreskriver

1

följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen

(2007:1157) om yrkesförarkompetens.

2 §

De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma

betydelse som i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

2 kap. Grundläggande kompetens

Utbildning

1 §

Grundutbildningen ska omfatta de ämnen och avse de mål som anges i

bilagan.

2 §

En grundutbildning som uppgår till 280 timmar ska omfatta minst

20 timmars körträning.

3 §

En grundutbildning som uppgår till 140 timmar ska omfatta minst

tio timmars körträning.

Utvidgning eller ändring av transportverksamhet

4

§ En förare som utvidgar eller ändrar sin transportverksamhet enligt

4 kap. 4 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och som normalt
måste genomföra en grundutbildning enligt 2 § för att få grundläggande
kompetens, får i stället genomgå en kompletterande grundutbildning om
minst 70 timmar. Minst fem timmar ska utgöra körträning.

En förare som utvidgar eller ändrar sin transportverksamhet och som nor-

malt måste genomföra en grundutbildning enligt 3 § för att få grundläggande

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om

grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- el-
ler persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets
direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG (EUT L
226, 10.9.2003, s. 4, Celex 32003L0059).

SFS 2007:1470

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

2

SFS 2007:1470

kompetens, får i stället genomgå en kompletterande grundutbildning som
omfattar minst 35 timmar. Minst två och en halv timme ska utgöra körträ-
ning.

Körträning

5 §

Med körträning avses individuell körning som en elev utför under upp-

sikt av en lärare som följer med i bilen.

Den som har uppsikt över körträningen anses som förare såvida eleven

inte har ett körkort med förarbehörighet för fordonet.

Prov

6 §

Föraren ska avsluta grundutbildningen med att avlägga kunskapsprov

inför Vägverket.

Vägverket får förordna en person som är verksam inom gymnasieskola,

kommunal vuxenutbildning eller fristående skola med motsvarande utbild-
ning att förrätta provet.

7 §

Kunskapsprov i gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning eller fri-

stående skola med motsvarande utbildning får genomföras stegvis under ut-
bildningens gång.

3 kap. Fortbildning

1 §

En kurs om fortbildning för förare ska omfatta minst 35 timmar.

Kursen får delas upp i perioder som omfattar minst sju timmar vardera.

Enskilda moment i kursen får innefatta simulatorträning eller distansun-

dervisning.

2 §

Fortbildningen ska omfatta de ämnen och avse de mål som anges i bi-

lagan.

4 kap. Yrkeskompetensbevis

Utfärdande

1 §

Vägverket ska utfärda ett yrkeskompetensbevis om grundläggande

kompetens till en förare som

� uppfyller ålderskraven i 3 kap. 2�7 §§ lagen (2007:1157) om yrkes-

förarkompetens,

� har genomgått en grundutbildning,
� har avlagt godkänt prov, och
� innehar förarbehörighet för det fordon som grundutbildningen avser.
Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller två år efter det att föra-

ren avlagt ett godkänt prov.

2 §

Vägverket ska utfärda ett yrkeskompetensbevis till en förare som har

genomgått en fortbildning och som innehar förarbehörighet för det fordon
som fortbildningen avser.

background image

3

SFS 2007:1470

Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller ett år efter det att ett in-

tyg om genomförd fortbildning utfärdats.

3 §

Om ett yrkeskompetensbevis har förstörts eller kommit bort eller om

någon uppgift om innehavaren har ändrats, ska innehavaren anmäla detta till
Vägverket.

Till anmälningen ska om möjligt yrkeskompetensbeviset bifogas. Om ett

yrkeskompetensbevis som kommit bort senare hittas, ska det genast över-
lämnas till Vägverket.

4 §

Vägverket får efter anmälning enligt 3 § utfärda en duplett på yrkes-

kompetensbeviset. En sådan duplett ska ha samma giltighetstid som det ur-
sprungliga yrkeskompetensbeviset.

Utbyte av yrkeskompetensbevis

5 §

Framgår förarens yrkeskompetensbevis av uppgifter som finns på ett

körkort som har utfärdats i en annan stat inom EES, får föraren i samband
med att ett körkort ska bytas ut enligt 6 kap. 7 § körkortsförordningen
(1998:980) ansöka hos Vägverket att ett svenskt yrkeskompetensbevis enligt
1 eller 2 § ska utfärdas. En kopia på det körkort som ansökan om utbyte av-
ser ska fogas till ansökan.

Vägverket får förelägga sökanden att ge in en utredning som styrker att

yrkeskompetensbeviset på det utländska körkort som ska bytas ut är giltigt i
den stat där det har utfärdats. Följs inte förläggandet får ansökan avvisas.

Det nya yrkeskompetensbeviset gäller till och med samma tidpunkt som

det utbytta yrkeskompetensbeviset.

Handlingar

6 §

Den handling som utgör bevis om yrkeskompetens ska rubriceras

⬝YRKESKOMPETENSBEVIS F�R F�RARE⬝.

Andra bevis om yrkeskompetens

7 §

En förare som inte är medborgare i en stat inom EES men som är an-

ställd eller anlitad av ett företag som är etablerat inom EES och som utför
godstransporter, ska styrka sin yrkesförarkompetens genom att visa upp ett
sådant förartillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 484/2002 av den 1 mars 2002 om ändring av rådets förordningar
(EEG) nr 881/92 och (EEG) nr 3118/93 i syfte att införa ett förartillstånd

2

.

8 §

En förare som inte är medborgare i en stat inom EES men som är an-

ställd eller anlitad av ett företag som är etablerat inom EES och som utför
persontransporter ska styrka sin yrkesförarkompetens genom antingen

1. gemenskapskoden på ett gemenskapskörkort,
2. yrkeskompetensbevis för förare försett med motsvarande gemenskaps-

kod, eller

2

EGT L 76, 19.3.2002, s. 1 (Celex 3200R0484).

background image

4

SFS 2007:1470

3. ett nationellt bevis som medlemsstaterna ömsesidigt godkänner inom

sina respektive territorier.

5 kap. Tillstånd att bedriva utbildning m.m.

1 §

Vägverket får ge tillstånd till en fysisk eller juridisk person att bedriva

utbildningsverksamhet enligt 8 kap. 2 § lagen (2007:1157) om yrkesförar-
kompetens.

Det ska framgå av tillståndet vilken utbildning som får bedrivas.

2 §

En ansökan om tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska inne-

hålla följande:

1. en utbildningsplan som anger ämnen, plan för genomförande av utbild-

ning och undervisningsmetoder,

2. uppgifter om lärarnas kvalifikationer och verksamhetsområden,
3. uppgifter om undervisningslokaler och undervisningsmaterial,
4. uppgifter om tillgängliga resurser för det praktiska arbetet och de for-

don som används, och

5. uppgifter om villkoren för deltagande i utbildningen inklusive antalet

utbildningsplatser.

3 §

Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska se till att

verksamheten genomförs i enlighet med ansökan och tillståndet samt att ut-
bildningsverksamheten omfattar de ämnen och de mål som anges i bilagan.

4 §

Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska anmäla

hos Vägverket när verksamheten påbörjas. Anmälan ska även göras om
verksamheten läggs ned eller om avbrott görs i den. Anmälan ska också gö-
ras om verksamhetens omfattning förändras eller om det i övrigt sker någon
förändring i verksamheten som är av betydelse för tillsynen. Anmälan enligt
denna paragraf ska ske utan dröjsmål.

Rapportering m.m.

5 §

Den som har tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens

ska föra anteckningar om förarens deltagande i fortbildningskursen.

6 §

Den som har tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens

ska omgående efter att föraren genomgått en grundutbildning eller en fort-
bildningskurs rapportera det underlag som behövs för att Vägverket ska
kunna fatta beslut om att utfärda ett yrkeskompetensbevis.

Om föraren har genomfört delar av fortbildningen hos flera utbildnings-

anordnare ska den som anordnat den sista delkursen rapportera till Vägver-
ket att fortbildningen är genomförd.

7 §

Den som har tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens

ska i samband med att rapport lämnas enligt 6 § utfärda ett intyg om genom-
förd fortbildning till föraren.

Om föraren har genomfört delar av fortbildningen hos flera utbildningsan-

ordnare ska den som anordnat en delkurs utfärda ett intyg om genomförd

background image

5

SFS 2007:1470

delkurs till föraren. Den som anordnat den sista delkursen ska utfärda ett in-
tyg om genomförd fortbildning till föraren.

6 kap. �&terkallelse m.m.

1 §

Vägverket fattar beslut enligt 10 kap. 1 § lagen (2007:1157) om yrkes-

förarkompetens om återkallelse av tillstånd att bedriva utbildning samt med-
delar varning enligt 10 kap. 2 § samma lag.

7 kap. Tillsyn

1 §

Vägverket utövar tillsyn enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkom-

petens och föreskrifter meddelade med stöd av lagen.

När det gäller tillsynen över genomförandet av prov vid gymnasieskola,

kommunal vuxenutbildning eller fristående skola med motsvarande utbild-
ning ska Vägverket samråda med Statens skolverk. Skolverket utövar enligt
andra föreskrifter tillsyn över dessa skolformer i övrigt.

8 kap. Bemyndiganden

1 §

Vägverket får meddela föreskrifter om

1. grundutbildning och körträning för grundläggande kompetens,
2. prov vid grundutbildning,
3. fortbildning,
4. villkor för att bedriva utbildningsverksamhet,
5. yrkeskompetensbevis, andra bevis enligt 4 kap. 8 § 3, och gemenskaps-

kod, och

6. tillsyn över utbildningsverksamheten.
Vägverket får, om inte annat följer av 2 §, meddela föreskrifter för verk-

ställigheten av lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och denna för-
ordning.

Föreskrifter som avses i första stycket 2 får meddelas efter samråd med

Statens skolverk.

2 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om utbildning för yrkesförar-

kompetens i gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning eller fristående
skola med motsvarande utbildning där eleven går en nationell kurs som har
varit föremål för samråd med Vägverket.

Föreskrifter får meddelas om
1. innehållet i grundutbildningen för grundläggande kompetens,
2. utbildningsverksamheten hos skolan, och
3. tillsyn över utbildningsverksamheten.

3 §

Vägverket får efter samråd med Statens skolverk meddela föreskrifter

om prov som avslutar grundutbildning enligt lagen (2007:1157) om yrkes-
förarkompetens när det gäller utbildning i gymnasieskola, kommunal vuxen-
utbildning eller fristående skola med motsvarande utbildning där eleven går
en nationell kurs.

background image

6

SFS 2007:1470

1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2008.
2. Denna förordning tillämpas första gången den 10 september 2008 på

förare som utför persontransporter med fordon som kräver förarbehörig-
heterna D och DE.

3. Denna förordning tillämpas första gången den 10 september 2009 på

förare som utför godstransporter med fordon som kräver förarbehörig-
heterna C och CE.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

7

SFS 2007:1470

Bilaga

Förteckning över ämnen och mål som det hänvisas till i 2 kap. 1 §,
3 kap. 2 § och 5 kap. 3 §

1. Avancerad träning i rationell körning med beaktande av
säkerhetsbestämmelserna

För samtliga körkort

1.1 Mål: att känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal använd-

ning av dessa.

Kurvorna över motorns vridmoment, effekten och bränsleförbruk-
ningen, optimal användning av varvräknare, diagram över växellådans
utväxling.

1.2 Mål: att känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och

funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och att förebygga
störningar.

Särskilda egenskaper hos det hydrauliska bromsservosystemet, brom-
sarnas och retarderns begränsningar, kombinerad användning av brom-
sar och retarder, optimalt utnyttjande av förhållandet fart�växellåda,
användning av fordonets tröghet, metoder för att sakta ner och bromsa i
nedförsbacke, agerande om fel uppstår.

1.3 Mål: att kunna optimera bränsleförbrukningen.

Optimering av bränsleförbrukningen genom att tillämpa de kunskaper
som anges i punkterna 1.1 och 1.2.

Körkort C, C + E

1.4 Mål: att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla

säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet.

Krafter som påverkar fordon i rörelse, hur växellådan bäst utnyttjas i
förhållande till fordonets last och vägförhållanden, beräkning av fordo-
nets eller fordonstågets nyttolast, beräkning av den totala volymen/
bruttovolymen, fördelning av lasten, effekter av överbelastning på en
axel, fordonsstabilitet och gravitationscentrum, typer av förpacknings-
material och pallar.

Grundläggande godssäkringskategorier, metoder för fastspänning och
säkring av gods, användning av spännband, kontroll av säkringsutrust-
ning, användning av hanteringsutrustning, användning av presenningar.

Körkort D, D + E

1.5 Mål: att kunna säkerställa passagerarnas säkerhet och bekvämlighet.

Justering av rörelser i längd- och sidriktningen, gemensamt bruk av
vägnätet, placering på körbanan, mjukhet vid inbromsning, behärsk-
ning av överhänget, användning av särskild infrastruktur (offentliga
platser och reserverade körfält), hantering av konflikter mellan ett
tryggt körsätt och andra uppgifter som förare, kommunikation med

background image

8

SFS 2007:1470

passagerarna, särskilda hänsyn vid transport av vissa passagerargrupper
(personer med funktionshinder, barn).

1.6 Mål: att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla

säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet.

Krafter som påverkar fordon i rörelse, hur växellådan bäst utnyttjas i
förhållande till fordonets last och vägförhållanden, beräkning av fordo-
nets eller fordonstågets nyttolast, fördelning av lasten, effekter av över-
belastning på en axel, fordonsstabilitet och gravitationscentrum.

2.

Tillämpning av bestämmelser

För samtliga körkort

2.1 Mål: att känna till sociala förhållanden och bestämmelser inom väg-

transportsektorn.

Maximala arbetstider inom transportsektorn, principer i, tillämpning
och konsekvenser av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG)
3821/85, påföljder vid bristande eller felaktig användning eller manipu-
lering av färdskrivaren, kunskaper om sociala förhållanden inom väg-
transportsektorn: rättigheter och skyldigheter för förare i fråga om
grundläggande kompetens och fortbildning.

Körkort C, C + E

2.2 Mål: att känna till bestämmelserna för godstransporter.

Intyg för att bedriva transportverksamhet, skyldigheter enligt standard-
avtalen för godstransporter, utformning av de dokument som ingår i
transportkontrakten, internationella transporttillstånd, skyldigheter en-
ligt konventionen om fraktavtal vid internationell godsbefordran på
väg, internationella fraktsedlar, gränsöverskridande transporter, spedi-
törer, särskilda dokument som medföljer godset.

Körkort D, D + E

2.3 Mål: att känna till bestämmelserna för persontransporter.

Transport av särskilda passagerargrupper, säkerhetsutrustning i bussen,
säkerhetsbälten, lastning av fordonet.

3.

Hälsa, vägtrafiksäkerhet och miljösäkerhet, service, logistik

För samtliga körkort

3.1 Mål: vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade

olyckor.

Olika typer av arbetsrelaterade olyckor inom transportsektorn, statistik
över trafikolyckor, lastbilars och bussars olycksfrekvens, personskador,
materiella skador, ekonomiska konsekvenser.

3.2 Mål: kunna förebygga brottslighet och människosmuggling.

Allmän information, konsekvenser för föraren, förebyggande åtgärder,
checklista, lagstiftningen om transportföretagens ansvar.

background image

9

SFS 2007:1470

3.3 Mål: kunna förebygga fysiska risker.

Ergonomi: riskfyllda rörelser och arbetsställningar, fysisk kondition,
hanteringsövningar, personlig säkerhet.

3.4 Mål: vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga.

Principer för en hälsosam och balanserad kost, effekter av alkohol,
läkemedel eller andra ämnen som kan påverka beteendet, symptom på,
orsaker till och effekter av trötthet och stress, den grundläggande
arbets- och vilocykelns betydelse.

3.5 Mål: att kunna bedöma krissituationer.

Agerande i krissituationer: bedömning av situationen, hindra att olycks-
situationen förvärras, kalla på hjälp, komma till skadades undsättning
och ge första hjälpen åt skadade, vidta åtgärder vid brand, evakuera
dem som befinner sig i lastbilar/passagerare i bussar, garantera alla
passagerares säkerhet, reaktioner vid överfall, grundläggande principer
för hur en olycksrapport ska utformas.

3.6 Mål: kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets

profil höjs.

Förarens uppträdande och företagets profil: hur kvaliteten på förarens
tjänster är av betydelse för företaget, förarens olika roller, personer som
föraren kan komma i kontakt med, fordonsunderhåll, uppläggning av
arbetet, kommersiella och ekonomiska konsekvenser av tvister.

Körkort C, C + E

3.7 Mål: att känna till ekonomiska villkor för godstransporter på väg och

organisationen av marknaden.

Vägtransporter i förhållande till andra transportsätt (konkurrens, be-
fraktare), olika typer av vägtransportverksamhet (transporter för andras
räkning, för egen räkning, transportrelaterad verksamhet), organisatio-
nen av de vanligaste transportföretagen och transportrelaterad verksam-
het, olika specialiserade transporter (tank- eller kyltransportbilar osv.),
utvecklingen inom sektorn (diversifiering av tillhandahållna tjänster,
järnväg/väg, underleverantörer, osv.).

Körkort D, D + E

3.8 Mål: att känna till ekonomiska villkor för persontransporter på väg och

organisationen av marknaden.

Persontransporter på väg i förhållande till olika transportsätt för person-
transport (järnväg, personbilar), olika typer av vägtransportverksamhet
för persontransport, gränspassage (internationella transporter), de van-
ligaste persontransportföretagens organisation.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007