SFS 2007:1472 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

071472.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksbankens föreskrifter
om minnesmynt på två tusen och två hundra
kronor;

beslutade den 26 oktober 2007.

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen

(1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på två tusen och två
hundra kronor skall ges ut samt att mynten skall ha följande storlek, beskaf-
fenhet och utseende.

1 §

Med anledning av 150-årsminnet av Selma Lagerlöfs födelse skall

minnesmynt med nominella värden av två tusen och två hundra kronor ges
ut.

2 §

Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor skall till-

verkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50 tusendelar silver
och 50 tusendelar koppar samt ha en vikt på 12 gram och en diameter på 26
mm. Avvikelser från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra
mynt vara högst 12 gram.

3 §

Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor skall ha föl-

jande prägel.

På framsidan finns en bild av Selma Lagerlöf vars förlaga är ett foto, häm-

tat från hennes födelsegård Mårbacka. Texten ⬝SELMA LAGERL�F 1858�
1940⬝ står i den övre kanten. I nedre kanten finns riksbankschefens initialer
(⬝SI⬝), årtalet ⬝2008⬝, ⬝SVERIGE⬝, valören ⬝2000KR⬝, samt första boksta-
ven i myntningsorten (⬝E⬝). Formgivarens initialer (⬝JH⬝) står under bilden
av Selma Lagerlöf.

På frånsidan avbildas en solros som symboliserar Selma Lagerlöfs natur-

intresse. I övre kanten står citatet ⬝DENNA JORDENS GRUNDVAL HE-
TER R�TTF�RDIGHET⬝, hämtat från novellen ⬝De fågelfrie⬝ ur sam-
lingen ⬝Osynliga länkar⬝ från 1894. Formgivarens initialer (⬝JH⬝) står under
solrosen.

Randen skall vara slät.

4 §

Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor skall till-

verkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar
koppar samt ha en vikt på 27,03 gram och en diameter på 36 mm. Avvikel-
sen från den nominella vikten får vid en uppvägning av ett hundra mynt vara
högst 27 gram.

SFS 2007:1472

Utkom från trycket
den 15 januari 2008

background image

2

SFS 2007:1472

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

5 §

Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor skall ha

följande prägel.

På framsidan finns en bild av Selma Lagerlöf vars förlaga är ett foto, häm-

tat från hennes födelsegård Mårbacka. Texten ⬝SELMA LAGERL�F 1858�
1940⬝ står i den övre kanten. I nedre kanten finns riksbankschefens initialer
(⬝SI⬝), årtalet ⬝2008⬝, ⬝SVERIGE⬝, valören ⬝200KR⬝, samt första boksta-
ven i myntningsorten (⬝E⬝). Formgivarens initialer (JH⬝) står under bilden
av Selma Lagerlöf.

På frånsidan finns en bild av flygande gäss och i kanten till vänster citatet

⬝FREDEN �R F�R RIKET DETSAMMA, SOM SUNDHET �R F�R
KROPPEN⬝. Det är hämtat från novellen ⬝Monarkmötet⬝ som ingår i sam-
lingen ⬝Troll och människor⬝ från 1915. Formgivarens initialer (⬝JH⬝) står
under bilden av gäss.

Randen skall vara slät.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2008.

På fullmäktiges i Riksbanken vägnar

JOHAN GERNANDT

Maria Svalfors