SFS 2007:1473 Förordning om ändring i förordningen (2002:787) om Centrum för idrottsforskning

071473.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:787) om Centrum
för idrottsforskning;

utfärdad den 19 december 2007.

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 6 §§ förordningen (2002:787) om

Centrum för idrottsforskning ska ha följande lydelse.

1 §

Vid Gymnastik- och idrottshögskolan finns Centrum för idrotts-

forskning. Detta centrum har till uppgift att initiera, samordna, stödja och
informera om forskning inom idrottens område. Centrumet ska också skapa
förutsättningar för samarbete mellan forskare vid olika universitet och hög-
skolor samt andra engagerade inom området.

Centrumet är en sådan inrättning för särskilda uppgifter som avses i

3 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100).

2 §

Centrumet leds av en styrelse som ska bestå av en ordförande och 13

andra ledamöter. Ordföranden ska utses av regeringen. Av de övriga leda-
möterna ska Gymnastik- och idrottshögskolan utse en ledamot, Riksidrotts-
förbundet två ledamöter och följande lärosäten två ledamöter var:

� Lunds universitet efter samråd med Malmö högskola och Växjö univer-

sitet,

� Göteborgs universitet efter samråd med Karlstads universitet och Hög-

skolan i Halmstad,

� Karolinska institutet efter samråd med Stockholms universitet,
� �rebro universitet efter samråd med Uppsala universitet och Linköpings

universitet,

� Umeå universitet efter samråd med Mittuniversitetet, Luleå tekniska

universitet och Högskolan Dalarna.

Samtliga ledamöter ska utses för en tid av högst tre år. För varje ledamot

utom ordföranden får det finnas en ersättare. Ersättaren ska utses på samma
sätt och för samma tid som ledamoten.

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande.

6 §

Styrelsen ska

1. avgöra frågor om inriktningen av centrumets verksamhet och dess

arbetsformer,

2. besluta om fördelningen av de resurser som ställs till förfogande för

centrumets verksamhet i ärenden som förutsätter vetenskapliga bedöm-
ningar efter hörande av det vetenskapliga rådet, och

SFS 2007:1473

Utkom från trycket
den 15 januari 2008

background image

2

SFS 2007:1473

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

3. utarbeta förslag till budgetunderlag och årsredovisning till styrelsen för

Gymnastik- och idrottshögskolan.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)