SFS 2007:1474 Förordning om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor

071474.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:615) om
etikprövning av forskning som avser människor;

utfärdad den 19 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:615) om etikpröv-

ning av forskning som avser människor

dels

att

bilaga 1 till förordningen ska ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 10 § ska lyda ”Rätt att ta ut avgifter”.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:1474

Utkom från trycket
den 15 januari 2008

background image

2

SFS 2007:1474

Bilaga 1

1

I denna bilaga anges geografiska upptagningsområden för de regionala etik-
prövningsnämnderna. Bilagan anger också upptagningsområde med avse-
ende på statliga universitet och högskolor. För universitet och högskolor
med någon annan huvudman finns bestämmelser i 3 § andra stycket.

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Län

Västra Götalands län

Universitet och högskolor

Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm

Län

Stockholms län
Södermanlands län

Universitet och högskolor

Stockholms universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Danshögskolan
Dramatiska institutet
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Operahögskolan i Stockholm
Södertörns högskola
Teaterhögskolan i Stockholm

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå

Län

Västernorrlands län
Jämtlands län

1

Ändringen innebär bl.a. att Lärarhögskolan i Stockholm utgår ur förteckningen.

background image

3

SFS 2007:1474

Västerbottens län
Norrbottens län

Universitet och högskolor

Umeå universitet
Luleå tekniska universitet
Mittuniversitetet

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007