SFS 2007:1475 Förordning om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare

071475.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om vissa särskilda uppgifter för Stockholms
universitet rörande svenska som andraspråk och
svenskundervisning för invandrare;

utfärdad den 19 december 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Stockholms universitet ska fullgöra vissa särskilda uppgifter av natio-

nellt intresse som rör svenska som andraspråk och svenskundervisning för
invandrare (sfi) enligt bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Stockholms universitet ska

� samla, sammanställa och förmedla kunskaper och erfarenheter,
� stödja och lämna information om utvecklingen av läromedel och

användningen av informationsteknik, och

� stödja och vara ett resurscentrum för nya former av kompetensutveck-

ling.

3 §

Stockholms universitet får också åta sig att utföra särskilda uppdrag

som rör svenska som andraspråk och sfi.

4 §

Den verksamhet som Stockholms universitet bedriver enligt denna för-

ordning ska redovisas särskilt i den redovisning som universitetet lämnar till
regeringen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetun-
derlag.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2008, då förordningen

(1997:381) om vissa särskilda uppgifter för Lärarhögskolan i Stockholm
rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare ska
upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:1475

Utkom från trycket
den 15 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007