SFS 2007:201 Lag om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

070201.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning
av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom
totalförsvaret;

utfärdad den 26 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1991:1488) om hand-

läggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret skall
ha följande lydelse.

4 §

2

I fråga om familjebidrag och dagpenning tillämpas 20 kap. 10–13 §§

om omprövning och ändring av beslut samt om överklagande i lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

Beträffande familjebidrag tillämpas dessutom följande bestämmelser i la-

gen om allmän försäkring:

– 20 kap. 2 a § om förordnande till dess slutligt beslut kan fattas,
– 20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av ersättning,
– 20 kap. 4 § om återbetalningsskyldighet,
– 20 kap. 4 b–4 d §§ om ränta,
– 20 kap. 5 § om preskription,
– 20 kap. 8 § första–tredje styckena och 9 § om skyldighet att lämna upp-

gifter,

– 20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som

har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134.

2 Senaste lydelse 2004:823.

SFS 2007:201

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007