SFS 2007:202 Lag om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

070202.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot
vissa semesterlönekostnader;

utfärdad den 26 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1993:16) om försäkring

mot vissa semesterlönekostnader skall ha följande lydelse.

3 §

2 I fråga om Försäkringskassans handläggning av ärenden enligt denna

lag tillämpas följande föreskrifter i lagen (1962:381) om allmän försäkring:

20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut,
20 kap. 4 § om återbetalningsskyldighet,
20 kap. 4 b–4 d §§ om ränta,
20 kap. 5 § om preskription,
20 kap. 6 § om förbud mot utmätning och om överlåtelse,
20 kap. 8 och 9 §§ om uppgiftsskyldighet,
20 kap. 9 a § om undantag från sekretess.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som

har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134.

2 Senaste lydelse 2004:825.

SFS 2007:202

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007