SFS 2007:203 Lag om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning

070203.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:389) om
assistansersättning;

utfärdad den 26 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § lagen (1993:389) om assistan-

sersättning skall ha följande lydelse.

16 §

2

Försäkringskassan skall besluta om återbetalning av assistansersätt-

ning, om den som erhållit ersättning eller hans ställföreträdare genom att
lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgifts-
eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt har förorsakat att ersättning
har lämnats felaktigt eller med för högt belopp. Detsamma gäller om ersätt-
ning i annat fall har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och den som
erhållit ersättning eller hans ställföreträdare skäligen borde ha insett detta.
Om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan efterge kravet på återbe-
talning helt eller delvis.

Vid en senare utbetalning till någon som skall betala tillbaka ersättning

enligt första stycket får Försäkringskassan hålla inne ett skäligt belopp i av-
räkning på vad som har lämnats för mycket.

Om en person som har befunnits återbetalningsskyldig enligt första

stycket har träffat avtal med Försäkringskassan om en avbetalningsplan eller
har medgetts anstånd med betalningen av det återkrävda beloppet, skall ränta
tas ut på beloppet. Räntan skall tas ut efter en räntesats som vid varje tid-
punkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Räntan skall
beräknas från den dag då avtalet om avbetalningsplanen träffades eller an-
stånd medgavs, dock inte för tid innan återkravet förfallit till betalning.

Om ett belopp som har återkrävts enligt första stycket inte betalas i rätt

tid, skall dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmålsränta gäl-
ler i tillämpliga delar räntelagen (1975:635).

Om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller delvis efterge

kravet på ränta enligt tredje och fjärde styckena.

1 Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134.

2 Senaste lydelse 2004:827.

SFS 2007:203

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

2

SFS 2007:203

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som

har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)