SFS 2007:206 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

070206.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension;

utfärdad den 26 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 kap. 1 § lagen (1998:674) om

inkomstgrundad ålderspension skall ha följande lydelse.

14 kap.

1 §

2

Försäkringskassan skall besluta om återbetalning av inkomst- eller

tilläggspension, om den som uppburit pensionen genom att lämna oriktiga
uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmäl-
ningsskyldighet har orsakat att pensionen har lämnats felaktigt eller med ett
för högt belopp. Detsamma gäller om inkomst- eller tilläggspension i annat
fall har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som uppburit
pensionen har insett eller skäligen borde ha insett detta.

Har inkomst- eller tilläggspension betalats ut och minskas därefter pen-

sionsrätt eller pensionspoäng på grund av bristande eller underlåten avgifts-
betalning, skall Försäkringskassan besluta om återbetalning av för mycket
utbetald pension.

Den som uppburit för mycket inkomst- eller tilläggspension enligt denna

lag är skyldig att betala tillbaka utbetald sådan pension endast om beslut om
återbetalning har meddelats enligt första eller andra stycket. Om det finns
särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller delvis efterge krav på återbe-
talning.

Om en person som har befunnits återbetalningsskyldig enligt första eller

andra stycket har träffat avtal med Försäkringskassan om en avbetalnings-
plan eller har medgetts anstånd med betalningen av det återkrävda beloppet,
skall ränta tas ut på beloppet. Räntan skall tas ut efter en räntesats som vid
varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.
Räntan skall beräknas från den dag då avtalet om avbetalningsplanen träffa-
des eller anstånd medgavs, dock inte för tid innan återkravet förfallit till be-
talning.

Om ett belopp som har återkrävts enligt första eller andra stycket inte be-

talas i rätt tid, skall dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmåls-
ränta gäller i tillämpliga delar räntelagen (1975:635).

1 Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134.

2 Senaste lydelse 2004:784.

SFS 2007:206

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

2

SFS 2007:206

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller delvis efterge

kravet på ränta enligt fjärde och femte styckena.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som

har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)