SFS 2007:207 Lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension

070207.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:702) om garantipension;

utfärdad den 26 april 2007.

Enlig riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 1 § lagen (1998:702) om

garantipension skall ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

2

För garantipension gäller i tillämpliga delar följande bestämmelser i

lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension:

– 12 kap. 1 och 2 §§ om ansökan,
– 12 kap. 3 § första stycket samt andra stycket första och andra meningen

om återkallelse och minskning,

– 12 kap. 5 § första och andra styckena samt 6 och 8 §§ om utbetalning,
– 14 kap. 1 § första och tredje styckena om återbetalning samt fjärde–

sjätte styckena om ränta, och

– 14 kap. 7–9 §§ om avdrag på pension.
Vid samtidig utbetalning av garantipension och pension enligt lagen om

inkomstgrundad ålderspension skall avrundning enligt 12 kap. 5 § andra
stycket lagen om inkomstgrundad ålderspension ske på garantipensionen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som

har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134.

2 Senaste lydelse 2002:303.

SFS 2007:207

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007