SFS 2007:208 Lag om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag

070208.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:703) om
handikappersättning och vårdbidrag;

utfärdad den 26 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 § lagen (1998:703) om

handikappersättning och vårdbidrag skall ha följande lydelse.

22 §

2 För handikappersättning och vårdbidrag gäller i tillämpliga delar föl-

jande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring:

– 17 kap. 1 § om sammanträffande av förmåner,
– 20 kap. 2 a–4 §§ om utbetalning, indragning och återbetalning,
– 20 kap. 4 b–4 d §§ om ränta,
– 20 kap. 5–7 §§ om preskription, utmätning och skadestånd m.m.,
– 20 kap. 8–9 a §§ om uppgiftsskyldighet m.m.,
– 20 kap. 10 och 10 a §§ om omprövning och ändring, och
– 20 kap. 11–13 §§ om överklagande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som

har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134.

2 Senaste lydelse 2002:211.

SFS 2007:208

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007