SFS 2007:209 Lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

070209.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799);

utfärdad den 26 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 2 § och 5 kap. 7 § socialför-

säkringslagen (1999:799) skall ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

2 Den som är bosatt i Sverige omfattas även av

1. lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag,
3. lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag,
4. lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer

med funktionshinder,

5. lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn,
6. lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för lång-

varig vård av sjukt eller handikappat barn,

7. lagen (1993:389) om assistansersättning,
8. lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
9. lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.,
10. lagen (1996:1030) om underhållsstöd,
11. lagen (1998:702) om garantipension,
12. lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag,
13. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till

barn i fråga om

� garantipension till omställningspension och änkepension,
� efterlevandestöd till barn, och
� pension enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 samma lag eller enligt 4 § an-

dra stycket 2 eller 6 § tredje stycket 2 lagen (2000:462) om införande av la-
gen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, beräknad i för-
hållande till det antal år som har tillgodoräknats som bosättningstid i
Sverige, och

14. lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd.

1 Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134.

2 Senaste lydelse 2001:856.

SFS 2007:209

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

2

SFS 2007:209

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

5 kap.

7 §

3 Vid tillämpningen av denna lag skall följande bestämmelser i lagen

(1962:381) om allmän försäkring tillämpas:

20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut,
20 kap. 4 § om återbetalning,
20 kap. 4 b�4 d §§ om ränta,
20 kap. 8 § om uppgiftsskyldighet för den enskilde,
20 kap. 9 § om uppgiftsskyldighet för myndigheter och arbetsgivare m.fl.,
20 kap. 10 § om omprövning av Försäkringskassans beslut,
20 kap. 10 a § om ändring av Försäkringskassans beslut, och
20 kap. 11�13 §§ om överklagande av beslut m.m.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. De nya bestämmelserna i 5 kap. 7 § tillämpas första gången på sådana

återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2004:780.