SFS 2007:211 Lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

070211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till
pensionärer m.fl.;

utfärdad den 26 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 § lagen (2001:761) om bostads-

tillägg till pensionärer m.fl. skall ha följande lydelse.

30 §

2

Försäkringskassan skall besluta om återbetalning av bostadstillägg,

om den som uppburit bostadstillägget genom att lämna oriktiga uppgifter el-
ler genom att underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet
har orsakat att bostadstillägget har lämnats felaktigt eller med ett för högt
belopp. Detsamma gäller om bostadstillägg i annat fall har lämnats felaktigt
eller med ett för högt belopp och den som uppburit bostadstillägget har insett
eller skäligen borde ha insett detta.

Om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller delvis efterge

krav på återbetalning.

Om en person som har befunnits återbetalningsskyldig enligt första

stycket har träffat avtal med Försäkringskassan om en avbetalningsplan eller
har medgetts anstånd med betalningen av det återkrävda beloppet, skall ränta
tas ut på beloppet. Räntan skall tas ut efter en räntesats som vid varje tid-
punkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Räntan skall
beräknas från den dag då avtalet om avbetalningsplanen träffades eller an-
stånd medgavs, dock inte för tid innan återkravet förfallit till betalning.

Om ett belopp som har återkrävts enligt första stycket inte betalas i rätt

tid, skall dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmålsränta gäl-
ler i tillämpliga delar räntelagen (1975:635).

Om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller delvis efterge

kravet på ränta enligt tredje och fjärde styckena.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som

har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

1 Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134.

2 Senaste lydelse 2004:852.

SFS 2007:211

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

2

SFS 2007:211

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)