SFS 2007:212 Förordning om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder

070212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd
till personer med funktionshinder;

utfärdad den 26 april 2007.

Regeringen föreskriver

1 att 16 § förordningen (1988:890) om bilstöd till

personer med funktionshinder skall upphöra att gälla vid utgången av juni
2007.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Jfr prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134.

SFS 2007:212

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007