SFS 2007:214 Förordning om ändring i förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar

070214.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1957:601) om
elektriska starkströmsanläggningar;

utfärdad den 26 april 2007.

Regeringen föreskriver att 2 kap. förordningen (1957:601) om elektriska

starkströmsanläggningar

1 skall upphöra att gälla vid utgången av maj 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av
2 kap. 1 § 1994:300
2 kap. 2 § 1992:669.

SFS 2007:214

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007