SFS 2007:215 Förordning om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

070215.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om undantag från kravet på nätkoncession enligt
ellagen (1997:857);

utfärdad den 26 april 2007.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om undantag från kravet på nät-
koncession enligt 2 kap. 1 § ellagen (1997:857).

2 § Med internt nät avses en eller flera starkströmsledningar som inneha-
varen använder för överföring av el för egen räkning.

3 § Om innehavaren av ett internt nät har uppdragit åt någon annan att
svara för driften av nätet skall överföringen av el till innehavaren anses ske
för egen räkning.

4 § På ett internt nät som används utan stöd av nätkoncession i enlighet
med bestämmelserna i denna förordning får överföring av el för annans räk-
ning inte äga rum i andra fall än som anges i 23–29 §§.

Undantag från koncessionskravet

Interna nät inom vissa områden

5 § Ett internt nät, som är beläget på eller inom en byggnad, får byggas
och användas utan nätkoncession.

6 § Ett internt nät, på vilket el överförs till anläggningar och byggnader
som inte är avsedda som bostadshus och som ligger i omedelbar närhet till
ett bostadshus, får byggas och användas utan nätkoncession.

7 § Ett internt nät inom ett inhägnat område som är avsett för innehavarens
egen räkning och dit allmänheten inte äger tillträde får byggas och användas
utan nätkoncession.

1 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 26 april 2007
(Regeringens förordningsmotiv 2007:1).

SFS 2007:215

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

2

SFS 2007:215

8 § Ett internt nät inom området för en industrianläggning får byggas och
användas utan nätkoncession. Detsamma gäller mellan delar av ett sådant
område, vilka skiljs åt endast av en trafikled.

9 § Ett internt nät inom området för en allmän eller enskild institution får
byggas och användas utan nätkoncession. Detsamma gäller mellan delar av
ett sådant område, vilka skiljs åt endast av en trafikled.

Med institution avses en eller flera byggnader där vård, undervisning,

forskning eller liknande verksamhet bedrivs.

10 § Ett internt nät inom området för en flygplats som godkänts för all-
mänt nyttjande, tillhör staten eller nyttjas för statligt ändamål får byggas och
användas utan nätkoncession.

11 § Ett internt nät inom området för en byggarbetsplats eller annat tillfäl-
ligt arbetsställe får byggas och användas utan nätkoncession.

12 § Ett internt lågspänningsnät inom området för en jordbruksfastighet
får byggas och användas utan nätkoncession.

Innehavaren av en jordbruksfastighet får utan nätkoncession bygga och

använda ett internt lågspänningsnät även utanför jordbruksfastigheten om
nätet är avsett för driften av jordbruket.

13 § Ett internt lågspänningsnät inom området för en väg, kanal eller an-
nan vattentrafikled och som används för att tillgodose trafikens behov får
byggas och användas utan nätkoncession.

14 § Ett internt nät med högst fyrtiotusen volts spänning inom området för
en sådan anläggning inom totalförsvaret vars existens eller belägenhet skall
hållas hemlig får byggas och användas utan nätkoncession.

15 § Ett internt nät inom trafikområdet för järnvägs-, spårvägs-, tunnel-
bane- eller trådbussdrift och som används för att tillgodose trafikens behov
får byggas och användas utan nätkoncession.

16 § Ett internt nät inom ett område för fritidsverksamhet, såsom idrotts-
plats, motorbana, ridhus, trav- och/eller galoppbana, parkteater, nöjespark,
utomhusbad, campingplats och liknande får byggas och användas utan nät-
koncession.

17 § Ett internt nät inom området för en båtklubb, marina, gästhamn, vin-
teruppläggningsplats för fritidsbåtar eller liknande anläggning får byggas
och användas utan nätkoncession.

18 § Ett internt nät inom området för en begravningsplats får byggas och
användas utan nätkoncession.

19 § Ett internt nät inom området för en handelsträdgård får byggas och
användas utan nätkoncession.

background image

3

SFS 2007:215

Vissa typer av interna nät

20 § Ett internt som ingår i ett telekommunikationssystem får byggas och
användas utan nätkoncession.

21 § Ett internt lågspänningsnät som uteslutande används för signal-,
manöver- eller mätändamål får byggas och användas utan nätkoncession.

22 § Ett internt nät som är avsett för driften av en belysningsanläggning
får byggas och användas utan nätkoncession.

Överföring av el för annans räkning på interna nät

23 § På sådana elnät som i sin helhet ursprungligen har använts för överfö-
ring av el uteslutande för egen räkning och som får användas utan stöd av
nätkoncession får överföring av el för annans räkning äga rum i de fall som
anges i 24–29 §§.

Bestämmelsen i första stycket gäller bara om det finns beaktansvärda skäl

för att överföring av el för annans räkning skall få äga rum på elnätet. Vid
bedömningen av om det finns sådana skäl skall hänsyn tas till dels hur över-
föringen påverkar den nätverksamhet som bedrivs av berörd innehavare av
nätkoncession, dels kostnaderna för att ansluta berörda elanvändare till det
elnät som används med stöd av nätkoncession.

24 § Överföring av el för annans räkning får äga rum på ett elnät som är
beläget på eller inom en byggnad och som får användas utan stöd av nätkon-
cession. Detta gäller även om nätet i sin helhet ursprungligen inte har an-
vänts för överföring av el uteslutande för egen räkning.

25 § Överföring av el för annans räkning får äga rum på ett elnät som är
beläget inom området för en industrianläggning och som får användas utan
stöd av nätkoncession.

26 § Överföring av el för annans räkning får äga rum på ett elnät som är
beläget inom området för en flygplats som godkänts för allmänt nyttjande,
tillhör staten eller nyttjas för statligt ändamål och som får användas utan nät-
koncession.

27 § Överföring av el för annans räkning får äga rum på ett lågspännings-
nät som är beläget inom området för en jordbruksfastighet och som får an-
vändas utan stöd av nätkoncession.

28 § Överföring av el för annans räkning får äga rum på ett elnät som är
beläget inom området för fritidsverksamhet, såsom idrottsplats, motorbana,
ridhus, trav- och/eller galoppbana, parkteater, nöjespark, utomhusbad, cam-
pingplats och liknande och som får användas utan nätkoncession.

29 § Överföring av el för annans räkning får äga rum på ett elnät som är
beläget inom området för en båtklubb, marina, gästhamn, vinterupplägg-
ningsplats för fritidsbåtar eller liknande anläggning och som får användas

background image

4

SFS 2007:215

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

utan stöd av nätkoncession. Detta gäller även om nätet i sin helhet ursprung-
ligen inte har använts för överföring av el uteslutande för egen räkning.

1. Denna förordning träder i kraft 1 juni 2007.
2. Innehavaren av ett elnät som vid ikraftträdandet av denna förordning

används utan stöd av nätkoncession får även därefter använda nätet utan stöd
av nätkoncession.

Detta gäller dock bara
a. elnät inom kolonistugeområden,
b. elnät som överför el inom hotell-, konferens- och skidanläggningar, och
c. elnät som överför el till flerfamiljshus.
På dessa elnät får därvid även överföring av el för annans räkning äga

rum.

3. Om överföring av el på ett sådant elnät som avses i 27 § vid ikraftträ-

dandet av denna förordning sker för annans räkning utanför den berörda
jordbruksfastigheten får denna överföring även därefter äga rum.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)