SFS 2007:216 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

070216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och
vilotider samt färdskrivare, m.m.;

utfärdad den 26 april 2007.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2004:865) om kör- och

vilotider samt färdskrivare m.m.

dels att nuvarande 7 kap. 3–10 §§ skall betecknas 7 kap. 5–12 §§,
dels att de nya 7 kap. 6–12 §§ skall ha följande lydelse,
dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 och 3 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1–3 §§,

9 kap. 4–7 och 9 §§ samt 10 kap. 1 och 5 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 7 kap. 3, 4 och

13 §§, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

Bestämmelser om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtranspor-

ter finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den

15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransport-
området och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG)
nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85

2,

och

2. rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färd-

skrivare vid vägtransporter

3.

2 kap.

2 §

Artikel 5–9 i förordning (EG) nr 561/2006 och förordning (EEG) nr

3821/85 skall inte tillämpas på vägtransporter inom Sverige som utförs med

1. fordon som används eller hyrs utan förare av jordbruks-, trädgårds-,

skogs-, uppfödnings- eller fiskeriföretag för godstransporter inom ramen för
företagets egen verksamhet inom en radie av högst 100 kilometer från den
plats där företaget är beläget,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om mi-
nimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr
3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets
direktiv 88/599/EEG (EUT L 102, 11.4.2006, s. 35, Celex 32006L0022).

2 EUT L 102, 11.4.2006, s. 1 (Celex 32006R0561).

3 EGT L 370, 31.12.1985, s. 8 (Celex 31985R3821).

SFS 2007:216

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

2

SFS 2007:216

2. jordbruks- och skogsbrukstraktorer som används i jordbruks- och

skogsbruksverksamhet, inom en radie av högst 100 kilometer från den plats
där företaget som äger, hyr eller leasar fordonet är beläget,

3. fordon eller en kombination av fordon med en högsta tillåten vikt som

inte överstiger 7,5 ton och som inom en radie av 50 kilometer från den plats
där företaget är beläget transporterar material, utrustning eller maskiner som
föraren använder i sitt arbete, förutsatt att körningen av fordonet inte utgör
förarens huvudsakliga uppgift,

4. fordon som uteslutande används på öar som har en areal av högst 2 300

kvadratkilometer och som inte är förenade med landet i övrigt med broar,
vadställen eller tunnlar öppna för motorfordon,

5. fordon som används för övningskörning och förarprov för erhållande

av körkort eller yrkeskompetensbevis, förutsatt att fordonet inte används för
kommersiell transport av gods eller passagerare,

6. fordon som används i samband med underhåll av avlopps-, översväm-

ningsskydds-, vatten-, gas- och elanläggningar, underhåll och kontroll av
vägar, insamling och bortskaffande av hushållsavfall, telekommunikations-
tjänster, radio- och TV-sändningar och pejling efter radio- och TV-sändare
eller -mottagare,

7. fordon med mellan 10 och 17 sittplatser vilka uteslutande används för

icke-kommersiell persontransport,

8. fordon som används för uppsamling av mjölk från bondgårdar och för

återlämning till bondgårdar av mjölkbehållare eller mjölkprodukter avsedda
för djurfoder,

9. fordon som används för transport av djuravfall eller djurkadaver som

inte är avsedda som människoföda,

10. fordon som används för transport av levande djur från bondgårdar till

lokala marknader och omvänt eller från marknader till lokala slakterier inom
en radie på 50 km, samt

11. specialfordon som transporterar cirkus- och nöjesfältsutrustning.

3 §

Vägverket får i enskilda fall besluta om undantag enligt de förutsätt-

ningar som anges i artikel 14 i förordning (EG) nr 561/2006 och artikel 3.3 i
förordning (EEG) nr 3821/85.

6 kap.

1 §

I artikel 14.2 i förordning (EEG) nr 3821/85 finns bestämmelser om

hur ett företag skall förvara diagramblad och på begäran visa upp dem för en
behörig kontrolltjänsteman.

I artikel 10.5 i förordning (EG) nr 561/2006 finns bestämmelser om hur

ett företag skall kopiera och bevara uppgifter från fordonsenheter och förar-
kort samt på begäran göra uppgifterna tillgängliga för en kontrolltjänsteman.

7 kap.

2 §

Kontroller skall ske regelbundet, både ute på vägarna och i företagens

lokaler, på sådant sätt att de varje år täcker följande procent av arbetsdagarna
för förare av fordon som omfattas av förordningarna (EG) nr 561/2006 och
(EEG) nr 3821/85:

background image

3

SFS 2007:216

1. minst en procent från och med den 1 maj 2006,
2. minst två procent från och med den 1 januari 2008, och
3. minst tre procent från och med den 1 januari 2010.
Av de kontrollerade arbetsdagarna skall minst 15 procent avse kontroller

på vägarna och 30 procent i företagens lokaler. Från och med den 1 januari
2008 skall kontrollerna på vägarna utgöra minst 30 procent och kontrollerna
i företagens lokaler utgöra minst 50 procent av de kontrollerade arbets-
dagarna.

Vägverket ansvarar för att det finns en enhetlig tillsynsstrategi för sådana

kontroller.

3 §

Behörig kontrolltjänsteman skall vara försedd med

– en förteckning över det som skall kontrolleras enligt 8 och 9 §§ samt,

vid kontroll i företags lokaler, även det som skall kontrolleras enligt 12 §,

– utrustning för att kopiera, läsa och skriva ut uppgifter från den digitala

färdskrivarens fordonsenhet och förarkort samt utrustning för att analysera
sådana uppgifter eller sända uppgifterna till en central databas för analys,
och

– utrustning för kontroll av färdskrivardiagramblad.

4 §

Företag som är ansvariga för förare skall under ett år förvara de hand-

lingar, förteckningar över resultat och andra relevanta uppgifter som de fått
från tillsynsmyndigheterna och som gäller kontroller av dem i deras lokaler
eller av deras förare vid vägkontroller.

6 §

4

Minst sex gånger om året skall vägkontroller av förare och fordon

som omfattas av förordningarna (EG) nr 561/2006 och (EEG) nr 3821/85
genomföras samtidigt i Sverige och minst en annan stat inom EES, varvid
respektive kontrollmyndighet arbetar på sitt eget territorium.

Vägverket skall ansvara för samordning med behöriga myndigheter i

andra stater inom EES och med Rikspolisstyrelsen i fråga om genomförande
av sådana kontroller.

7 §

Vägkontroller skall genomföras på olika platser när som helst och om-

fatta en så stor del av vägnätet att det blir svårt att undvika kontrollplatserna.
Kontrollerna skall genomföras särskilt på grundval av

– i vilket land fordonet är registrerat,
– i vilket land föraren är bosatt,
– i vilket land företaget är etablerat,
– resans start- och slutpunkt, samt
– typ av färdskrivare, analog eller digital.

8 §

Vid vägkontroller skall följande kontrolleras.

1. Daglig körtid och körtid per vecka, raster, dygns- och veckovila samt

diagrambladen för innevarande vecka och för den sista dag som föraren kört
under föregående vecka eller de uppgifter för minst samma period som finns
lagrade på förarkortet eller i färdskrivarens minne eller utskriften.

4 Senaste lydelse av tidigare 4 § 2005:18.

background image

4

SFS 2007:216

2. Färdskrivarens funktion samt eventuellt missbruk av utrustningen, dia-

gramblad eller förarkort eller, i förekommande fall, att de handlingar som
avses i artikel 16.2 andra stycket i förordning (EG) nr 561/2006 finns.

3. Sådan blankett som skall användas när en förare varit sjukskriven eller

haft semester, eller när föraren under innevarande vecka eller under den sista
dag som föraren kört under föregående vecka, har kört ett annat fordon som
inte omfattas av förordning (EG) nr 561/2006.

Om situationen kräver det får kontrollerna koncentreras till ett specifikt

kontrollmoment.

9 §

Vid vägkontroller skall i förekommande fall även följande kontrolle-

ras:

1. Fordonets hastighet under den period som avses i artikel 15.7 i förord-

ning (EEG) nr 3821/85.

2. Fordonets momentana hastigheter som registrerats av färdskrivaren un-

der högst de senaste 24 timmarnas användning av fordonet.

Kontrollen enligt första stycket 1 skall avse om eller vid vilka tillfällen

fordonet under längre tid än en minut enligt färdskrivaren har överskridit
den tillåtna hastigheten 90 kilometer i timmen för lastbilar med en totalvikt
över 12 ton eller 105 kilometer i timmen för bussar med en totalvikt över 5 ton.

10 §

Om det vid en vägkontroll av ett i Sverige registrerat fordon i en an-

nan stat inom EES framkommer omständigheter som ger anledning att anta
att föraren har begått en överträdelse som inte kan styrkas under kontroll-
förfarandet på grund av att nödvändiga uppgifter saknas, skall på begäran
Vägverket bistå den behöriga myndigheten i den berörda staten vid utred-
ningen av ärendet.

11 §

Kontroller i företagslokaler skall organiseras på grundval av tidigare

erfarenheter från olika typer av transporter och företag. Sådana kontroller
skall även utföras när allvarliga överträdelser av förordningarna (EG)
nr 561/2006 och (EEG) nr 3821/85 har upptäckts vid vägkontroller.

Vid kontrollerna skall hänsyn tas till eventuell information från det organ

som ansvarar för samordningen med den behöriga myndigheten i en annan
stat inom EES om det berörda företagets verksamhet i den staten.

12 §

Vid kontroller i företagslokaler skall, förutom det som framgår av 8

och 9 §§, följande kontrolleras:

1. veckovila och körtid mellan dessa viloperioder,
2. tvåveckorsgränsen för körtid, samt
3. diagramblad, uppgifter och utskrifter från fordonsenheter och förarkort.
Om en överträdelse upptäcks vid kontrollen, får företagets medansvar för

andra aktörer i transportkedjan kontrolleras. Detta innefattar även kontroll
av att transportavtalen är utformade på ett sådant sätt att reglerna i förord-
ningarna (EG) nr 561/2006 och (EEG) nr 3821/85 kan följas.

En kontroll i företagets lokaler kan ersättas med en kontroll hos myndig-

heten av dokument eller uppgifter som begärts in från företaget.

13 §

Vissa företag skall kontrolleras oftare och mer ingående än andra

företag. Dessa kontroller skall baseras på det relativt stora antal överträdel-

background image

5

SFS 2007:216

ser eller allvarliga överträdelser av förordningarna (EG) nr 561/2006 och
(EEG) nr 3821/85 som har begåtts inom företagets verksamhet (riskvärde-
ring).

8 kap.

1 §

Vägverket är behörig myndighet enligt artikel 22.2 och 22.3 i förord-

ning (EG) nr 561/2006 och artikel 19.3 i förordning (EEG) nr 3821/85 och
skall fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige enligt artikel 17.2 i
förordning (EG) nr 561/2006.

2 §

Rikspolisstyrelsen skall senast den 15 februari varje år förse Vägverket

med de uppgifter som verket behöver för att kunna uppfylla sina skyldig-
heter enligt 1 § i fråga om artikel 17.2 i förordning (EG) nr 561/2006. Upp-
gifter om vägkontroller och kontroller i företagslokaler skall vara indelade i
följande kategorier:

1. för kontroller på vägarna:

a) typ av väg, som kan vara motorväg, riksväg eller annan väg, samt

vilket land det kontrollerade fordonet är registrerat i, och

b) typ av färdskrivare, analog eller digital,

2. för kontroller i företagslokaler:

a) typ av transportverksamhet, som kan vara internationella eller natio-

nella transporter, passagerar- eller godstrafik, transporter som utförs för
egen eller annans räkning eller mot betalning eller annan ersättning,

b) storleken på företagets fordonspark, och
c) typ av färdskrivare, analog eller digital.

Rikspolisstyrelsen skall samtidigt upplysa om hur många färdskrivare

som har kontrollerats under det föregående året samt antalet konstaterade
överträdelser mot ansvarsbestämmelserna i 9 kap. i denna förordning och
vad dessa överträdelser bestått i.

3 §

Uppgifter enligt artikel 22.2 i förordning (EG) nr 561/2006 och artikel

19.3 i förordning (EEG) nr 3821/85 skall utbytas den 1 maj och den 1 no-
vember varje år och även på särskild begäran av en stat inom EES. För detta
ändamål skall Vägverket använda en enhetlig rapporteringsblankett som ut-
arbetats av kommissionen.

9 kap.

4 §

Till penningböter döms den medlem av en fordonsbesättning som upp-

såtligen eller av oaktsamhet bryter mot artikel 5.1–5.2 i förordning (EEG)
nr 3820/85 eller artikel 5 i förordning (EG) nr 561/2006.

5 §

Till penningböter döms den förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet

bryter mot

1. artikel 6, 7 första stycket, 8.1–8.6, 12 andra meningen eller 16.2 andra

stycket i förordning (EG) nr 561/2006,

2. artikel 3.1, 14.4 a tredje stycket, 15.1–15.3, 15.5, 15.5 a, 15.7, 16.1

andra stycket, 16.2 eller 16.3 första–tredje stycket i förordning (EEG)
nr 3821/85,

background image

6

SFS 2007:216

3. 5 kap. 4 §, eller
4. förbud mot att bruka fordon enligt 4 kap. 5 § andra stycket eller 6 §

andra stycket.

Till straff enligt första stycket 2 för brott mot artikel 3.1 i förordning

(EEG) nr 3821/85 skall inte dömas om fordonet är utrustat med färdskrivare
i enlighet med 2 kap. 1 §.

6 §

Till penningböter döms den arbetsgivare som uppsåtligen eller av oakt-

samhet bryter mot artikel 14.1 eller 16.1 första stycket i förordning (EEG)
nr 3821/85.

7 §

Till penningböter döms den näringsidkare som uppsåtligen eller av

oaktsamhet bryter mot

1. artikel 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 a, 16.2 första stycket eller 16.3 i förord-

ning (EG) nr 561/2006, eller

2. artikel 14.2 i förordning (EEG) nr 3821/85.

9 §

I de fall som avses i 4 eller 5 § döms även arbetsgivaren till penning-

böter, om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet inte har gjort vad som har
ankommit på honom eller henne för att hindra förseelsen. I de fall föraren
brutit mot artikel 5, 6, 7 första stycket eller 8.1–8.6 i förordning (EG)
nr 561/2006 eller mot artikel 3.1, 14.4 a tredje stycket, 15.1–15.3, 15.5,
15.5 a, 15.7, 16.1 andra stycket, 16.2 eller 16.3 första–tredje stycket i förord-
ning (EEG) nr 3821/85 gäller arbetsgivarens ansvar även om förarens över-
trädelse av förordningsbestämmelsen har begåtts i en annan medlemsstat
eller i ett tredje land.

Vad som sägs i första stycket om arbetsgivare skall i stället gälla annan

näringsidkare om brottet har begåtts i dennes transportverksamhet.

10 kap.

1 §

En polisman skall hindra fortsatt färd med ett fordon som sker i strid

mot denna förordning eller mot någon föreskrift som har meddelats med
stöd av förordningen, om den fortsatta färden skulle medföra en påtaglig fara
för trafiksäkerheten eller annars utgöra en väsentlig olägenhet. Till dess att
orsaken till en överträdelse har åtgärdats skall en polisman vidare hindra
fortsatt färd med ett fordon i fall då förordningen (EG) 561/2006 har över-
trätts på ett sätt som uppenbart kan utgöra ett hot mot trafiksäkerheten.

5 §

Vägverket får meddela föreskrifter

1. om det system för riskvärdering som avses i 7 kap. 13 §,
2. för verkställigheten av förordning (EEG) nr 3821/85, förordning (EG)

nr 561/2006 och denna förordning, samt

3. ytterligare föreskrifter om förfarandet i de avseenden som regleras i

denna förordning.

Föreskrifter om kontroll skall meddelas efter samråd med Rikspolisstyrel-

sen.

background image

7

SFS 2007:216

Denna förordning träder i kraft den 23 maj 2007.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007