SFS 2007:217 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

070217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 26 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 9 kap. 2 § och 10 kap. 1 § ellagen

(1997:857)

2 benämningen ”naturgaslagen (2000:599)” skall bytas ut mot

”naturgaslagen (2005:403)”.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2006/07:39, bet. 2006/07:MJU9, rskr. 2006/07:135.

2 Senaste lydelse av
9 kap. 2 § 2000:602
10 kap. 1 § 2000:602.

SFS 2007:217

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007