SFS 2007:218 Lag om ändring i miljöbalken

070218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 26 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 7 § och 11 kap. 23 § miljö-

balken skall ha följande lydelse.

1 kap.

7 §

2

I fråga om renhållning inom vissa vägområden och angränsande om-

råden gäller 26 § väglagen (1971:948).

I fråga om framförande av luftfartyg i överljudsfart och luftfartygs miljö-

värdighet gäller 1 kap. 2 a § och 3 kap. 1 § luftfartslagen (1957:297).

I fråga om framdragande och begagnande av rörledning gäller i vissa fall

23 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar. I fråga om byggande av natur-
gasledning gäller 2 kap. 4 § naturgaslagen (2005:403).

11 kap.

23 §

3

Tillstånd skall lämnas till följande vattenverksamheter, om inte nå-

got annat följer av 2 kap. 9 §:

1. vattenverksamhet som vid prövning av annan verksamhet enligt

17 kap. 1 eller 3 § har angetts som ett villkor för verksamhetens utövande,

2. anläggande av broar och annan vattenverksamhet för väg, järnväg, tun-

nelbana eller spårväg vars anläggande har prövats i särskild ordning,

3. anläggande av rörledningar i vatten som koncession har meddelats för

enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar,

4. verksamhet som bearbetningskoncession har meddelats för enligt lagen

(1985:620) om vissa torvfyndigheter, och

5. anläggande av naturgasledningar i vatten som koncession har medde-

lats för enligt naturgaslagen (2005:403).

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

1 Prop. 2006/07:39, bet. 2006/07:MJU9, rskr. 2006/07:135.

2 Senaste lydelse 2000:600.

3 Senaste lydelse 2000:600.

SFS 2007:218

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

2

SFS 2007:218

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)