SFS 2007:219 Lag om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen

070219.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening och motorbränslen;

utfärdad den 26 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2001:1080) om

motorfordons avgasrening och motorbränslen

dels att 13, 14 och 26 §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 13 § skall utgå,
dels att 2 § och bilaga 1 skall ha följande lydelse.

2 §

3

I denna lag avses med

ramdirektiv: rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om till-

närmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motor-
fordon och släpvagnar till dessa fordon

4, senast ändrat genom Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2006/40/EG

5, och Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två-
och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/
EEG

6, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/30/EG7,

särdirektiv: direktiv som antagits med stöd av bestämmelserna i något av

ramdirektiven,

separat teknisk enhet: anordning som är avsedd att vara en del av ett for-

don men som kan typgodkännas separat men då endast i samband med en
specificerad fordonstyp, förutsatt att ett sådant förfarande uttryckligen är till-
låtet enligt något av särdirektiven,

motorbensin: bensin som är avsedd för motordrift och som omfattas av nr

2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 eller 2710 11 59 i Kombi-
nerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87

1 Prop. 2006/07:39, bet. 2006/07:MJU9, rskr. 2006/07:135.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och
partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i
fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning
drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon (EUT L 275, 20.10.2005, s. 1,
Celex 32005L0055), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/51/EG (EUT
L 152, 7.6.2006, s. 11, Celex 32006L0051).

3 Senaste lydelse 2006:927.

4 EGT L 42, 23.2.1970, s. 1 (Celex 31970L0156).

5 EUT L 161, 14.6.2006, s. 12 (Celex 32006L0040).

6 EGT L 124, 9.5.2002, s. 1 (Celex 32002L0024).

7 EUT L 106, 27.4.2005, s. 17 (Celex 32005L0030).

SFS 2007:219

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

2

SFS 2007:219

av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemen-
samma tulltaxan

8,

dieselbränsle: bränsle som omfattas av nr 2710 19 41 eller 2710 19 25 i

Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) 2658/
87 och som är avsett att användas i sådana motorfordon som avses i rådets di-
rektiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstater-
nas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motor-
fordon

9, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/76/EG10, och

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september
2005 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot ut-
släpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompres-
sionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga förore-
ningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka
används i fordon

11, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/51/

EG

12, och

alternativt motorbränsle: för motordrift avsett motorbränsle som inte är

motorbensin eller dieselbränsle som till övervägande del har sitt ursprung i
råolja.

I övrigt har beteckningarna i denna lag samma innebörd som i lagen

(2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

8 EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

9 EGT L 76, 6.4.1970, s. 1 (Celex 31970L0220).

10 EUT L 206, 15.8.2003, s. 29 (Celex 32003L0076).

11 EUT L 275, 20.10.2005, s. 1 (Celex 32005L0055).

12 EUT L 152, 7.6.2006, s. 11 (Celex 32006L0051).

background image

3

SFS 2007:219

Bilaga 1

13

Miljöklasser för bilar

A. Personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar

B. Tunga lastbilar och tunga bussar som är försedda med
dieselmotor

1415

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.
2. Bestämmelserna i 13, 14 och 26 §§ skall fortsätta att gälla i fråga om
a) tunga lastbilar och tunga bussar vars avgasreningssystem inte omfattas

av hållbarhetskraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG,
och

b) personbilar, lätta lastbilar och bussar med en totalvikt av högst

3 500 kilogram som har typgodkänts enligt rådets direktiv 70/220/EEG av
den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning mot
luftförorening genom avgaser från motorfordon

16, i dess lydelse innan Euro-

paparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG av den 13 oktober 1998 om åt-
gärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring
av rådets direktiv 70/220/EEG.

17

13 Senaste lydelse 2006:475.

Miljöklass 2000

Bilar vars motorer uppfyller kraven i di-
rektiv 2005/55/EG

14, senast ändrat ge-

nom direktiv 2006/51/EG

15, rad A i

tabell 1 och 2 i bilaga I.

Miljöklass 2005

Bilar vars motorer uppfyller kraven i di-
rektiv 2005/55/EG, senast ändrat ge-
nom direktiv 2006/51/EG, rad B.1 i
tabell 1 och 2 i bilaga I.

Miljöklass 2008

Bilar vars motorer uppfyller kraven i di-
rektiv 2005/55/EG, senast ändrat ge-
nom direktiv 2006/51/EG, rad B.2 i
tabell 1 och 2 i bilaga I.

Miljöklass EEV

Särskilt miljövänliga fordon vars moto-
rer uppfyller kraven enligt direktiv
2005/55/EG, senast ändrat genom di-
rektiv 2006/51/EG, rad C i tabell 1 och
2 i bilaga I.

Miljöklass El

Bilar som är inrättade för att drivas en-
bart med elektricitet från batterier.

Miljöklass Hybrid

Bilar som är inrättade för att kunna dri-
vas såväl med elektricitet från batterier
som med förbränningsmotor.

14 EUT L 275, 20.10.2005, s. 1 (Celex 32005L0055).

15 EUT L 152, 7.6.2006, s. 11 (Celex 32006L0051).

16 EGT L 76, 6.4.1970, s. 1 (Celex 31970L0220).

17 EGT L 350, 28.12.1998, s. 1 (Celex 31998L0069).

background image

4

SFS 2007:219

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)