SFS 2007:220 Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

070220.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:651) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 19 april 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefi-

nitioner skall ha följande lydelse.

2 §

1 Definitionerna med den betydelse som anges nedan är avsedda att an-

vändas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2007.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:97.

Beteckning Betydelse

Accelerationsfält

Ett sådant körfält som är avsett endast för an-
slutande trafik

Plankorsning

En korsning i samma plan mellan en väg och
en sådan järnväg eller spårväg som är anlagd
på en särskild banvall

Registrerad importör

En importör som har registrerats i vägtrafik-
registret

Registrerat fordon

Ett fordon som är upptaget i vägtrafikregistret

SFS 2007:220

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007