SFS 2007:221 Förordning om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk

070221.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1160) med
instruktion för Statens skolverk;

utfärdad den 19 april 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:1160) med instruk-

tion för Statens skolverk

dels att 3 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande

lydelse.

2 a § Skolverket får uppdra åt statliga universitet och högskolor som om-
fattas av högskolelagen (1992:1434) att anordna uppdragsutbildning enligt
förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare
eller beställa motsvarande utbildning av enskild utbildningsanordnare som
har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att ut-
färda vissa examina.

3 §

1 Skolverket skall ha tillsyn över

1. det offentliga skolväsendet samt den av det allmänna anordnade försko-

leverksamheten och skolbarnsomsorgen,

2. kommunernas skyldighet att se till att skolpliktiga barn får föreskriven

utbildning,

3. utbildning vid sådana skolor med enskild huvudman (fristående skolor)

som avses i 9 kap. skollagen (1985:1100),

4. utbildning vid riksinternatskolor,
5. utbildning vid särskilda ungdomshem enligt lagen (1990:52) med sär-

skilda bestämmelser om vård av unga,

6. särskild undervisning enligt 10 kap. 3 § skollagen för skolpliktiga

elever på sjukhus eller motsvarande,

7. visstidsutbildning vid sådana särskilda resurscenter som avses i 10 kap.

3 a § skollagen,

8. hur kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar i fråga om verksamhet som

avses i 2 a kap. 13 § skollagen och i 2 b kap. 6 § skollagen,

9. kommunernas handläggning av frågor enligt 10 kap. 4 § skollagen,
10. Nationellt centrum för flexibelt lärande, när det gäller utbildning som

kompletterar den kommunala vuxenutbildningen,

11. verksamhet som bedrivs med stöd av förordningen (2007:152) om ut-

bildning vid kriminalvård i anstalt,

1 Senaste lydelse 2005:612.

SFS 2007:221

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

2

SFS 2007:221

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

12. vissa andra statsstödda skolor och utbildningar för barn, ungdomar

och vuxna i den omfattning som följer av särskilda bestämmelser eller sär-
skilda beslut, och

13. kommunernas uppföljningsverksamhet som omfattas av 1 kap. 18 §

skollagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007 i fråga om 3 § och i övrigt

den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)