SFS 2007:222 Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare

070222.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för fortbildning av lärare;

utfärdad den 19 april 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för fort-
bildning av lärare som syftar till att stärka deras kompetens och därigenom
öka elevers måluppfyllelse.

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgängliga medel,
lämnas till den som är huvudman

1. inom det offentliga skolväsendet,
2. för enskild verksamhet som avses i 2

b kap. 6 § skollagen (1985:1100)

eller en fristående skola som avses i 9 kap. 2, 8 eller 8 b § skollagen,

3. för en riksinternatskola som avses i 10 kap. 1 § skollagen, eller
4. för en svensk utlandsskola som avses i 9 § förordningen (1994:519) om

statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

En huvudman som avses i första stycket benämns i denna förordning skol-

huvudman.

3 § Statsbidrag lämnas för ersättning för lön till lärare som

1. är anställda hos skolhuvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid,
2. har behörighet att anställas utan tidsbegränsning som lärare i det offent-

liga skolväsendet enligt 2 kap. 4 § första stycket skollagen eller i en fristå-
ende skola enligt 9 kap. 16 b § första stycket skollagen, och

3. deltar i uppdragsutbildning enligt förordningen (2007:223) om upp-

dragsutbildning för fortbildning av lärare eller motsvarande utbildning som
anordnas av enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda exa-
mina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

4 § Statsbidrag lämnas under förutsättning att skolhuvudmannen betalar
ersättning som motsvarar minst 80 procent av lärarens lön för tid då läraren
deltar i utbildning enligt 3 § 3. Som sådan tid anses tjänstledig tid och, för
lärare som har lägre tjänstgöringsgrad än heltid, annan tid upp till mot-
svarande en heltidstjänst.

SFS 2007:222

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

2

SFS 2007:222

Beräkning och utbetalning av statsbidrag

5 §

Statsbidrag enligt denna förordning skall motsvara 70 procent av skol-

huvudmannens kostnad för ersättning enligt 4 § beräknad med ett av Statens
skolverk schablonmässigt beräknat belopp per högskolepoäng.

Om skolhuvudmannen betalar högre ersättning än enligt 4 § lämnas inte

statsbidrag för den överstigande delen.

6 § Statens skolverk beslutar årligen för varje skolhuvudman en ram som
beräknas på grundval av huvudmannens andel av det totala antalet lärare
som avses i 3 § 2 som är anställda inom sådan verksamhet som avses i 2 §.

Vid fastställandet av ramen skall skolhuvudmannens lönekostnadsnivå

beaktas.

Om det finns särskilda skäl får Statens skolverk för vissa skolhuvudmän

göra avsteg från vad som sägs i första stycket.

7 § Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidrag efter ansökan
från skolhuvudmannen.

8 § Skolhuvudmannen skall till Statens skolverk anmäla de lärare som hu-
vudmannen ansöker om statsbidrag för.

9 § Om antalet lärare som har anmälts till en utbildning enligt 3 § 3 över-
stiger antalet tillgängliga utbildningsplatser, beslutar Statens skolverk om
urval.

10 § Statsbidrag betalas ut en gång per termin för den utbildning enligt
3 § 3 som avses att bli genomförd under den termin som bidraget avser. Bi-
draget betalas ut då det har fastställts vilka lärare som deltar i utbildningen.

�&terkrav och omfördelning

11 § Statens skolverk får kräva tillbaka utbetalat statsbidrag helt eller del-
vis, om en lärare för vilken statsbidrag har lämnats avbryter sådan utbildning
som avses i 3 § 3.

Statens skolverk får även kräva tillbaka utbetalat statsbidrag helt eller del-

vis, om

1. skolhuvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgif-

ter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp, eller om

2. statsbidraget av någon annan orsak har lämnats felaktigt eller med för

högt belopp och skolhuvudmannen borde ha insett detta.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf skall tas in i beslutet

om statsbidrag.

12 § De medel som återstår efter fördelning enligt 5 och 6 §§ eller återkrav
enligt 11 § får efter ansökan fördelas till skolhuvudmän som har tilldelats
statsbidrag motsvarande hela den för dem fastställda ramen enligt 6 §.

background image

3

SFS 2007:222

Redovisning och uppföljning

13 § En skolhuvudman som har ansökt om statsbidrag är skyldig att till
Statens skolverk lämna de uppgifter som behövs för tillämpningen av denna
förordning.

14 § En skolhuvudman som har tilldelats statsbidrag är skyldig att med-
verka i uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Statsbidrag för vissa andra utbildningsdeltagare

15 § Det som sägs i denna förordning gäller, förutom 9 §, även i de fall en
lärare som avses i 3 § 1 och 2 deltar i högskoleutbildning på grundnivå eller
avancerad nivå enligt högskolelagen (1992:1434). I stället för vad som anges
om utbildningens omfattning i 2 § andra stycket 1 och 2 förordningen
(2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare gäller i dessa
fall att utbildningen skall omfatta

1. minst 10 och högst 30 högskolepoäng för lärare som undervisar i för-

skoleklassen eller i årskurs 1�6 i grundskolan, den obligatoriska särskolan,
specialskolan eller sameskolan, och

2. minst 20 och högst 45 högskolepoäng för lärare som undervisar i års-

kurs 7�9 i grundskolan, den obligatoriska särskolan eller specialskolan eller
i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning eller
vuxenutbildning för utvecklingsstörda.

Det som sägs i första stycket gäller även lärare som undervisar i en fri-

stående skola eller annan enskild verksamhet som motsvarar någon av de
angivna skolformerna.

Bemyndigande

16 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verk-
ställigheten av denna förordning.

�verklagande

17 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007