SFS 2007:223 Förordning om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

070223.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare;

utfärdad den 19 april 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och

som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skol-
verk anordna uppdragsutbildning för fortbildning av lärare som berättigar
till statsbidrag enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbild-
ning av lärare.

Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor.

Utbildningar

2 §

En högskola får bedriva uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

bara om den knyter an till sådan utbildning på grundnivå eller avancerad
nivå som högskolan har examenstillstånd för.

Uppdragsutbildningen skall
1. omfatta högst 30 högskolepoäng för lärare som undervisar i förskole-

klassen, årskurs 1–6 i grundskolan, den obligatoriska särskolan, special-
skolan eller sameskolan, och

2. omfatta högst 45 högskolepoäng för lärare som undervisar i årskurs 7–9

i grundskolan, den obligatoriska särskolan eller specialskolan, gymnasie-
skolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning eller vuxenutbild-
ning för utvecklingsstörda.

Det som sägs i andra stycket gäller även för lärare som undervisar i

fristående skolor eller annan enskild verksamhet som motsvarar någon av de
angivna skolformerna.

Avgifter

3 §

Vid uppdragsutbildning för fortbildning av lärare tillämpas avgifts-

förordningen (1992:191). Högskolorna får meddela föreskrifter om avgif-
tens storlek. Avgiften skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

SFS 2007:223

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

2

SFS 2007:223

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Kursbevis

4 §

Samma kvalitetskrav skall ställas på uppdragsutbildningen som på

högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

De som deltar i uppdragsutbildning för fortbildning av lärare får ges betyg

och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbild-
ning på grundnivå eller avancerad nivå.

Tillgodoräknande

5 §

Den som har gått igenom sådan uppdragsutbildning för fortbildning av

lärare som avses i 4 § har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som hög-
skoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

Ytterligare föreskrifter

6 §

Högskoleverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för

verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)