SFS 2007:224 Förordning om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

070224.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om högskoleutbildning för vidareutbildning av
lärare som saknar lärarexamen;

utfärdad den 19 april 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildningar på

grundnivå och avancerad nivå som anordnas med särskilda medel och som
syftar till att erbjuda vidareutbildning till lärare så att de uppnår lärar-
examen.

2 §

Med skolhuvudman avses i denna förordning den som är huvudman

inom det offentliga skolväsendet eller för en fristående skola som avses i
9 kap. 2, 8 eller 8 b § skollagen (1985:100) eller för en riksinternatskola
enligt 10 kap. 1 § skollagen.

Var utbildningarna anordnas

3 §

Utbildningarna skall anordnas vid de universitet och högskolor som

regeringen beslutar.

Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor.

Vad utbildningarna avser

4 §

Utbildningarna skall ges för att öka andelen behöriga lärare i skolan

och skall avse de ämnen eller inriktningar som högskolan beslutar efter sam-
råd med skolhuvudmannen.

Tillämpliga bestämmelser

5 §

Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100)

skall tillämpas på utbildningarna, om inte något annat följer av denna för-
ordning.

SFS 2007:224

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

2

SFS 2007:224

Behörighet

6 §

För behörighet till utbildning gäller 7 och 8 §§ i denna förordning i

stället för bestämmelserna om grundläggande och särskild behörighet i
7 kap. 5, 7–11, 25 och 28–31 §§ högskoleförordningen (1993:100).

Detsamma gäller 7 kap. 24 § högskoleförordningen i fråga om hänvis-

ningen till 5 och 7 §§ samma kapitel.

7 §

Behörighet för utbildning har den som saknar behörighet för anställ-

ning utan tidsbegränsning enligt 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2 skollagen
(1985:1100), om han eller hon

1. på grund av tidigare högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet som

lärare har förutsättningar att uppnå lärarexamen enligt denna förordning, och

2. är anställd som lärare hos en skolhuvudman.

8 §

Utöver vad som följer av 7 § gäller att sökanden skall ha gått igenom

högskoleutbildning i sådan omfattning att lärarexamen kan uppnås inom
ramen för en utbildning enligt denna förordning. Med högskoleutbildning
jämställs motsvarande kunskaper som sökanden har förvärvat.

Urval

9 §

Vid urval skall hänsyn tas till de sökandes meriter. Följande urvals-

grunder skall användas i stället för vad som anges i 7 kap. 12 § andra
stycket, 13–19, 22, 23, 26, 27 och 32 §§ högskoleförordningen (1993:100):

1. andra särskilda prov än sådant högskoleprov som avses i 7 kap. 20 §

högskoleförordningen,

2. tidigare utbildning, och
3. arbetslivserfarenhet.
Högskolan beslutar vilka av urvalsgrunderna som skall användas.
Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras enligt vad som anges

i 7 kap. 12 § tredje stycke högskoleförordningen.

Antagning

10 §

Den som vill bli antagen till en utbildning enligt denna förordning

skall anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer.

Antagning till utbildningarna skall göras under tiden den 1 juli 2007 – den

31 december 2009.

Utbildningarnas genomförande

11 §

Utbildningarna skall anordnas på minst halvtid. Den sammanlagda

omfattningen för en student får avse högst 60 högskolepoäng.

Utbildningarna skall planeras med hänsyn till varje students tidigare

utbildning och arbetslivserfarenhet.

För lärarexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha full-

gjort ett självständigt arbete (examensarbete). Antalet högskolepoäng för
examensarbetet får vid utbildning enligt denna förordning understiga vad
som enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) krävs för lärar-
examen.

background image

3

SFS 2007:224

12 §

Bestämmelserna i 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100) skall

inte gälla för utbildningarna.

Överklagande

13 §

Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en

högskola överklagas:

1. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli

antagen till sådan utbildning som avses i denna förordning,

2. beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i

7 kap. 3 § andra meningen högskoleförordningen (1993:100),

3. beslut om tillgodoräknande av kurs, och
4. avslag på en students begäran att få examensbevis eller utbildnings-

bevis.

Beslut av Överklagandenämnden för högskolan får inte överklagas.

Redovisning av studier

14 §

Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid uni-

versitet och högskolor skall tillämpas på utbildningarna.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 och gäller till och med den

30 juni 2010. Bestämmelsen i 13 § första stycket 4 skall tillämpas också där-
efter.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007