SFS 2007:225 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

070225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 3 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 11 § socialtjänstlagen

(2001:453) skall ha följande lydelse.

5 kap.

11 §

2

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts

för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.

Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit ut-

satta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd
och hjälp för att förändra sin situation.

Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller

andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan
vara i behov av stöd och hjälp.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2006/07:38, bet. 2006/07:SoU10, rskr. 2006/07:145.

2

Senaste lydelse 2006:936.

SFS 2007:225

Utkom från trycket
den 15 maj 2007

2*

SFS 2007:225–230

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007