SFS 2007:226 Förordning om ändring i förordningen (1981:1180) om upphävande av förordningen (1976:264) om statligt bosättningslån

070226.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1981:1180) om
upphävande av förordningen (1976:264) om statligt
bosättningslån;

utfärdad den 3 maj 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (1981:1180) om upphävande av

förordningen (1976:264) om statligt bosättningslån skall ha följande lydelse.

Regeringen föreskriver

1

att förordningen (1976:264) om statligt bosätt-

ningslån skall upphöra att gälla vid utgången av år 1981.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Jfr prop. 1981/82:30, bet. 1981/82:SoU19, rskr. 1981/82:72. Ändringen innebär att

andra stycket upphävs.

SFS 2007:226

Utkom från trycket
den 15 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007