SFS 2007:227 Förordning om handläggning av statliga bosättningslån

070227.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om handläggning av statliga bosättningslån;

utfärdad den 3 maj 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Kammarkollegiet skall handlägga de statliga bosättningslån som givits

enligt den numera upphävda förordningen (1976:264) om statligt bosätt-
ningslån och som ännu inte är återbetalade.

För fordringar som avses i denna förordning gäller inte förordningen

(1993:1138) om hantering av statliga fordringar.

2 §

Ränta och amortering på statliga bosättningslån skall betalas till Kam-

markollegiet.

3 §

Kammarkollegiet får besluta att en påbörjad indrivning skall avbrytas

tills vidare om ytterligare indrivningsåtgärder framstår som utsiktslösa eller
inte är försvarliga med hänsyn till kostnaderna och indrivning inte heller
krävs från allmän synpunkt. Indrivningen skall tas upp på nytt, om det visar
sig att betalning kan erhållas utan större kostnader än vad som är skäligt.

4 §

Kammarkollegiet får besluta om eftergift med återbetalningen av bo-

sättningslån, om det är skäligt med hänsyn till att låntagare har avlidit, varit
sjuk, arbetslös, omhändertagen för vård eller haft stor försörjningsbörda. Ef-
tergift får också beslutas när det av annan anledning framstår som skäligt.
Eftergift kan avse hela det återstående beloppet eller del av det samt upp-
lupen ränta.

5 §

Talan mot Kammarkollegiets beslut enligt denna förordning får inte

föras.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2007:227

Utkom från trycket
den 15 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007