SFS 2007:228 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

070228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksåklagarens föreskrifter
om ändring i Riksåklagarens föreskrifter
(1999:178) om ordningsbot för vissa brott;

beslutade den 7 maj 2007.

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje

styckena rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178)
om ordningsbot för vissa brott att bilaga 1 nr 2, 24 och 127 skall ha följande
lydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2007.

FREDRIK WERSÄLL

Lena Moore

SFS 2007:228

Utkom från trycket
den 15 maj 2007

background image

2

SFS 2007:228

Bilaga 1

Brott mot trafikförordningen (1998:1276)

2 kap – Bestämmelser för alla trafikanter

3 kap – Bestämmelser för trafik med fordon

Ansvar enligt

Nr

Brott
mot

Ledtext

14 kap
2 §

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
6 §

14 kap
7 §

Grundbestämmelser

2

2 §

Underlåtenhet att följa an-
visning som meddelats för
trafiken genom
A. trafiksignal
B. vägmärke och vägmar-
kering
C. vakt som avses i 5 kap.
2 § vägmärkesförordning-
en (2007:90)

3000

1000

1500

1500

500

1000


1500

500

1000

Ansvar enligt

Nr

Brott
mot

Ledtext

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
6 §

14 kap
7 §

Gemensamma bestämmelser

24

11 §

Otillåtet överskridande av spärr-
område eller heldragen linje

1500

800

800

background image

3

SFS 2007:228

10 kap – Lokala trafikföreskrifter m.m.

Ansvar enligt

Nr

Brott
mot

Ledtext

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
6 §

14 kap
7 §

127

1 §
och
lokal
trafik-
före-
skrift

Överträdelse av lokala trafik-
föreskrifter

p 9

p 10

p 11

p 12
p 12
p 13
p 20

– överträdelse av förbud mot trafik
med fordon

.............................

– överträdelse av förbud mot eller
påbud om att svänga eller köra i
viss riktning

............................

– överträdelse av förbud mot om-
körning

...................................

– ej iakttagit väjningsplikt

.........

– ej iakttagit stopplikt

...............

– ej iakttagit stopplikt vid järnväg
– överträdelse av högsta tillåtna
bredd eller fordonslängd

............

1000

1000

3000
2000
2500
2500

2500

1000

1000

1500
1000
1000
1000

500

500

500

1500
1000
1000
1000

500

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007