SFS 2007:230 Förordning om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

070230.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:664) om statligt
stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet;

utfärdad den 26 april 2007.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2002:664) om statligt stöd

för vissa kommunala åtaganden för boendet skall ha följande lydelse.

3 §

1

Stöd får ges som

1. statliga kreditgarantier för lån som en kommun tar upp för att kunna

fullgöra sina åtaganden enligt ett sådant avtal som har träffats enligt 6 §,

2. statliga kreditgarantier som ersätter kommunal borgen för lån till bo-

stadsrättsföreningar, samt

3. bidrag till en kommun för sådana ändamål som avses i denna förord-

ning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2005:868.

SFS 2007:230

Utkom från trycket
den 15 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007