SFS 2007:231 Förordning om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

070231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om elektroniskt kungörande av vissa
trafikföreskrifter;

utfärdad den 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 § Trafikföreskrifter som avses i 2 § skall kungöras elektroniskt på en sär-
skild webbplats som är tillgänglig utan avgifter för var och en.

Webbplatsen får inte innehålla annat än vad som följer av denna förord-

ning.

Föreskrifter som kungörs enligt denna förordning skall inte kungöras på

det sätt som anges i 6 och 9 §§ lagen (1976:633) om kungörande av lagar
och andra författningar.

2 § Denna förordning tillämpas på följande slag av trafikföreskrifter.

1. Föreskrifter enligt 41 § väglagen (1971:948).
2. Föreskrifter enligt 3 kap. 17 § andra och fjärde styckena trafikförord-

ningen (1998:1276).

3. Föreskrifter enligt 4 kap. 11 § trafikförordningen.
4. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen.
5. Föreskrifter enligt 10 kap. 14 § första stycket c trafikförordningen.
6. Föreskrifter enligt 3 § förordningen (2005:951) om försöksverksamhet

med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller
avstigning.

Ansvarsfördelning mellan myndigheter

Myndigheter som beslutar föreskrifter

3 § En myndighet, vars föreskrifter skall kungöras på webbplatsen, ansva-
rar för att uppgifterna är riktiga och att de förs på ett säkert sätt i elektronisk
form till Vägverket.

4 § Föreskrifter skall kungöras så snart det kan ske och i så god tid som
möjligt innan de träder i kraft.

5 § Föreskrifter som kungörs enligt denna förordning skall i rubriken inne-
hålla myndighetens namn och ordet ”föreskrifter”. Dessutom skall ingressen

SFS 2007:231

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

2

SFS 2007:231

till föreskrifter som beslutas av en myndighet under regeringen innehålla
uppgift om det bemyndigande på vilket beslutanderätten grundar sig.

Termen ”anvisningar” får inte finnas i rubriken till föreskrifter.

6 § Den beslutande myndigheten ansvarar för att föreskrifter som skall
kungöras på webbplatsen tilldelas ett löpnummer, som består av organisa-
tionskod, årtal och ett nummer som är löpande för kalenderår och åtskiljs
från årtalet genom kolon.

7 § Föreskrifter skall kungöras var för sig.

När föreskrifter som har kungjorts på webbplatsen blir svåröverskådliga

till följd av ändringar, bör de tas in i sin helhet på webbplatsen. Det kan ske
antingen i samband med att föreskrifterna ändras eller vid något annat lämp-
ligt tillfälle.

8 § Innan föreskrifter förs till Vägverket skall den som är behörig på den
beslutande myndigheten ge tillstånd till det.

Vägverket

9 § Vägverket ansvarar för webbplatsen. Verket är också samordnings-
myndighet med ett övergripande ansvar för

1. det system som behövs för webbplatsens funktion, och
2. säkerheten i systemet.

10 §

Vägverket ansvarar för att föreskrifter kompletteras med en uppgift

om när de har publicerats på webbplatsen.

Register

11 § På webbplatsen skall det finnas två register. Ett register över samtliga
föreskrifter som har kungjorts på webbplatsen (föreskriftsregistret) och ett
över samtliga gällande föreskrifter som har kungjorts på webbplatsen (gäl-
landeregistret).

Registren skall i skilda delar ta upp de myndigheter som har kungjort

föreskrifter på webbplatsen. I gällanderegistret skall också för varje myndig-
het förtecknas grundföreskrifter och ändringsföreskrifter på motsvarande
sätt som framgår av bilaga 3 till författningssamlingsförordningen
(1976:725). Det som i bilagan sägs om EG-direktiv och EG-förordningar
skall dock inte tillämpas.

Bemyndigande

12 § Vägverket får, efter att ha hört Verket för förvaltningsutveckling,
meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förord-
ning.

background image

3

SFS 2007:231

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
2. Föreskrifter som avses i förordningen och som före den 1 januari 2009

har kungjorts eller tillkännagivits på annat sätt skall senast den dagen publi-
ceras på webbplatsen. De föreskrifter som då inte har publicerats på webb-
platsen upphör att gälla. För tid efter den 1 januari 2009 gäller föreskrifter
som har publicerats på webbplatsen endast i den publicerade lydelsen.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007