SFS 2007:232 Förordning om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

070232.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1976:1128) om
felparkeringsavgift;

utfärdad 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1976:1128) om felparke-

ringsavgift skall ha följande lydelse.

2 §

1

Parkeringsanmärkningar för överträdelser av lokala trafikföreskrifter

enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter enligt
10 kap. 14 § trafikförordningen får meddelas endast om föreskrifterna i så-
dana fall då det skall ske har

1. märkts ut enligt bestämmelserna i 10 kap. 13 § trafikförordningen,
2. kungjorts enligt bestämmelserna i 1 § förordningen (2007:231) om

elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter, och

3. förts in i ortstidning enligt 10 kap. 13 a § tredje stycket trafikförord-

ningen.

Parkeringsanmärkningar får, trots vad som anges i första stycket 1, med-

delas om bristerna i utmärkningen är utan betydelse för trafikantens förstå-
else av trafikregleringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:99.

SFS 2007:232

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007