SFS 2007:233 Förordning om ändring i förordningen (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning

070233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:951) om
försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid
fordon som stannat för passagerares på- eller
avstigning;

utfärdad den 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 1, 3 och 8 §§ förordningen (2005:951) om för-

söksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för pas-
sagerares på- eller avstigning skall ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med

hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen vid passage av

1. buss i linjetrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490),
2. buss som används för sådan skolskjutsning som avses i förordningen

(1970:340) om skolskjutsning,

3. taxi i linjetrafik enligt yrkestrafiklagen, eller
4. taxi som används för sådan skolskjutsning som avses i förordningen om

skolskjutsning.

De beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse

som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen
(2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

3 §

Vägverket får meddela föreskrifter om att fordon på en viss väg, väg-

sträcka eller på samtliga vägar inom ett visst område inte får föras med hö-
gre hastighet än 30 kilometer i timmen vid passage av någon eller några av
de fordonskategorier som avses i 1 § första stycket och som stannat för pas-
sagerares på- eller avstigning.

Bestämmelserna i första stycket utgör undantag från vad som gäller enligt

10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen (1998:1276).

8 §

Följande bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) som gäller fö-

reskrifter om högsta tillåtna hastighet enligt 3 kap. 17 § trafikförordningen
skall i tillämpliga delar gälla för sådana föreskrifter som meddelats med stöd
av 3 §.

1. 10 kap. 12 § om underrättelser,
2. 14 kap. 14 § om ansvar, dock att bestämmelsen om utmärkning i stället

skall avse upplysning enligt 6 §, och

3. 15 kap. 1 § om överklagande.

SFS 2007:233

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

2

SFS 2007:233

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

I förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafik-

föreskrifter anges hur vissa trafikföreskrifter skall kungöras..

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 i fråga om 8 § och i öv-

rigt den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)