SFS 2007:234 Förordning om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket

070234.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:652) med
instruktion för Vägverket;

utfärdad den 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 2 och 4 §§ förordningen (1997:652) med in-

struktion för Vägverket skall ha följande lydelse.

2 §

1

Vägverket skall särskilt verka för att

1. vägtransportsystemets tillgänglighet, framkomlighet och effektivitet

samt bidrag till regional balans säkras,

2. vägtransportsystemet anpassas och utformas utifrån högt ställda krav

på miljö och trafiksäkerhet,

3. fordonens säkerhets- och miljöprestanda utvecklas,
4. väginformatik utvecklas och utnyttjas effektivt,
5. kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks,
6. hänsyn tas till funktionshindrades behov inom hela vägtransportsyste-

met,

7. färdtjänsten skall vara av god kvalitet i hela landet, samt ansvara för re-

dovisning, analys och utvärdering av utvecklingen inom färdtjänsten,

8. yrkestrafiken blir trafiksäker, miljöanpassad och effektiv samt bedrivs

under lika villkor mellan företagen,

9. samhällsmotiverad tillämpad forsknings-, utvecklings- och demonstra-

tionsverksamhet inom vägtransportsystemet planeras, initieras, genomförs,
dokumenteras och utvärderas samt resultaten sprids, och

10. nödvändig kunskap och information inom verkets ansvarsområde

sprids.

4 §

2

Vägverket ansvarar även för

1. frågor om trafik på väg och i terräng,
2. vägtrafikregistret,
3. frågor om körkort, förarutbildning och förarprov,
4. frågor om yrkestrafik,
5. frågor om fordons beskaffenhet och utrustning,
6. frågor om handikappanpassning av kollektivtrafik på väg,
7. frågor om väganordningars tekniska utförande,
8. frågor om avgränsning av väghållningsområden,
9. prövning av arbetsplaner för vägbyggnadsföretag,

1 Senaste lydelse 2007:36.

2 Senaste lydelse 2002:804.

SFS 2007:234

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

2

SFS 2007:234

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

10. fördelning och tillsyn av statliga bidrag till enskild väghållning, trafik-

huvudmän och kommuner,

11. ansökningar om ekonomiskt bidrag från Europeiska unionen till

svenska vägprojekt,

12. nationell och regional samordning av trafiksäkerhetsarbetet på väg,
13. samordning och genomförande av djupstudier av samtliga vägtrafik-

olyckor som har medfört att någon har avlidit, och

14. de uppgifter som ankommer på verket enligt förordningen (2007:231)

om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)