SFS 2007:235 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

070235.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)
dels att 10 kap. 11 § skall upphöra att gälla,
dels att 10 kap. 12 §, 13 kap. 3 och 8 §§ samt 14 kap. 14 § skall ha föl-

jande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 10 kap. 12 a §, av

följande lydelse.

10 kap.

12 §

1

Den myndighet som har beslutat en föreskrift som avses i 2 § förord-

ningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter
skall snarast underrätta

1. berörd väghållningsmyndighet, och
2. sådana markägare och ägare av enskilda vägar som särskilt berörs.
En föreskrift enligt 1 § andra stycket 9 som avser terräng skall delges

markägaren.

12 a § Länsstyrelsen skall underrätta Statens räddningsverk om lokala tra-
fikföreskrifter som avser transport av farligt gods. Verket skall fortlöpande
ställa samman och publicera sådana föreskrifter.

13 kap.

3 §

2 I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.

1 Senaste lydelse 2007:101.

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

1. 3 kap. 6 § första el-
ler tredje stycket eller
4 kap. 22 §

En kommun

Kommunen

2. 3 kap. 17 § eller fö-
reskrifter som har
meddelats med stöd av
3 kap. 17 §

Tävling eller träning
för tävling

Den myndighet som
meddelar tillstånd till
tävling

SFS 2007:235

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

2

Senaste lydelse 2007:101.

background image

2

SFS 2007:235

3. 3 kap. 17 § eller fö-
reskrifter som har
meddelats med stöd av
3 kap. 17 §

I andra fall än enligt 2
och undantaget rör
En kommun
Mer än en kommun i
ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

4. 3 kap. 48, 49 a § för-
sta stycket, 52 §, 53 §
2–5, 54 §, 55 § 3–5

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

5. 3 kap. 68 § första el-
ler andra stycket eller
76 §

Vägverket

6. 4 kap. 2, 3, 12–15 a,
17, 17 a eller 18 §

En kommun
Mer än en kommun

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i
den region där färden
påbörjas

7. 4 kap. 6 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

8.

4 kap. 9

§ första

stycket, 10 §, 10 a §
första stycket, 10 b §,
15

b

§, 18

a

§ första

stycket eller 6 kap.
4 a § första stycket

Vägverket

9.

4 kap. 20

§ eller

21 § eller 5 kap. 1, 4
eller 5 §

Ett län
Mer än ett län

Länsstyrelsen
Vägverket

10. 6 kap 3 eller 4 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

11. 8 kap. 1 § första
stycket 2

En kommun

Kommunen

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

background image

3

SFS 2007:235

12. 8 kap. 2 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

13. 9 kap. 1 § 1–5 eller
2 §

a) För eftersökning av
vilt som kan ha skadats
vid en viltolycka eller
andra åtgärder i sam-
band med en sådan
olycka
b) övriga fall
En kommun
Mer än en kommun

Polismyndigheten

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i
den region där färden
påbörjas

14. 9 kap. 1 § 6

Vägverket

15. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap 1 §
andra stycket 9

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
a) undantag i samband
med prövning som av-
ser lång, bred eller
tung transport
b) övriga fall
Mer än ett län
a) undantag i samband
med prövning som av-
ser lång, bred eller
tung transport
b) övriga fall

Kommunen

Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i
den region där färden
påbörjas
Länsstyrelsen

Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i
den region där färden
påbörjas
Vägverket

16. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap 1 §
andra stycket 10–13,
16 eller 17

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

17. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 14

Kommunen

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

background image

4

SFS 2007:235

Ett undantag skall avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från

3 kap. 49 a § första stycket, 68 § första eller andra stycket, 4 kap. 9, 12, 13,
14, 15, 15 a, 15 b, 17, 17 a, 18 a §, 6 kap. 4 a § eller 9 kap. 1 eller 2 § eller
från lokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun. Undantag från
lokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun får medges för ett
visst ändamål även om bestämmelserna i 11 kap. 5 § 6 kan tillämpas.

Om en fråga om undantag enligt denna paragraf skall prövas av kommu-

nen, men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, skall i stället
polismyndigheten pröva frågan. Polismyndigheten skall också pröva frågor
om undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när
länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.

Ytterligare bestämmelser om undantag för rörelsehindrade personer från

lokala trafikföreskrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §.

8 § För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfär-
das. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motor-
drivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp
av föraren utanför fordonet. Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelse-
hindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon
har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Frågor om parke-
ringstillstånd prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om
sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas.

Ett parkeringstillstånd gäller i hela landet och ger

18. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 15 eller
21

En kommun
a) vägar inom tättbe-
byggt område där an-
nan än staten är väg-
hållare
b) övriga vägar
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Vägverket

19. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 19 eller
20

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i
den region där färden
påbörjas

20. Föreskrifter enligt
10

kap. 1

§ tredje

stycket om transport av
farligt gods

Länsstyrelsen

21. Föreskrifter enligt
10

kap. 14

§ första

stycket

Ett län

Mer än ett län

Den myndighet som
meddelat föreskriften
Vägverket

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

background image

5

SFS 2007:235

1. rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal tra-

fikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar,

2. rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal tra-

fikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar,

3. rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter

reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta
uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas, samt

4. rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.
Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som föreskrivits

vara avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag.

Ett parkeringstillstånd skall gälla under viss tid, dock längst 3 år. Ett till-

stånd får återkallas om förutsättningarna för tillståndet enligt första stycket
inte längre finns eller om tillståndet inte används på föreskrivet sätt.

14 kap.

14 §

2 Ansvar enligt denna förordning inträder inte, om straff kan dömas ut

enligt brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Ansvar för överträdelser av föreskrifter om hastighetsbegränsning enligt

3 kap. 17 § andra eller fjärde stycket, föreskrifter om bärighetsklasser enligt
4 kap. 11 §, lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § eller föreskrifter enligt
10 kap. 14 § får dömas ut endast om föreskrifterna har

1. märkts ut i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 13 §, och
2. kungjorts i enlighet med bestämmelserna i 1 § förordningen (2007:231)

om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.

Ansvar får, trots vad som anges i andra stycket, dömas ut om
1. utmärkning inte har skett eftersom undantag från utmärkningsskyldig-

heten gäller enligt 10 kap. 13 a §, eller enligt föreskrifter eller ett beslut i en-
skilt fall som har meddelats av Vägverket med stöd av samma paragraf, och
föreskriften har förts in i en ortstidning, eller

2. bristerna i utmärkningen är utan betydelse för trafikantens förståelse av

trafikregleringen.

Om ansvar för överträdelser av föreskrifter som har meddelats med stöd

av 41 § väglagen (1971:948) finns bestämmelser i 71 § samma lag.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 i fråga om 13 kap. 3 och

8 §§ och i övrigt den 1 januari 2009.

2. I fråga om föreskrifter som har meddelats med stöd av vägtrafikkungö-

relsen (1972:603) gäller fortfarande i tillämpliga delar de äldre bestämmel-
serna i 10 kap. 11 § första stycket och 14 kap. 14 §. Detsamma gäller i fråga
om föreskrifter som har meddelats före den 1 januari 2009 med stöd av väg-
lagen (1971:948) eller trafikförordningen (1998:1276) till dess att de har pu-
blicerats i enlighet med förordningen (2007:231) om elektroniskt kungö-
rande av vissa trafikföreskrifter.

2 Senaste lydelse 2007:101.

background image

6

SFS 2007:235

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)