SFS 2007:236 Förordning om ändring i vägkungörelsen (1971:954)

070236.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägkungörelsen (1971:954);

utfärdad den 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 56 § vägkungörelsen (1971:954) skall ha föl-

jande lydelse.

56 §

1

Länsstyrelsen skall underrätta väghållningsmyndigheten om beslut

enligt 36, 37 och 45–47 §§, 48 § andra stycket, 52 eller 53 § väglagen
(1971:948). Om väghållningsmyndigheten är kommunal, skall också Väg-
verket underrättas om sådana beslut.

Kommunal väghållningsmyndighet skall underrätta Vägverket om beslut

enligt 39–41 eller 43 § eller 48 § första stycket väglagen.

Länsstyrelsen skall underrätta kommunen och lantmäterimyndigheten om

beslut enligt 47 § första stycket andra meningen väglagen. Länsstyrelsen
skall föra in ett sådant beslut i länets författningssamling.

Om beslut enligt 44 § väglagen skall länsstyrelsen underrättas. Kommu-

nal väghållningsmyndighet skall underrätta även Vägverket om sådant be-
slut.

I förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföre-

skrifter finns bestämmelser om kungörande av trafikföreskrifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1998:895.

SFS 2007:236

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007