SFS 2007:237 Förordning om behörigheter för sjöpersonal

070237.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om behörigheter för sjöpersonal;

utfärdad den 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §

Denna förordning gäller behörigheter, certifikat och övriga intyg för

sjöpersonal.

I 4 kap. 21 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) finns det bestäm-

melser om rätt att ställa andra krav än dem som anges i denna förordning.

2 §

I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse

som anges nedan.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/45/EG av den 7 september 2005 om
ömsesidigt erkännande av certifikat för sjöfolk utfärdade av medlemsstaterna och om
ändring av direktiv 2001/25/EG (EUT L 255, 30.9.2005, s. 16, Celex 32005L0045).

Beteckning

Betydelse

Bruttodräktighet

Det bruttodräktighetstal som anges i far-
tygets mätbrev

Däckstjänstgöring

Yrkesmässig tjänstgöring till sjöss inom
fartygets däcksavdelning

Fiskefartyg

Fartyg som yrkesmässigt används för att
fånga fisk eller andra levande tillgångar
ur havet

Godkänd utbildning

Utbildning som berättigar till behörig-
hetsbevis, certifikat eller intyg enligt
denna förordning och som godkänts av
Sjöfartsverket eller av en administration i
ett annat land med vilket Sjöfartsverket
ingått avtal om godkännande av utbild-
ningar

SFS 2007:237

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

2

SFS 2007:237

Handelsfartyg

Fartyg som används för handelssjöfart el-
ler annat ändamål som hör ihop med han-
delssjöfarten såsom bogsering, isbryt-
ning, bärgning och dykning

Höghastighetsfartyg

Fartyg som används för handelssjöfart
och som kan uppnå en fart i meter per se-
kund som uppgår till eller överstiger
3,7 ∇ 0.1667, där ∇ är deplacement (m3)
vid konstruktionsvattenlinjen

Kvalificerad verkstads-
tjänstgöring

Verkstadstjänstgöring som omfattar:
1. tillverkning, reparation eller montering
av framdrivningsmaskineri för fartyg om
minst 400 kW,
2. tjänstgöring som reparatör i maskinut-
rymmen på fartyg med minst 1 500 kW
maskinstyrka, eller
3. tjänstgöring i maskinverkstad på För-
svarsmaktens fartyg med minst 1 500 kW
maskinstyrka

Maskinrumstjänstgöring

Yrkesmässig tjänstgöring till sjöss i farty-
gets maskinutrymmen

Maskinstyrka

Den axeleffekt som kan tas ut från farty-
gets framdrivningsmaskineri, angiven i
kilowatt (kW)

Motorfartyg

Annat maskindrivet fartyg än ångfartyg

Passagerarfartyg

Fartyg som medför fler än 12 passagerare

Pråm

Fartyg som inte är försett med eget fram-
drivningsmedel

Roropassagerarfartyg

Passagerarfartyg med rorolastutrymmen
eller lastutrymmen för särskilda lastkate-
gorier såsom de definieras i 1974 års in-
ternationella konvention om säkerhet för
människoliv till sjöss (SOLAS 74)

Snabba fartyg

Fartyg som används för handelssjöfart
och som inte är höghastighetsfartyg men
som kan framföras i 35 knop eller mer

Beteckning

Betydelse

background image

3

SFS 2007:237

3 §

Den fart i vilken ett fartyg används anges i denna förordning med

nedan angivna beteckningar (fartområden).

4 §

Sjöfartsverket prövar om behörighetsvillkoren är uppfyllda samt utfär-

dar, efter skriftlig ansökan, behörighetsbevis och certifikat.

Certifikat får efter Sjöfartsverkets medgivande utfärdas av utbildningsan-

ordnare.

För att behörighetsvillkoren skall vara uppfyllda skall minst bestämmel-

serna i den av Internationella sjöfartskonferensen år 1995 reviderade kon-
ventionen om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning

Tjänstgöring i elektrisk verkstad

Tjänstgöring i elektrisk verkstad eller
verkstadsavdelning på fartyg eller i land
med arbete av sådan art att underhåll av
elektrisk utrustning i regler- och man-
översystem ingått som en del av arbets-
uppgifterna

Traditionsfartyg

Sådana fartyg som Sjöfartsverket beslutat
skall anses vara traditionsfartyg

Vägfärja

Fartyg som avses i 2 § andra stycket väg-
lagen (1971:948)

Ångfartyg

Ångmaskindrivet fartyg

Beteckning

Betydelse

Inre fart

Fart i trafik inom Sverige och utanför
kusterna, dock högst en nautisk mil från
en hamn eller annan plats där fartyget kan
finna skydd, samt fart i Kalmarsund och
nationell fart i Öresund. Som inre fart an-
ses också fart i fartområde D, såsom detta
definieras i fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438).

Närfart

Fart till och från orter vid Östersjön eller
farvatten som har förbindelse med Öster-
sjön, dock inte bortom linjen Hanstholm–
Lindesnäs, samt fart genom Kielkanalen
till Cuxhafen.

Europafart

Fart från en punkt N 68 O 14 – Shetlands
nordpynt, därifrån västerut till V 11,
längs denna longitud över Irlands väst-
kust till N 30, därifrån österut längs
denna latitud.

Oceanfart

All annan fart än ovan angivna.

Beteckning

Betydelse

background image

4

SFS 2007:237

(STCW 95) vara uppfyllda. Vad avser radiopersonal skall även minst be-
stämmelserna i 1974 års internationella konvention om säkerheten för män-
niskoliv till sjöss (SOLAS 74) samt bestämmelserna i Internationella tele-
unionens radioreglemente (ITU:s RR) vara uppfyllda.

5 §

Den som har behörighet för en viss befattning på fartyg på grund av

examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis över behörighetsgrun-
dande utbildning som utfärdats i ett land inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet (EES) eller i Schweiz skall efter ansökan hos Sjöfartsverket
få behörighetsbevis för motsvarande svensk behörighet om sökanden upp-
fyller villkoren enligt verkets föreskrifter. Detsamma gäller specialbehörig-
heter enligt 3 kap.

Den som har behörighet för en viss befattning på fartyg på grund av exa-

mens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis över behörighetsgrundande
högre utbildning som utfärdats i något annat land än länderna inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz får efter ansökan
hos Sjöfartsverket få behörighetsbevis för motsvarande svensk behörighet
om sökanden uppfyller villkoren enligt verkets föreskrifter.

Behörighetsbevis motsvarande 2 kap. 11, 12 och 23 §§ och certifikat mot-

svarande 4 kap. som har utfärdats i ett land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) eller Schweiz skall äga samma giltighet vid tjänst-
göring på svenskt fartyg som om de hade utfärdats av Sjöfartsverket.

Om behörighetsbevis motsvarande 2 kap. 11, 12 och 23 §§, specialbehö-

righeter motsvarande 3 kap. och certifikat motsvarande 4 kap. har utfärdats i
något annat land än länderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det (EES) eller Schweiz får Sjöfartsverket besluta att sådana bevis, special-
behörigheter och certifikat skall äga samma giltighet vid tjänstgöring på
svenskt fartyg som om de hade utfärdats av Sjöfartsverket.

6 §

Sjöfartsverket får i enskilda fall besluta att den som, utan att ha den

teoretiska utbildning eller praktik som krävs för viss behörighet, har fått en
likvärdig utbildning eller praktik skall få behörighetsbevis för denna behö-
righet. Beslutet får förses med villkor och återkallas när det finns skäl till
det.

7 §

I fall som avses i 5 § första och andra stycket samt 6 § skall Sjöfarts-

verket meddela beslut senast fyra månader efter det att alla handlingar som
gäller sökanden har lämnats in till verket.

Behörighetsbeviset får utformas som ett erkännande av det utländska be-

hörighetsbeviset.

8 §

Om det krävs att en sökande skall slutföra en anpassningstid eller ge-

nomgå ett lämplighetsprov för att få ett visst behörighetsbevis enligt 5 § för-
sta stycket, skall Sjöfartsverket först kontrollera om de kunskaper som den
sökande har fått genom sin yrkeserfarenhet är sådana att de helt eller delvis
motsvarar de krav som är föreskrivna för den svenska behörigheten.

9 §

Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om rätt att tillgodoräkna viss

tjänstgöring eller utbildning såsom praktik för att uppfylla ett behörighets-
villkor.

background image

5

SFS 2007:237

10 §

Sjöfartsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för

verkställigheten av denna förordning. Om föreskrifterna gäller utbildning av
sjöpersonal skall Sjöfartsverket först ha hört berörda utbildningsmyndighe-
ter.

Om föreskrifterna gäller behörigheter och certifikat för radiopersonal

skall Sjöfartsverket först ha hört Post- och telestyrelsen.

11 §

Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om särskilda behörigheter för

personal som enbart tjänstgör på fiskefartyg, traditionsfartyg eller fartyg
som enbart används i inre fart. Sådana föreskrifter får inte strida mot någon
internationell överenskommelse som biträtts av Sverige.

12 §

Sjöfartsverket får efter ansökan av enskild besluta att ett fartyg skall

anses vara ett traditionsfartyg vid tillämpningen av denna förordning och fö-
reskrifter som meddelats med stöd av förordningen. Vid en sådan prövning
skall ett fartyg anses vara traditionsfartyg om

1. traditionellt sjömanskap och traditionell teknik ligger till grund för far-

tygets framförande,

2. fartyget är av kulturhistoriskt värde eller är en kopia av ett kulturhisto-

riskt värdefullt fartyg eller om det är ett fartyg som byggts på ett sådant sätt
att traditionella färdigheter och traditionellt sjömanskap uppmuntras och
främjas, och

3. fartygsverksamheten inte har ett kommersiellt syfte.

13 §

All verksamhet som gäller utbildning, kompetensbedömning, certifie-

ring, intyg om erkännande och förnyad giltighet skall övervakas genom ett
system för kvalitetsnormer.

Sjöfartsverket får meddela ytterligare föreskrifter om systemet för kvali-

tetsnormer.

2 kap. Behörigheter

1 §

För att få de behörigheter som anges i detta kapitel krävs personbevis

som inte är äldre än tre månader samt läkarintyg som inte är äldre än två år
och som visar att sökanden uppfyller de krav på syn- och hörselförmåga som
föreskrivs i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk. För att få de
behörigheter som anges i 3–7 §§ och 15–19 §§ krävs högskoleutbildning vid
ett universitet eller en högskola som omfattas av högskolelagen (1992:1434)
eller hos en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda exa-
mina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Vid en ansökan om erkännande av utländska behörighetsbevis får sökan-

den, för att styrka att de svenska kraven på syn- och hörselförmåga är upp-
fyllda, åberopa det dokument som krävs i sökandens ursprungsstat eller den
stat sökanden kommer från eller ett intyg som utfärdats av en behörig myn-
dighet i denna stat och som motsvarar ett svenskt läkarintyg. Sådana utländ-
ska dokument eller intyg får inte vara äldre än två år.

Sjöfartsverket prövar som ett led i behörighetsärendet om dokumentet el-

ler intyget innehåller de uppgifter som behövs.

background image

6

SFS 2007:237

Behörigheter för fartygsbefäl och övrig däckspersonal

2 §

Behörigheter för fartygsbefäl och övrig däckspersonal är följande.

Sjökapten (K)
Fartygsbefäl (klass II)
Fartygsbefäl (klass III)
Fartygsbefäl (klass IV)
Fartygsbefäl (klass V)
Fartygsbefäl (klass VI)
Fartygsbefäl (klass VII)
Fartygsbefäl (klass VIII)
Matros (Mtr)
Lättmatros (Lmt)

3 §

För att få behörighet som sjökapten skall sökanden

1. ha avlagt sjökaptensexamen, och
2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i

minst 36 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktig-
het om minst 500.

Av denna tid skall minst 18 månader ha fullgjorts i närfart eller mer vid-

sträckt fart, varav minst nio månader som befälhavare eller överstyrman på
ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 3 000 i lägst Europafart eller
som annan styrman i oceanfart på ett fartyg med en bruttodräktighet om
minst 3 000.

4 §

För att få behörighet som fartygsbefäl klass II skall sökanden

1. ha avlagt sjökaptensexamen, och
2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i

minst 12 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktig-
het om minst 500 i närfart eller mer vidsträckt fart.

5 §

För att få behörighet som fartygsbefäl klass III skall sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i

minst 36 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktig-
het om minst 500 i närfart eller mer vidsträckt fart.

6 §

För att få behörighet som fartygsbefäl klass IV skall sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i

minst 12 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktig-
het om minst 500 i närfart eller mer vidsträckt fart.

7 §

För att få behörighet som fartygsbefäl klass V skall sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
2. ha fullgjort minst 36 månaders däckstjänstgöring.
Av tjänstgöringstiden skall minst 18 månader ha fullgjorts på handelsfar-

tyg med en bruttodräktighet om minst 500 i närfart eller mer vidsträckt fart
varav minst nio månader på fartyg med en bruttodräktighet om minst 3 000 i
Europafart eller mer vidsträckt fart.

background image

7

SFS 2007:237

För den som i minst sex månader har tjänstgjort som befälsassistent i Eu-

ropafart eller mer vidsträckt fart får den sammanlagda tjänstgöringstiden
minskas till 30 månader.

Praktiken enligt ovan får ersättas av handledd fartygsförlagd utbildning

om denna fullgjorts som en del av ett utbildningsprogram som leder till en
sjökaptensexamen.

8 §

För att få behörighet som fartygsbefäl klass VI skall sökanden efter att

ha fått behörighet av lägst klass VII ha tjänstgjort till sjöss i minst 12 måna-
der som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 50.

9 §

För att få behörighet som fartygsbefäl klass VII skall sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
2. ha fullgjort minst 36 månaders däckstjänstgöring varav minst 12 måna-

der på handelsfartyg som i minst sex månader gått i närfart eller mer vid-
sträckt fart.

För den som har fullgjort minst sex månaders styrd praktik får den sam-

manlagda tjänstgöringstiden minskas till 30 månader.

10 §

För att få behörighet som fartygsbefäl klass VIII skall sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
2. ha fullgjort
a) minst 36 månaders däckstjänstgöring varav minst 12 månader på han-

delsfartyg,

b) minst 24 månaders däckstjänstgöring varav minst 12 månader på fartyg

i yrkesmässig trafik i inre fart, eller

c) minst 24 månaders däckspraktik på den fartygstyp behörigheten avser

och inför fartygsinspektör ha avlagt godkänt prov i fartygets säkra handha-
vande.

Däckstjänstgöring enligt första stycket 2 a och 2 b skall vara fullgjord på

ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20.

Sjöfartsverket får, om däckstjänstgöring eller däckspraktik fullgjorts en-

ligt första stycket 2 b eller 2 c, begränsa behörigheten till att avse ett visst
fartyg, fartområde, fartygsstorlek eller antal passagerare.

11 §

För att få behörighet som matros skall sökanden ha fullgjort minst 18

månaders däckstjänstgöring varav minst sex månader i uppgifter som har
samband med vakthållning på bryggan.

12 §

För att få behörighet som lättmatros skall sökanden ha fullgjort minst

12 månaders däckstjänstgöring varav minst sex månader i uppgifter som har
samband med vakthållning på bryggan.

13 §

Behörighet enligt 11 och 12 §§ får även uppnås genom treårig gym-

nasial utbildning inriktad mot sjöfart enligt föreskrifter som meddelas av
Sjöfartsverket.

background image

8

SFS 2007:237

Behörigheter för maskinbefäl och övrig maskinpersonal

14 §

Behörigheter för maskinbefäl och övrig maskinpersonal enligt denna

förordning är följande.

Sjöingenjör (I)
Maskinbefäl (klass II)
Maskinbefäl (klass III)
Maskinbefäl (klass IV)
Maskinbefäl (klass V)
Maskinbefäl (klass VI)
Maskinbefäl (klass VII)
Maskinbefäl (klass VIII)
Motorman (Mtm)
Eldare (Eld)
Fartygselektriker (Ele)

15 §

För att få behörighet som sjöingenjör skall sökanden

1. ha avlagt sjöingenjörsexamen, och
2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i

minst 36 månader som maskinbefäl, varav minst 12 månader som förste far-
tygsingenjör på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka i Europafart eller
mer vidsträckt fart.

16 §

För att få behörighet som maskinbefäl klass II skall sökanden

1. ha avlagt sjöingenjörsexamen, och
2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss som

maskinbefäl i minst 12 månader på fartyg med minst 3 000 kW maskin-
styrka i närfart eller mer vidsträckt fart.

17 §

För att få behörighet som maskinbefäl klass III skall sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss som

maskinbefäl i minst 24 månader på fartyg med minst 750 kW maskinstyrka i
närfart eller mer vidsträckt fart.

18 §

För att få behörighet som maskinbefäl klass IV skall sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i

minst 12 månader som maskinbefäl på fartyg med minst 750 kW maskin-
styrka i närfart eller mer vidsträckt fart.

19 §

För att få behörighet som maskinbefäl klass V skall sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
2. ha fullgjort minst 30 månaders praktik varav
– minst sex månaders styrd fartygsförlagd utbildning i maskinutrymmen

på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka,

– minst 12 månaders maskinrumstjänstgöring,
– minst sex månaders kvalificerad verkstadstjänstgöring, och
– minst sex månaders tjänstgöring i elektrisk verkstad.

background image

9

SFS 2007:237

Praktiken enligt första stycket 2 får ersättas med en handledd utbildning

som förlagts till fartyg eller verkstad om utbildningen fullgjorts som en del
av ett utbildningsprogram som leder till sjöingenjörsexamen. Den handledda
utbildningen skall omfatta minst sex månaders styrd fartygsförlagd utbild-
ning på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka.

Utbildningen skall dokumenteras i en godkänd utbildningsjournal.

20 §

För att få behörighet som maskinbefäl klass VI skall sökanden efter

att ha fått behörighet som maskinbefäl klass VII ha fullgjort minst 12 måna-
ders tjänstgöring till sjöss som maskinbefäl på fartyg med en maskinstyrka
om lägst 400 kW.

21 §

För att få behörighet som maskinbefäl klass VII skall sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
2. ha fullgjort
a) minst 24 månaders maskinrumstjänstgöring, eller
b) minst 48 månaders tjänstgöring till sjöss på fartyg med minst 400 kW

maskinstyrka utan särskild maskinrumsbemanning och då deltagit i maski-
nens och tillhörande hjälpsystems skötsel vad avser förebyggande och av-
hjälpande underhåll, samt handhavandet av maskinrumsinstallationerna i
närfart eller mer vidsträckt fart.

22 §

För att få behörighet som maskinbefäl klass VIII skall sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
2. ha fullgjort
a) minst 24 månaders maskinrumstjänstgöring, eller
b) ha fullgjort minst 48 månaders tjänstgöring till sjöss på fartyg med

minst 400 kW maskinstyrka utan särskild maskinrumsbemanning och då
deltagit i maskinens skötsel och handhavande i närfart eller mer vidsträckt
fart.

23 §

För att få behörighet som motorman skall sökanden ha fullgjort minst

18 månaders maskinrumstjänstgöring på motorfartyg varav högst nio måna-
der får ersättas med kvalificerad verkstads- eller maskinrumstjänstgöring på
ångfartyg.

24 §

För att få behörighet som eldare skall sökanden ha fullgjort minst 18

månaders maskinrumstjänstgöring på ångfartyg eller annat fartyg med större
ånganläggning. Av denna tid får högst nio månader ersättas med kvalificerad
verkstadstjänstgöring eller maskinrumstjänstgöring på motorfartyg.

25 §

För att få behörighet som fartygselektriker fordras fullgjord godkänd

utbildning och minst nio månaders tjänstgöring i elektrisk verkstad.

26 §

Behörighet enligt 23 § får även uppnås genom treårig gymnasial ut-

bildning inriktad mot sjöfart enligt föreskrifter som meddelas av Sjöfartsver-
ket.

background image

10

SFS 2007:237

Bestämmelser om vissa behörighetsvillkor

27 §

Utbildning som utgör behörighetsvillkor får, efter godkännande av

Sjöfartsverket, ersättas med likvärdig utbildning vid Försvarsmakten eller
Kustbevakningen.

28 §

Däckstjänstgöring skall fullgöras på fartyg med en bruttodräktighet

om minst 70 om inte annat föreskrivs för viss behörighet.

Däckstjänstgöring på fiskefartyg får tillgodoräknas enligt de föreskrifter

som meddelas av Sjöfartsverket.

29 §

Maskinrumstjänstgöring skall fullgöras på fartyg med minst 400 kW

maskinstyrka och med särskild maskinbemanning om inte annat föreskrivs
för viss behörighet.

30 §

Maskinrumstjänstgöring som utgör behörighetsvillkor för behörig-

heterna sjöingenjör och maskinbefäl klass II–VII skall till hälften fullgöras
på ångfartyg och till hälften på motorfartyg. Den som tjänstgjort mindre än
den föreskrivna tiden på ångfartyg eller motorfartyg men i övrigt uppfyller
behörighetsvillkoren för någon av de nämnda behörigheterna får endast ges
behörighet för tjänstgöring på ångfartyg eller motorfartyg.

31 §

För tjänstgöring som befälsassistent fordras

1. teoretisk utbildning för den behörighet som tjänstgöringen syftar till,
2. att tjänstgöringen inte sker i en befattning som ingår i fartygets säker-

hetsbesättning,

3. att däckstjänstgöringen fullgörs på handelsfartyg med en bruttodräktig-

het om minst 3 000, och

4. att maskinrumstjänstgöringen fullgörs på handelsfartyg med minst

1 500 kW maskinstyrka.

Sjöfartsverket får i enskilda fall besluta att tjänstgöring som befälsassis-

tent fullgörs på fartyg som inte uppfyller kraven på dräktighet eller maskin-
styrka om fartyget i övrigt bedöms lämpligt för sådan tjänstgöring.

32 §

Tjänstgöring på utländska fartyg och svenska icke mönstringspliktiga

fartyg får räknas som praktik i den omfattning som Sjöfartsverket i enskilda
fall får besluta. Sjöfartsverket skall särskilt pröva om de uppgifter som har
lämnats om tjänstgöringen kan godtas.

3 kap. Specialbehörigheter

Radio

1 §

För att få specialbehörighet som allmänt behörig radiooperatör i

GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) skall sökanden
inneha ett allmänt operatörcertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS
(GOC-certifikat).

2 §

För att få specialbehörighet som begränsat behörig radiooperatör i

GMDSS skall sökanden inneha ett begränsat operatörcertifikat för maritim
mobil trafik i GMDSS (ROC-certifikat).

background image

11

SFS 2007:237

3 §

För att få specialbehörighet som radiooperatör i GMDSS fordras läkar-

intyg som inte är äldre än två år och som visar att sökanden uppfyller kraven
på syn- och hörselförmåga som föreskrivs i förordningen (1979:38) om lä-
karintyg för sjöfolk.

Tankfartyg

4 §

För att få en sådan specialbehörighet för olje-, gas- och kemikalielast-

hantering som avses 4 kap. 29 § första stycket fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438) skall sökanden ha fullgjort

1. en godkänd utbildning i hantering av det slags last som specialbehörig-

heten avser, och

2. en godkänd utbildning i brandskydd.
Fartygsbefäl och annan sjöpersonal med direkt ansvar för lastning, loss-

ning eller annan lasthantering skall ha fullgjort sex månaders tjänstgöring på
den typ av fartyg specialbehörigheten avser. I fråga om specialbehörighet för
både olje- och kemikalielasthantering får tjänstgöringen anses fullgjord ge-
nom nio månaders tjänstgöring på olje- och kemikalietankfartyg, varav
minst tre månader på vardera fartygstyp.

Maskinbefäl skall ha fullgjort minst en månads maskinrumstjänstgöring

på fartyg med last av det slag specialbehörigheten avser.

Torrlastfartyg som för farlig last

5 §

För att få sådan specialbehörighet för torrlasthantering som avses i

4 kap. 29 § tredje stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) skall sö-
kanden ha fullgjort godkänd utbildning i hantering av farlig last i torrlastfar-
tyg och brandskydd.

Höghastighetsfartyg

6 §

För att få specialbehörighet för tjänstgöring på höghastighetsfartyg

skall sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

Krishantering

7 §

För att få specialbehörighet för krishantering skall sökanden ha full-

gjort godkänd utbildning.

Fiskefartyg

8 §

För att få specialbehörighet för tjänstgöring som befälhavare på fiske-

fartyg med en längd om minst 12 meter skall sökanden ha fullgjort godkänd
utbildning.

background image

12

SFS 2007:237

4 kap. Certifikat

Radio

1 §

För att få ett allmänt operatörcertifikat för maritim mobil trafik i

GMDSS (GOC-certifikat) eller ett begränsat operatörcertifikat för maritim
mobil trafik i GMDSS (ROC-certifikat) skall sökanden ha fullgjort godkänd
utbildning.

Tankfartyg

2 §

För att få certifikat för sådan tjänstgöring på tankfartyg som avses i

4 kap. 29 § andra stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) skall
sökanden

1. ha fullgjort en godkänd utbildning i brandskydd, och
2. ha fullgjort
a) en godkänd orienteringsutbildning om hantering av last i tankfartyg,

eller

b) minst tre månaders tjänstgöring på tankfartyg.
Tjänstgöringsperioden enligt första stycket 2 b får ersättas med en hand-

ledd praktik under förutsättning att

– praktiken omfattar minst en månad,
– de enskilda resorna under praktiken inte överstiger 72 timmar,
– sjömannen deltagit i lasthanteringsoperationer som bedöms motsvara

tjänstgöring enligt 2 b, och

– tankfartyget har en bruttodräktighet om högst 3000.

Räddningsfarkoster, beredskapsbåtar m.m.

3 §

För att få certifikat för att handha räddningsfarkoster och beredskaps-

båtar skall sökanden

1. vara minst 18 år, och
2. ha tjänstgjort
a) minst 12 månader till sjöss och aktivt deltagit i handhavandet av farty-

gets livräddningutrustning, eller

b) minst sex månader till sjöss och fullgjort godkänd utbildning.

4 §

För att få certifikat för att handha snabbgående beredskapsbåtar skall

sökanden ha certifikat enligt 3 § och ha fullgjort godkänd utbildning.

5 §

För att få certifikat i grundläggande brandbekämpning (basic fire figh-

ting) skall sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

6 §

För att få certifikat i avancerad brandbekämpning (advanced fire figh-

ting) skall sökanden ha certifikat enligt 5 § och ha fullgjort godkänd utbild-
ning.

7 §

För att få certifikat som sjukvårdare ombord skall sökanden ha full-

gjort godkänd utbildning.

background image

13

SFS 2007:237

8 §

För att få certifikat för att handha snabba fartyg skall sökanden ha full-

gjort godkänd utbildning.

9 §

För att få ett certifikat i grundläggande säkerhet (basic safety) skall sö-

kanden ha genomgått godkänd utbildning.

10 §

Ett certifikat är en särskild handling som gäller tills vidare. Sjöfarts-

verket får meddela föreskrifter om att certifikat skall gälla för en begränsad
tid.

5 kap. Intyg

1 §

För att få ett intyg över utförd förtrogenhetsutbildning skall sökanden

ha genomgått godkänd utbildning.

2 §

För att få ett intyg för tjänstgöring på passagerar- och roropassagerar-

fartyg skall sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

3 §

Ett intyg är en särskild handling som gäller tills vidare. Sjöfartsverket

får meddela föreskrifter om att intyg skall gälla för en begränsad tid.

6 kap. Behörighetsbevis

1 §

Innehav av behörighet eller specialbehörighet skall styrkas med behö-

righetsbevis.

Behörighetsbevis eller annan handling som visar behörigheten skall i

original föras med på det fartyg där innehavaren tjänstgör och på begäran vi-
sas upp för myndigheter.

2 §

Ett behörighetsbevis är en särskild handling och utfärdas för en tid av

högst fem år.

Behörighetsbevis enligt 2 kap. 11, 12 och 23–25 §§ utfärdas utan tidsbe-

gränsning.

Sjöfartsverket får meddela ytterligare föreskrifter om vad som krävs för

att få giltighetstiden för ett behörighetsbevis förlängd.

3 §

Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om avgifter för behörighets-

bevis och annan handling som visar behörigheten enligt denna förordning.

7 kap. Behörigheternas innebörd

1 §

Sjöfartsverket meddelar föreskrifter om vilken rätt till befattning på

fartyg som följer med innehav av viss behörighet.

Sjöfartsverket får i beslut om säkerhetsbesättning besluta annat än vad

som följer av föreskrifter som avses i första stycket. Verket får även i före-
skrifter om bemanning för fartyg som inte skall ha säkerhetsbesättning (be-
manningsföreskrifter) meddela annat än vad som följer av föreskrifter som
avses i första stycket.

2 SFS 2007:231–264

background image

14

SFS 2007:237

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:965) om behörig-

heter för sjöpersonal.

3. Behörigheter, specialbehörigheter och certifikat utfärdade med stöd av

den upphävda förordningen skall gälla som om de var utfärdade enligt denna
förordning.

4. Den som har fått en styrmansexamen eller maskinteknikerexamen före

den 1 juli 2007 eller som därefter enligt övergångsbestämmelserna till för-
ordningen (2006:1053) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) har
rätt att slutföra sin utbildning för att få en styrmansexamen eller en maskin-
teknikerexamen har rätt att få fartygsbefälsbehörighet klass III-V eller ma-
skinbefälsbehörighet klass III-V enligt den upphävda förordningen, dock
längt till och med utgången av 2020.

5. Ett behörighetsbevis som maskinbefäl klass VI som utfärdats före den

1 januari 2005 skall anses motsvara en behörighet som maskinbefäl klass
VIII.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)